Utgiven i Forum nr 2013-12

Staten som ägare

av Carl Haglund Forum 2013-12, sida 28, 23.12.2013

Staten

SOM Ägare

CARL HAGLUND

Vad skall staten äga och hur skall egendomen förvaltas? Det här är en ständigt återkommande fråga i politiken och speciellt på senare tid har det statliga ägandet varit i fokus i och med Talvivaara, Out okumpu och Fortum.

I dagens läge äger staten aktier i över 50 stora bolag. Majoriteten av dessa fungerar under marknadsvillkor. Dessutom finns bolag med specialuppgifter som handhar uppgifter som exempelvis har myndighetskaraktär. Personligen anser jag att ett visst strategiskt ägande är motiverat för staten. Nu avser jag bolag som Veikkaus, Itella, Patria och Yle.

De här är bolag där staten äger majoriteten av aktiestocken och därmed brukar de benämnas statsbolag. I kategorin statsbolag finns dock bolag som exempelvis Edita, Altia och Destia vars strategiska betydelse kan diskuteras. Jag hör nämligen till dern som anser att staten måste kunna motive ra varför den äger aktier i bolag av det här slaget.

Det statliga ägandet utsträcker sig också till börsbolag. På Helsingforsbörsen finns ett antal bolag där staten äger majoriteten, exempelvis Finnair och Fortum.

Det sistnämnda har varit på tapeten de senaste veckorna i och med försäljningen av bolagets distributionsnät. Försäljningen gav upphov till en diskussion där en del tyckte att staten borde ha ingripit och stoppat försäljningen.

I diskussionen har dock stamnätet som Fingrid äger och de lokala distributionsnäten blandats ihop. Dessa distributionsnät ägs idag av lokala och regionala elbolag medan staten äger majoriteten i Fingrid, Forum har för sin del ägt ungefär en femtedel av distributionsnäten i vårt land som en följd av företagsaffärer. Det är alltså inte frågan om Fortums kärnbusiness.

I och med att konsumenten inte kan konkurrensutsätta eldistributionen är det dessutom så att elmarknadsverket bestärnmer prissättningen, Därmed kan ingen, varken en inhemsk eller utländsk ägare, ta ut ockerpriser,

EN

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NE122013

Skribenten Carl Haglund är ekonomie magiste och medlem av statsrådet.

Försäljningen av Fortums distributionsnät är den största utländska investeringen i vårt lands historia då australiensiska och kanadensiska institutionella placerare tillsammans med LokalTapiola Pension och Keva betalar 2,55 miljarder euro för affären.

På senare år har det diskuterats rätt mycket att Finland inte lockar internationella investeringar, I ljuset av det måste den här affären ses som något positivt. Man investerar dessutom i något som inte går att rulla in containers och föra härifrån. Därtill är, som nämnt, eldistributionen reglerad av staten. Det här var också orsaken till att staten som majoritetsägare inte blandade sig i affären,

För oss polltiker är det statliga ägandet ingen lätt fråga. Dels handlar det om principer: är staten en lämplig ägare i bolag som fungerar på den fria marknaden? Många gånger är mitt spontana svar nej.

Vad börsbolagen beträffar är frågan ännu knivigare. Staten är nämligen också minoritetsägare i ett antal börsbolag via placeringsbolaget 5olidium. Fallen Talvivaara och Outokumpu har fått många att fråga sig om det är bra att staten via 5olidiurn är ägare och investerare på börsen. Spontant kan man tycka att staten skall vara med och investera för att skapa och trygga jobb. Samtidigt måste viminnas att det handlar om delvis riskfyllda investeringar med det somi sista hand är skattebetalarnas pengar.

Vi behöver en diskussion om huruvida lösningen med Solidium är den rätta. Samtidigt är jag övertygad om att staten på sikt inte behöver äga aktier i börsbolag som Elisa, Sampo och Outotec.

Men en eventuell försäljning skall göras vid en välvald tidpunkt och pengarna från försäljningen skall inte användas för kortsiktig statlig konsumtion, Staten skall heller inte pumpa in dessa pengar i olönsam business där staten skall vara räddareni nöden då företaget i fråga håller på att gå omkull, En diskussion om vad staten skall äga och inte äga behövs, minst lika mycket som en diskussion om hur den statliga ägarstyrningen skall fungera. ”Fallen Talvtvaara och Outokumpu har väckt frågan huruvida det är bra att staten är med och investerar via Solidium”

Utgiven i Forum nr 2013-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."