Utgiven i Forum nr 1997-03

Stadstrafiken: Knepig ekvation

av Ragnhild Artimo Forum 1997-03, sida 24-25, 27.03.1997

Taggar: Teman: trafik

arannan personbil startas för körsträckor på under 6 km. Var tredje tar bilen för en sträcka på under 1 km och var sjunde tar bilen för att köra kortare än en halv kilometer. Detta bör glädja oljebranschen, då bränsleförbrukningen ökar med 30-40 procent i körning med täta starter och stopp som är karakteristiska för stadstrafik. (Stads)trafikens (R)evolution var temat för en diskussion arrangerad av Tekniska föreningen (TFiF) och Driftingenjörsförbundet (DIFF). Inledningsanföranden hölls av Philip Hildén, miljöorganisationen Greenpeace, och Jochim Donner, energisparcentret Motiva.

Ragnhild Artimo

STADSTRAFIKEN: KNEPIG EKVATION

BILAR ELLER KOLLEKTIVTRAFIK? GÅGATOR OCH ENKELRIKTNING ELLER FRITT FRAM FÖR ALLA? FINNS DET LIVSRUM I STÄDERNA FÖR BÅDE MÄNNISKOR OCH FÄRDMEDEL?

Personbilstrafiken är den dominerande biten i stadstrafiken räknat i antal fordon. Hildén framlade färsk statistik som illustrerar problematiken. I Helsingfors, globalt en tämligen modest trafikbelastad stad, passeras stadsgränsen dagligen av 305 000 fordon, varav fyr procent eller 12 400 fordon är kollektivtrafik. Stadsuddsgränsen (ungefär Hesperiaparken) passeras per dygn av 223 800 fordon som transporterar 704 000 personer. 422 400 åker kollektivt och 281 600 personbil. Det innebär att varje kollektivfordonii snitt transporterar 46,9

HYBRID-IBANA kör på el elle tt bygga en miljöriktig bil för stadstrafik är tekniskt fullt möjligt. Att föra de tekniska koncepten till produktion är den stora utmaningen. Att kartlägga den prismässiga konkurrenskraften förutsätter en kort provserie förrän man kan ta beslut på fortsättningen. Dessutom krävs en infrastruktur som gör användarens liv lika enkelt som dagens bilkörning. Hybridversionen av elbilen Ibana - utvecklad vid Helsingin teknillinen oppilaitos under Iedning av överlärare Matti Parpola - presenterades denna månad för media. Första versionen med enbart eldrift presenterades på bilmässan i Paris för tre år sedan. ”Ibanas som har 15 kW elmotor för stadskörving och 1-cylindrig 10 kW förbränningsmotor för hastighet över 50 km/ h. Topphastigheten är 90 km/h. Bensinmotorn kan även ladda bilens 15 batterier om man int har tillgång till billigare el från nätuttag. 2-personers Ibana har 2 dörrar: en baktill, en på trottoarsidan - men ingen mot körbanan.

Parpola konstaterar att Ibanas tekniska trumfer är hybridkonceptet och karossen.

”Vår enkla lösning för hybriddrift med förbränningsmotor/elmotor är en viktig innovation med tanke på framtida stadsbilar. Och den självbärande karossen av aluminium/polymersandwichkonstruktion som utvecklats i nära samarbete med Keurusseudun Laser bygger långt på deras kunnande inom NdyagHlasersvetsning”

Parpola betonar också de uppmuntrande erfarenheterna av nätverksarbete både inom produktutveckling och tillverkning, och anser nätverkande extra viktigt i ett litet land med små och geografiskt spridda reSUrsSer.

För de engagerade studeran dena vid billaboratoriet har Ibana gett värdefull teknisk erfarenhet, råmaterial för firoprov, och genom att man konstruerat en bil ‘på riktigt" även nyttiga kontakter med industrin. Det är därför inte en slump att sökandena till billinjen mångfaldigats sedan projektet startade.

Bland Ibanas nära trettio ekonomisk-tekniska faddrar kan nämnas Shell, Henry Ford-stiftelsen, Nordic Aluminium, Bombardier-Rotax, Planar International, Exide, och tidskriften Tekniikan Maailma.

Klaus Bremer, riksdagsman och trafikexpert, konstaterad & personer medan det i varje personbil sitter 1,3 personer.

Philip Hildén - med bil och motorbakgrund - beklagade att det i tiden var förbränningsmotorn ”med eländig verkningsgrad” som blev den dominerande framdrivningslösningen för bilar, och framhöll att världens nuvarande 600 miljoner bilar, med tillväxten 33 miljoner per år, i utsläpp producerar bland annat 4 miljarder ton CO, i året, utöver kväveoxider, svavel etc. Ett lika konkret problem som den kemiska miljöbelastningen är utrymme.

”En bil i rörelse med 50 km/h kräver ca 200 m? och parkerad ca 20 m?. Det ä bensi vid Ibanas premiärvisning att bilen - ”i längsta laget för en stadsbil” - innehöll många intressanta lösningar men att språnget till massproduktion kan hämmas av att många stora producenter redan har egna koncept. Bl.a. Andi (el/dieselmotor) och Toyota (el/bränsleceller) har långt utvecklade och testade hybridkoncept. RA €

Ibana i ett plåtskal

Längd 275 cm, bredd 160 cm

Vikt ca 400 kg [+ batterier 184 kg) Elmotorn: 3-fas, vattenkyld, 15 k 8 Förbränningsmotorn:

I 1-cyl, 4-takts, 10 kW Kaross: självbårande lätt sandwichkonstruktion (aluminium/skumpolymer) Aktionsradie med batterier: över 50 km Batterilivslängd med eldrift: 20.000 km

Honda Civic 1.5i VTEC valdes av Motiva och Tuulilasi till Årets Ekobil på basen av låga utsläpp och bränsleförbrukning.

nödvändigt att begränsa antalet personbilar i innerstaden. Redan nu leder parkeringssvårigheter till absurda gåavstånd mellan den parkerade bilen och besöksmålet. Ett sätt vore zongraderade bensinpriser - billig bensin i glesbygder där personbilen är ett flexibelt alternätiv och extradyr bensin för körning i städer. Med modern smartkortteknik borde det inte vara omöjligt”

Alla biltillverkare sysslar idag med miljöbilar, men Hildén ansåg att det är en illusion: idén är att demonstrera att man nog behärskar tekniken men att ingen är villig att betala så dyra oncept. Exempelvis då det gäller elbilar är det bra att komma ihåg att den el man addar bilen med också skall produceras nånstans.

Elbilen är en snabblösning Jokalt på utsläppen i städer, och även om de ännu hos oss närmast återfinns som begränsade experiment, kan det kaliforniska stegvisa kravet på zero emission, nollutsläpp, få bredare genklang. Elbilarnas energilagring är fortfarande nyckelproblemet: batterierna borde vara 20 gånger effektivare för att vara ekonomiska.

Jochim Donner från Motiva konstaterar att personbilsparken (två miljoner) i Finland regionalpolitiskt tvingar fram motorvägarna. Med gles bebyggelse och stora avstånd har det varit en logisk utveckling. Problemet är att motorerna borde vara energieffektivare och kostnaderna för miljön inbyggas i brukspriset. För att Finland skall klara de internationella

FORUM NR 3/9 avtalen om koldioxidgränserna måste förbrukningen av fossila bränslen minska med 10-15 procent fram till år 2010.

Donner anser att det finns många möjligheter att minska utsläppen. S.k. gröna vågor minimerar start-stoppfrekvensen och kan spara 20 procent i utsläpp i stadstrafiken Aggressivt körsätt (rivstart, tvärstopp) är en miljöbelastning och kan tacklas med attitydbearbetning. Beskattningen är ett redskap att styra kommunikationerna i miljöriktigare riktning. Motiva, underställd handelsoch industriministeriet, arbetar bl.a. på att ta fram trafikstyrsystem för städer och kommuner. Anropstrafik,ewt slags grupptaxi för rutter med för litet passagerarunderlag för buss, testas bl.a. i Kervo/Träskända/Tusby i trafikministeriets regi som alternativ till individuell biltrafik.

Erfarenheterna av elbilstrafik som t.ex. Posten är engagerad i har varit uppmuntrande, och Posten testar en ny batterityp som utvecklas vid Tekniska högskolan TKK.

Elbilen eller hybridlösningar ser Donner som potentiellt lovande koncept för stadstrafik. Men outnyttjad potential finns mellan öronen: med nya attityder kan persontransporterna göras effektivare och förnuftigare än idag. Car pooling, som var ett vanligt koncept i USA redan på 50-talet, börjar få fotfäste här: allt flera hushåll samordnar sina körningar så att jobbresor och barnens hobbytransporter sköts som ambulerande veckoturer - i bättre fyllda bilar. &

OSÄKER PÅ AKTIER?

TRÖTT PÅ LÅG RÄNTA?

Då är ALFRED BERG OPTIMAL det självklara valet.

Fondens målsättning är att erbjuda bättre avkastning än obligationer, och andra ränteplaceringar, till en lägre risk än en aktieplacering.

Fondens kapital placeras i en balanserad mix av aktier och räntebärande placeringar och har lyckats väl i sin målsättning. Den genomsnittliga årsavkastningen har hittills (31.12.1993 — 28.2.1997) överstigit 20967, sämst gick det 1995 då fonden steg med 6,86 medan börsen gick ned med -7,396.

Beställ broschyr eller ring vår kundbetjäning för tilläggsinformation på telefonnumme (09) 2283 2600 vardagar 8.30 - 16.00.

  • Den historiska avkastningen utgör inte en garanti för kommande avkastningsurveckling. Depositioner med fast ränta har ett enligt lagen reglerat säkerhetsfondsskydd.

ALFRED BERG FOND AB Glogatan 3, 00100 Helsingfors Altred Berg Fond Ab ingår i ABN AMRO Bank -gruppen den femre största banken i Europa och den temtonde största i varlden.

2

Utgiven i Forum nr 1997-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."