STAF valde ny ordförande

av Christer Ekebom Forum 1985-04, sida 28-29, 06.03.1985

Taggar: Organisationer: STAF

FRUN or FRUN

Tronskiftet.

Kurt Berg (t h) släpper greppet om ordförandeklubban som han svingat i 18 år.

Gustav Dumell (t v) bereder sig på att axla ordförandens tidvis tunga ansvar.

Av CHRISTER EKEBOM

Tronskifte inom

STAF

Svenska Tekniker och Arbetsledareförbundet i Finland STAF rf upplevde vid sitt årsmöte i Vasa någonting så ovanligt som ett byte av ordförande. Förbundets långvarige ordförande Kurt Berg överlämnade nämligen vid mötet ordförandeklubban åt Gustav Dumell. Kurt Berg har svingat klubban i 18 år. STAF har bland annat gjort sig känt för mycket glesa byten av ordförande, vilket uppenbart visar förbundets stabila situation. Denna stabilitet genomsyrade också årsmötet i övrigt: några interna konflikter eller dragkamper kunde man inte skymta,

H Valet av ny ordförande var självfallet den händelse som också åstadkom de stora rubrikerna i dagspressen strax efter mötet, I övrigt bjöd valen av förtroendemän inte på några direkta överraskningar, utan ett enigt möte kunde välja såväl styrelse som fullmäktige utan större besvär. Valutskottets förslag fick fullt understöd. Några mindre personskiften ägde rum bland annat på grund av att Gustav Dumell valdes till ordförande och därmed måste ersättas av en ny styrelsemedlem. Avgående ordförande Kurt Berg konstaterade i sitt öppningstal att STAF inte för tillfället behöver ta itu med några svåra arbetsmarknadsproblem. De kommer först om ett år då det nya kollektivavtalet ska förhandlas fram, Han kunde också med tillfredsställelse meddela att förbundets ekonomi var i gott skick och att verksamheten i övrigt också ser ut att löpa bra.

Reini bland gästerna

FTFC:s ordförande Jorma Reini konstaterade i sitt hälsningstal till mötet att fackföreningsrörelsen idag får kämpa rätt hårt för att behålla sina positioner, men drog samtidigt slutsatsen att det inte för närva AA 2 rande förekommer några sk eldfängda frågor. Skälet till detta får närmast sökas i det faktum att FTFC och dess medlemsförbund nu befinner sig mitt i en avtalsperiod och ”upphettningen” av klimatet kommer först i nästa år. Reini analyserade i sitt tal rätt ingående löneutvecklingen inom FTFC och andra jämförbara grupper och konstaterade att utvecklingen varit tämligen tillfredsställande, men samtidigt påpekade han att regeringen inte helt kan anses ha följt överenskommelserna i det sk Pekkanen-avtalet, som ligger som grund för flertalet kollektivavtal.

Jorma Reini tackade Kurt Berg för ett gott och fruktsamt samarbete och drog slutsatsen att STAF nog till stor del kan tacka ”Bergen” för att STAF har ett så stort inflytande inom FTFC, förbundets ”makt” är betydligt större än den rimligtvis borde vara på basen av förbundets storlek. Detta faktum såg Reini emellertid inte som ett negativt drag, utan tvärtom som en positiv sak som han dessutom förutspådde skulle fortsätta. STAF har med Kurt Berg i spetsen visat prov på stor mogenhet och vishet i fackliga sammanhang. Reini konstaterade också att han är ett personligt tack skyldig Berg, eftersom Ber nu var den sista i FTFC:s styrelse som varit med om att välja Jorma Reini till ordförande för centralförbundet.

Dumell fortsätter

Förbundets nyvalde ordförande Gustav Dumell sade i sitt ”kröningstal” till mötet vid kvällens supé, att han kommer ätt fortsätta på den väg som Kurt Berg stakat ut eftersom erfarenheterna visat att kursen är rätt. Han hoppades att han ytterligare ska kunna bidra till att STAF:s ekonomi kan förbli god och att verksamheten ute i lokalföreningarna ytterligare ska stimuleras. Inom STAF betraktas den lokala verksamheten som mycket betydelsefull eftersom den skapar grunden för den sammanhållning som gör förbundet starkt och stabilt.

På redaktörens obligatoriska fråga hur länge Gustav Dumell tänker sitta på ordförandeposten, svarade han diplomatiskt att det avgör medlemskåren. Det är självfallet alldeles riktigt, men med kännedom om STAF:s beteendemönster och Dumells ålder (litet mer än 40 år), kan man gissa sig till att han kommer att svinga ordförandeklubban mycket länge — såvida inget oförutsett inträffar. Med tanke på att Dumell valdes med ett mycket hrett understöd, får man anta att valet var väl genomtänkt och att Dumell därmed säkert kan räkna med samma stöd och uppbackning från medlemskårens sida som Kurt Berg under sina år som ordförande har fått.

Hedersmedlem

Kurt Berg blev avtackad för sitt arbete inom förbundet på flera olika sätt. En he dersbetygelse av rang var utnämningen till hedersmedlem. Hedersmedlemmarnas antal är inte många; förutom hederscrdförande, en post som enbart en medlem i gången kan inneha, har förbundet nu två hedersmedlemmar. Mötet föreslog också att Kurt Berg skulle erhålla pension från förbundet. Styrelsen fick i uppdrag att ombesörga de praktiska arrangemangen. Bergen blev belamrad med en mängd gåvor av olika slag och bland dessa ka speciellt nämnas en tapperhetsmedalj av något ovanligt slag. Medaljen, som han bör bära runt halsen vid festliga tillfällen, väger ungefär fem kilogram och består av en ungeför 30 gånger 30 centimeter stor skiva med’ STAF:s emblem. Vidare utökades hans kamerakollektion med ytterligare en kamera,

Kurt Berg är känd för att med fast hand lotsa förbundet genom alla svårigheter, men han är också en gemytlig humorist.

Kameran som han fick som gåva, var nog också att betrakta som ett litet skämt. Många äldre medlemmar i STAF kommer nämligen ihåg att Berg inledde sin bana som fotograf inom STAF. Det talas fort farande om Bergens huvudlösa styrelse, varmed inte menas en misslyckad styrelse utan ett misslyckat foto av en styrelse. Kameran med självutlösare ställdes på ett stativ och trycktes av. Innan exponeringen ägde rum, rubbades emellertid kamerans

Till alla inom STAF

HE Då jag vid senaste årsmöte 15.2.85 avgick som ordförande för vårt förbund ber jag här till Er själva samt genom Er att vördsamt och med stor aktning för alla våra enskilda medlemmar få framföra ett uppriktigt tack. Under så lång tid, ca 28 år, som jag haft säte i ledningen i förbundet kan jag med stor uppriktighet påstå att hela förbundet är en sammansvetsad enhet där kvaliteten inte går att taga miste på. Som ordförande har jag aldrig kännt mig stå ensam, dock har det många gånger funnits situationer där jag varit tvungen att fatta beslut ytterom mina fullmakter, jag tänker särskilt på arbetskonflikter. Trots detta har Ni alltid givit mig stöd och förtroende, jag har alltid kännt mej stark fastän vår ”trupp har varit liten".

Jag tackar även för gåvan i samband med uppvaktningen i Vasa, ”jag förpassades tillbaka som fotograf” men med betydligt mycket bättre utrustning än den jag förfogade över då min ”fotografbana” började. Då jag nu återgår att vara en man i ledet hoppas jag att Ni inte blir besvikna på mig, jag skall även framgent i mån av styrka och förstånd, försöka vara till nytta och gagn för vårt förbund Svenska Tekniker och Arbetsledareförbundet i Finland STAF rf. Måtte förbundet växa och bli starkare och utgöra en institution för Finlands Svenska tekniska funktionärer, ett förbund som vi alla har nytta och glädje av, må förbundet för oss vara en outtömlig oas där vi kan söka vederkvickelse och krafter för framtiden.

Helsingfors, den 20 februari 198 inställning en aning… Därmed kom styrel sen att vara huvudlös på fotot.

Kurt Bergs hustru Marita tackades också för det arbete hon utfört. Trots att Kurt genom sin post, har kommit att vara i rampljuset, bör man inte glömma det stöd han fått av hustrun Marita som säkert åtskilliga gånger under årens lopp fått stå i riktigt ordentligt.

Nästa årsmöte i Åboland

Förbundsmötet beslöt att nästa årsmöte ska arrangeras av Pargasföreningen. Detta efter det att föreningen meddelat sig villig därtill. Exakt plats för mötet kunde föreningens representanter inte ange, men meddelade att mötet kommer att hållas någonstans i Åboland,

BUSINESS and PLEASURE at

KORPILAMPI

Du känner väl till att hotell Korpilampi är ett ledande kongress- och hälsobadhotell,

Vi på Korpilampi erbjuder Dig en kvalitetsmäs sigt hög och fördelaktig ”kongressemester” på en naturskön plats intill Helsingfors.

Vår konferensservice och teknik är mycket högklassig. Nämnas kan t.ex. 4 st konferensvärdar som effektivt tar hand om Dig och din grupp.

Fullständig av-utrustning, samt ett hotell som ursprungligen byggts till ett konferenshotell.

Vid sidan av arbetet erbjuder Korpilampi mångsidiga nöjen och fritidsaktiviteter.

Kom ihåg! När Du härnäst arrangerar konferenser eller besöker Finland är Korpilampi det rätta hotellet för Dig korpilampi FOREST LAKE HOTE 02970 Esbo 97, tel. 90-855 8431, telex: 12109 29

Utgiven i Forum nr 1985-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."