Utgiven i Forum nr 2008-01

Sport, väder, känslor och aktier

av Kenneth Högholm Forum 2008-01, sida 40, 31.01.2008

Taggar: Teman: investeringar

EE] FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 1 2008

Kenneth Högholm är professor i finansiell ekonomi på Hanken iVasa.

Sport, väder, känslor och aktier

På en perfekt marknad är den enskilda individen alltid rationell i sitt agerande. I investeringssammanhang betyder detta att individen gör sina investeringsbeslut på basis av rent fundamentala faktorer, utan att låta sig påverkas av känslor eller psykologiska faktorer. Vi vet dock att verkligheten ser lite annorlunda ut. Människan är ganska långt ett flockdjur” som påverkas av vad andra tycker och tänker. Dessutom påverkas vårt agerande ofta av vårt humör och vår sinnesstämning, det vill säga det vi kunde kalla psykologiska faktorer.

Inom finansieringsforskningen finns det många exempel på undersökningar som försöker påvisa att det verkligen finns ett antal faktorer som påverkar vårt humör och vårt välbefinnande, och därmed också påverkar hur vi agerar i olika besluts situationer. Två av de, mer eller mindre fantasifulla, faktorer som undersökts är väder och idrott, samt hur dessa faktorer påverkar vår sinnesstämning och därmed våra investeringsbeslut.

Saunders (1993), och senare Hirshleifer och Shumway (2003), undersökte hur vädret samvarierar med den amerikanska aktiemarknaden, och specifikt i vilken utsträckning mulet väder påverkar investeringsbeteendet. Resultaten av undersökningarna påvisar en negativ samvariation mellan andelen moln på himlen och avkastningen på aktiemarknaden, det vill säga ju mera moln desto lägre avkastning. Även Kamstra (2000) påvisade en negativ samvariation mellan aktieavkastningen och solfattiga dagar i fyra olika länder, medan Cao och Wei (2005) hittade samvariationer mellan temperaturen och avkastningen.

Edmans, Garcia och Norli (2005) undersökte huruvida framgångar inom idrott påverkar aktiemarknaden, Hypotesen var att idrott engagerar en stor grupp människor, och att idrottsresultat påverkar sinnesstämningen hos individerna och därmed deras investeringsbeslut. Resultaten från undersökningen påvisar att idrottsresultat i många fall har en effekt på aktiemarknaden. Speciellt fotbollslandslagets resultat påvisades ha en inverkan på aktiemarknaden i många länder. Ju större sport fotbol kopp fotboll oc kan man j 1 sommar.

Om man tror på lingen mella aktiemarknade komma ihå det är fotbolls-E var ilandet i fråga och ju viktigare match, desto större samband mellan resultatet och aktieavkastningen,

Ashton, Gerrard och Hudson (2003) påvisar likadana resultat vid en undersökning av engelska fotbollslandslagets matchresultat. I undersökningen finner man att medelavkastningen för FTSE 100indexet är signifikant lägre dagen efter en förlust än medelavkastningen för alla dagar. Medelavkastningen för dagar efter seger är däremot signifikant högre än medelavkastningen för alla dagar endast då det gäller viktiga matcher (världs- och europamästerskapsmatcher samt kvalmatcher till dessa). Lundström (2007) påvisar liktydiga resultat i en uppföljande studie på sambandet mellan engelska landslagets matchresultat och avkastningen på aktiemarknaden. I hans undersökning hittas också ett signifikant samband mellan förlust och efterföljande dags marknadsavkastning, medan segrar tenderar att ha en positiv inverkan på börsen dagen efter matchen.

Vad är då ‘sensmoralem” i dessa undersökningar och de resultat som påvisas? Oberoende av i vilken utsträckning man tror på undersökningarna, och huruvida de fångat ett verkligt samband i stället för ett kvasisamband, så belyser de i alla fall det faktum att vi människor i många fall beter oss långt ifrån rationellt. Vi fattar ibland våra investeringsbeslut baserade på helt andra faktorer än de fundamentalt värdedrivande, vi låter oss påverkas av vad andra tycker, tänker och gör och vi låter känslor styra vårt beteende. Detta beteende förstärks ytterligare av massmedia, som i dag skapar och förstärker en stor del av flockmentaliteten.

Nu när vi igen har turbulenta tider på aktiemarknaden, låt er inte påverkas av vad alla andra gör och rusa efter. Låt er inte heller påverkas av den domedagsstämning som målas upp i medierna och låta känslorna/rädslan ta över. Har ni en investeringsstrategi som bygger på långsiktigt sparande, håll fast vid denna strategi och låt stormen dra förbi, I långa loppet är det för gemene man den absolut bästa investeringsstrategin!

Om man sedan tror på kopplingen mellan fotboll och aktiemarknaden kan man ju komma ihåg att det är fotbolls-EM i sommar. Finland kvalificerade ju sig tyvärr inte till EM, men Sverige är ju med, så … att

Utgiven i Forum nr 2008-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."