Utgiven i Forum nr 1989-09

Sparbankerna in på nya marknader

av Bo Ingves Forum 1989-09, sida 31-32, 25.05.1989

Taggar: Teman: banker

SPARBANKERNA I PÅ NYA MARKNADER

FORUN, 2/198 e facto börjar bankerna i allt högre Die påminna om snabbköp. Ban kerna erbjuder genom en synlig marknadsföring sinsemellan ganska identiska produkter som säljs direkt över disk. De nyaste bankprodukterna till privatsektorn är försäkringar och pensioner, och snart är det väl möjligt att köpa semesterresor direkt genom banken 0 s v.

I skenet av denna förändrade bankvärld är det logiskt att också sparbankernas profil I hög grad har ändrats detta decennium. Från att tidigare ha varit utpräglade privatbanker har de på 80-talet börjat satsa kraftigt också på företagssektorn.

Helsingfors Sparbank är ett typexempel på en större sparbank som har gått ifrån sparbankernas ursprungliga ide som ”sparbank” för privatpersoner, och i stället blivit något slag av finansieringsinstitut för såväl privatpersoner som företag.

Även i fråga om HSb är det lönsamhets — Hela bankvärlden har förändrats, säger direktör Bertel Weckman, HSb. — Allt färre använder bankerna som spargrisar, i stältet har olika placeringsformer blivit populära.

Det har flutit mycket vatten under bron sedan “den gamla goda tiden” då bankkunden klädde upp sig i sin bästa stass och ödmjukt bockade för bankdirektören. I dag är det mera marknadsstämning över hela bankverksamheten. Det viktiga är inte längre ett sekelångt bankkundförhållande, utan i stället har kunderna börjat springa efter de bästa erbjudandena.

Text: Bo Ingve aspekterna som ligger bakom kursändringen. På banken erkänner man att det har varit en lång och delvis svår process.

— Till stor del har det ju varit fråga om att skapa ett helt nytt produkturval och kundnät. Detta har givetvis ökat behovet av utbildning och dessutom måste också personalen motiveras för sina nya uppgifter, konstaterar direktör Bertel Weckman, som basar för huvudkontorets företagsfinansieringsavdelning.

Alla tycker int om förändringar

Satsningen på företagssidan har bland annat tagit sig uttryck i att HSb har fullständiga valutabanksrättigheter och egen dealingenhet. Det faktum att banken i likhet med andra banker har belagt en del tidigare kostnadsfria tjänster med en serviceavgift, har givetvis gett en del negativ feedback bland kunderna.

— Privatkundsidan är ändå fortsätt ningsvis den överlägset viktigaste för banken. På grund av att företagssidan startade så gott som från noll verkar förändringen inom den sektorn dock enorm. Företagssek vän 31

Sparbanker…

fortsättnin torn står nu för ca 30 procent av volymen, konstaterar Weckman.

Han anser att förändringarna följer de allmänna förändringarna i samhället. I takt med att sparbankerna har intensifierat satsningarna på företagskundsidan har affärsbankerna I sin tur i allt högre grad börjat inrikta sig också på privatkunder.

— Hela bankvärlden har i likhet med samhället förändrats radikalt under detta decennium. Allt färre kunder använder nu längre bankerna enbart som spargrisar, I stället har det blivit populärt med aktiesparande och andra nya placeringsformer. För att inte bli lämnade på stranden är vi tvungna att följa den allmänna trenden, understryker Weckman.

Kontorsnäte allt viktigar 80-talet har för många av HSb:s kunder ren konkret tagit sig uttryck i att kontor ha stängts eller slagits ihop med andra konto till större enheter. Samtidigt har de automa tiserade banktjänsterna utvecklats. Förutom dessa konkreta förändringar ha också andra genomgripande omorganise ringar skett på det interna planet. Kontoren fullmakter ökade och cheferna fick högre status, d v s de blev direktörer. Nu, i slutet av 80-talet, börjar de nya idéerna ta sig ännu klarare uttryck. Bankens kontorsnät håller på att indelas i regioner som leds av regiondirektörer. Under sig får regiondirektören en finansieringschef vars huvudsakliga uppgift är att aktivt sälja finansieringstjänster till företag och privatplacerare.

— Internt är det mycket viktigt att vi får en ny organisationsform med större avancemangmöjligheter. Det råder stor brist på yrkeskunnig personal inom finansieringsbranschen, och därför måste vi kunna erbjuda våra anställda större möjligheter att avancera inom banken. Annars finns det risk för att duktiga personer efter en tid söker sig till bättre befattningar på annat håll, konstaterar Weckman.

Små kreditförluster

En satsning på företagssektorn ökar givetvis riskerna för kreditförluster, företagslånen är ju i en annan storleksklass än privatlånen. Weckman berättar dock belåtet att hans bank har lyckats hålla kreditförlusterna nere på 0,02 procent.

— Mearginalerna och produkterna är i princip ungefär lika i alla banker. I takt med att bankkonkurrensen skärps blir det avgörande för konkurrenskraften hur väl man lyckas minimera kreditförlusterna, understryker Weckman.

Trots satsningen på företagssidan finns det ännu många som inte överhuvudtaget känner till HSb:s företagssatsningar, eller så kanske man anser att en sparbank inte kan uppfylla de krav som ställs på en företagsbank. Weckman poängterar dock att bankens litenhet i själva verket är dess styrka. T ex nya serviceformer kan införas mycket smidigt.

— Banken har nu 36 kontor på ett relativt litet område. Det här innebär att det går mycket snabbt att få fram ny information till alla kontor från huvudkontoret. Dessutom kan filialdirektörerna smärtfritt sinsemellan tipsa varandra, säger Weckamn.

Han konstaterar också att fast HSb är en Iokalbank är inte resurserna bundna enbart till banken. Banken kan också förmedla lån som de facto upptas i något eller några av sparbanksgruppens finansieringsföretag.

— Stora krediter kan spjälkas upp tex på Fastighetsbanken i Finland eller Industrialiseringsfonden. I dessa fall fungerar vi i själva verket enbart som en länk mellan den egentliga långivaren och kunden. Dessa finansieringsföretag har stora resurser vilket avsevärt förbättrar våra servicemöjligheter, berättar Weckman. L e Företagsekonomi e Marknadsförin i Borgå landskommun Tid: vecka 36, 39, 43, 48

Anmälning: senast 2.6.1989.

e Internationellt företagande

HANKLED 1989

Svenska handelshögskolan i Helsingfors anordnar i år sitt trettonde företagsledarprogram för Dig som har några års erfarenhet som företags- eller avdelningsledare.

Ett trettiotal gästföreläsare från högskolan och näringslivet står för undervisningen. Vårt mål är att ge Dig goda insikter i den senaste utvecklingen bl.a. inom e Strategisk planering e Personaladministratio 6 Ledarskap

Kursformat: fyra veckors intensivkurs med fullständig kost och logi på Hotell Haikko Gård

Deltagaravgift: 15 000 mk för undervisning och kursmaterial Inkvartering och måltider: ca 14 500 mk, betalas direkt till hotellet

På förfrågningar svarar t.f. överass. Bo-Magnus Salenius eller kurssekr. Sophie Andersson, Svenska handelshögskolan, Arkadiagatan 22, Helsingfors 10. Tel. 440 291.

3 9/1989 FORUN,

Utgiven i Forum nr 1989-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."