Spotta inte på plast som byggnadsmaterial

av Christian Schönberg Forum 1992-05, sida 10-11, 09.04.1992

Taggar: Personer: Ilkka Kivi

Spotta inte på pla som byggnadsmaterial

Text: Christian Schönberg

Neste Chemicals har satsat 10 miljoner mark på att uppföra ett två-vånings hus av plast i Sköldvik. Experimenthuset med en bostadsyta på 250 kvm skall enligt företaget skapa ett genombrott för plasten som byggnadsmaterial i större skala.

et har varit ett stort och syn nerligen krävande projekt men vi har all anledning att vara nöjda med slutresultatet, säger projektchef Ilkka Kivi. Mest glädjande och kanske också mest överraskande har varit besökarnas positiva reaktioner när de handgripligen fått bekanta sig med huset på ort och ställe. Finnen tror ju normalt inte på något förrän han själv ser vad det handlar om. Men nu efter att ha sett Nestehaus, ser han med andra ögon på plasten som byggnadsmaterial, myser KiVI.

Lägg fördomarn på hyllan

Nestehaus är en del i ett pågående forsknings- och = utvecklingsprojekt Uem——— een

Projektchefen Ilkka Kivis andra hem, plasthuset i Borg 1 som startades för två år sedan. Projektet går ut på att utveckla och testa polymer-baserade plastkomponenter för användning i vanliga byggnadskonstruktioner. Nestehaus fungerar som ett permanent laboratorium inom området men också som utvecklingsmiljö för andra Neste-produkter och energisystem inom bl a solenergi och oljebaserade uppvärmningssystem.

Hos Neste räknar man med att projektet kommer att öka kunskapen om plasternas möjligheter inom byggsektorn. Plasterna svarar i dag för endast 5 procent av den totala materialanvändningen i byggnader.

Med satsningen vill Neste också öka kunskapen om plaster hos arkitekter, konstruktörer, myndigheter samt inom utbildningssektorn. Man vill också utveckla komponenter som i sig skulle minska arbetet på själva byggnadsplatserna. Och inte minst optimera det samlade användandet av plaster och traditionella byggnadsmaterial.

Det finns en viss misstänksamhet mot plaster. Konstruktörerna är int | vana vid att arbeta med plaster vilke delvis beror på att plasterna inte har funnits så länge på marknaden. Projektet skall enligt Neste nu rå bot p 5/1992 FORUN den något avoga inställningen till materialet.

Energisnålt och säkert

Nestehaus är energisnålt tack vare plastens höga termiska verkningsgrad samt användningen av ett speciellt isoleringsmaterial, Huset har också enheter för solenergi som är konstruerade av NAPS, Neste Advance Power Systems och en oljeeldad central värmeanläggning som nyttjar en speciell svavelfri olja, utvecklad av Neste. Energiförbrukningen har kunnat nedbringas till en nivå som är cirka 30 procent lägre än hos jämförbara hus byggda i traditionella material.

Man har fäst stor vikt vid säkerhetsfrågor och låga underhållskostnader. Konstruktionen är byggd med armerade, brandsäkra materia] för att minska effekterna av söndervittring. extrema temperaturer och miljöförstöring.

Neste blir inte husbyggare

Neste har enligt Kivi inga som helst ambitioner att etablera sig som småhusbyggare. Nestehaus är och förblir en prototyp, ett forskningsprojekt som skall ge tillräckligt material för att på sikt öka försäljningen av plastråmaterial inom byggsektorn.

— Våra största problem är inte av teknisk art. De största svårigheterna ser vi framför oss, när det gäller att övertyga myndigheter, arkitekter och byggföretag om plastens förträfflighet som fullgott byggmaterial. Vi söker emm För plasthusets design står professor Jaakko Laapotti.

också för närvarande partnersamarbete med etablerade branschföretag som står närmare kunden i produktionskedjan,

Runtom i världen är motståndet mot plast som byggnadsmaterial mindre än i Finland. Kivi ser med tillförsikt fram mot ett möjligt medlemskap i EG som kommer att kräva en modifiering av byggnormerna i vårt land, -Nestes plastintressen till gagn.

Kreativ flexibilitet

Nestehaus har ritats av professor Jaakko Laapotti som menar att byggnadsindustrin ännu inte insett plasternas möjligheter att ge innovativa lösningar.

—Plaster kan nå resultat som är mycket konkurrenskraftiga jämfört med traditionella material, både estetiskt, funktionellt och tekniskt. De kan dessutom lätt kombineras med

FRUN, 5/1992

Kakelplattorna är gjorda av återvunnen plast. ESR andra material för att tillgodose alla krav på akitektur och struktur.

Plasterna har många utmärkta egenskaper. bl a har de en bra mekanisk styrka i relation till dess vikt. De är isolerande, vädertåliga. korrossionsbeständiga, underhållsfria och har en låg densitet.

Tack vare att plastmaterial tål olika väderlek bra är den beräknade livslängden längre än för traditionella konstruktionsmaterial som trä och betong.

Plasten är inte helt underhållsfri. men ger exempelvis i förhållande till trä lägre underhållskostnader. En träyta kan behöva målas efter 3-4 år medan plasten kräver en ny yta först efter 10-15 år. Plasten tål såväl svåra väderförhållanden som = luftföroreningar bättre än månget annat material. Och färger finns att välja på.

Går bra att återvinna

De flesta av de komponenter som nu utvecklas är ännu inte klara för kommersiellt bruk. Varje komponent kommer att studeras noggrant och nya projekt startas för att möta de krav som ställs från myndigheter och kunder.

All den plast som finns i Nestehaus kan återvinnas, antingen genom att smältas ned och behandlas på nytt eller malas och användas som fyllning. Golvplattor i huset och utomhusplattor i trädgården är redan färdigt gjorda av återvunnen plast.

Som bäst utvärderas projektet, problemställningarna rankas och därefter fattar bolaget beslut om fortsatta ansträngningar att bredda vägen för plastens intåg på byggnadsmarknaden. L 11

Utgiven i Forum nr 1992-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."