Utgiven i Forum nr 1991-16

Stockmanns stora chans

av Janne Salonen Forum 1991-16, sida 14-15, 12.12.1991

Taggar: Bolag: Stockmann Teman: varuhus

STOCKMANNS STORA CHANS

Text: Janne Salonen

Stockmann har chansen att bli den ledande varuhuskoncernen i norra Östersjö-området, genom etableringar i Ryssland (Moskva, S:t Petersburg) och

Baltikum. Inom Finland finns den största utvecklingspotentialen hos Sesto-dagligvarukedjan och postorderföretaget Hobby Hall.

en snart 130-åriga (år 1992) [Damn koncernen står in för en stor utmaning i och med de dramatiska förändringarna i öst. Det är välbekant att Stockmann. och speciellt koncernens varuhus. har förblivit begrepp i Finland. samtidigt som t ex svenska NK förfallit nästan helt. och i sin senaste skepnad inte ängre ens är ett varuhus utan en slags söpmannagalleria.

Det är kanske mindre bekant vilket gott namn Stockmann har haft i öst, både i Ryssland och i Baltikum, ett renommé som koncernen nu är i posiion att försöka utnyttja då det gäller att ta vara på de tillfällen som uppenbarar sig i Baltikum och i Ryssland. samtidigt som det förstås gäller att försöka minimera de risker som är örknippade med detta.

Ett gott renommé ger den bästa möjliga utgångspunkten när det gäller att genomföra en sådan satsning: Stockmann har redan två valutabutier i Moskva, med en rätt betydli omsättning (ca 80 miljoner mark i året), och koncernens målsättning är att etablera sig också i S:t Petersburg och i Reval, i första hand. Den omedelbara prioriteten torde väl vara att säkra de bästa möjliga affärsplatserna och först därefter småningom börja bygga upp verksamheten enligt hur situationen förändras och utvecklingen framskrider. En viktig ort som med lätthet glöms bort i sammanhanget är dock Riga, som traditionellt har varit Baltikums främsta kommersiella centrum, även om finländare naturligt nog alltid i första hand tänker på Estland och på Reval när det gäller Baltikum.

Etta i Baltikum?

Därmed har Stockmann tillfället att bli den ledande varuhuskoncernen t norra Östersjö-området: ett unikt tillfälle som knappast återkommer, även om det samtidigt gäller för Stockmann att iaktta stor försiktighet för minimerandet av de risker som är förknippa de med den farliga och instabila situation som nu råder i Ryssland: för Bultikums del har ju en viss stabilisering redan börjat äga rum.

I övrigt är Stockmanns utveckling stabil: ett nytt varuhus öppnas i Östra Centrum i Helsingfors hösten 1992. Därefter finns det endast ett begränsat utrymme för nya varuhus med Stockmanns koncept i Finland.

Mer än varuhus

Stockmann är dock mer än enbart varuhus: den kanske mest lovande verksamheten består av Sesto-dagligvarukedjan. en kedja vars koncept med god kvalitet till rimligt pris starkt påminner om Sainsbury-kedjan i Enegland som har blivit cn sådan formidabel succé. Sestos utvecklingspotential i Finland torde vara betydligt större än varuhusgruppens.

En annan framgångsrik verksamhet är postorderföretaget Hobby Hall: erfarenheten i världen visar att postorderverksamheten håller på att klättr — En viktig nyhet för Stockmann är försäljningen uv våra egna märkesvaror, säger Hannu Penttilä, från årsskiftet chef för hela varuhusgruppen.

upp vad beträffar profilen på både pris och kvalitet på de varor som utbjuds, och därvidlag torde Stockmanns Hobby Hall ha ett försprång jämfört med främsta konkurrenten Anttila.

Köpet av lågpriskonfektionskedjan Seppälä för något år sedan var ett fiasko. som har kostat Stockmann-koncernen stora förluster under flera år. Nu har Seppälä-fastigheterna avyttrats, och under Marjatta Björns ledning eftersträvas en profil som bättre passar in i koncernen, genom en förbättrad kvalitetsprofil och ctt breddat sortiment. Resultatutvecklingen är åtminstone på väg i en bättre riktning.

Akademiska Bokhandeln upplever en stabil utveckling. Den största utmaningen är ifall företaget förblir i huvudsak en bok- och pappershandel, samtidigt som böckernas andel av kulturkonsumtionen stadigt minskar, eller om företaget skall eftersträva att bli ett kulturvaruhus å la Fnac i Paris.

I det stora hela finns dock koncernens mest spännande framtidsmöjligheter i Baltikum och i de ryska metropolerna Moskva och S:t Petersburg, även om betydande risker också är förknippade med dessa möjligheter: mindre riskabla men kanske inte mindre intressanta utvecklingsmöjligheter finns inom Sesto- och Hobby Hall-grupperna.

Hem ner, livs upp!

Hannu Penttilä är Helsingforsvaruhusets chef, men övergår från januari till att bli chef för hela varuhusgruppen. På frågan om den allmänna ekonomiska förlamningen har gjort sig märkbar

F RUN 16/199 1 Helsingforsvaruhusets försäljning, säger han — Efter omständigheterna, och jämfört med konkurrenterna, har vi hittills klarat oss rätt väl, vi har till och med uppnått en viss tillväxt, även om den ligger efter det budgeterade. För lamningen märks närmast inom vissa sektorer: modeförsäljningen gär rätt väl, förutom ungdomsmodet. Nedgången har varit märkbar inom områden som har att göra med heminredning och utrustning för hemmen. Ett ganska lustigt drag i den ekonomisk förlamningen är att dagligvaruför ningen, särskilt livsmedelsförsäljningen. har vuxit rätt kraftigt. vilket kanske till en del har att göra med att göra med att restaurangförsäljningen, som vi inte har. har gått ner.

För varuhusgruppens del har Stockmann haft ett stort investeringsprogram som nu börjar vara fullbordat: Helsingforsvaruhuset har utvidgats med den s k Argos-delen, och nu till julmarknaden öppnas Helsingforsvaruhusets 6:e våning. Varuhuset i Hagalund har utvidgats med 2 000 m-. och i Östra Centrum blir en ny enhet färdig 1992: därefter börjar förutsättningarna för varuhusverksamhetens utveckling enligt Stockmanns koncept vara uttömda.

— En viktig utveckling är det curopeiska samarbetet mellan ledande varuhuskedjor, där vi ingär tillsammans med bl a Magasin du Nord från Danmark, Steen & Ström från Norge, Kaufhof från Tyskland, Bienkorf från Holland. Globus från Schweiz, Galeries Lafayette från Frankrike och John Lewis Partnership från Storbritannien. Inom denna grupp försöker vi söka samordningsfördelar t ex vad gäller marknadsföring och kanske tramförallt inköp.

Östpotential på sikt — Annars innebär förändringarna i öst en tillväxtmöjlighet på längre sikt.

säger Penttilä. — Vi har redan foten i dörrspringan genom våra två valutabutiker i Moskva, vilkas försäljning har utvecklats mycket bra, och en tredje öppnas i januari. Vi har tagit ett strategiskt beslut på att försöka ta tillvara de möjligheter som nu öppnar sig i Moskva, i S:t Petersburg och för Estlands del i Reval. För Revals del har vi redan förhandlingar på gång.

Direktör Penttilä är lör övrigt en av talarna vid Nordic Shop Sem 8—9 januari, där rubriken för hans föredrag är ”Det är nu man skall vara i Moskva”.

I Sverige har man i stor utsträckning övergett det traditionella varuhuskonceptet till förmån för ett slags galleria-koncept av typ Forum, men Penttilä tror att det kommer att finnas en marknad för varuhus I Finland.

Vår uppfattning är att den svenska utvecklingen helt enkelt har berott på bristfällig ledning: samma utveckling an inte ses i övriga Europa. Det misstag som har gjorts i Sverige är att man har trott sig kunna ta högre priser ör identiska varor än i den övriga handeln och ett dyrare sortiment, och det har lett till att kunderna har svikit. Här i Finland har det aldrig på samma sätt varit möjligt att rikta in verksamheten till att betjäna höginkomsttagare: för oss har medelprisklassen alltid bildat det huvudsakliga sortimentet. Därför har vi varit måna om att bevara vår priskonkurrenskraft. Målsättningen har varit att ge kunderna valuta för pengarna.

— En viktig nyhet är försäljningen av våra egna märkesvaror, som nu omfattar en femtedel av modeförsäljningen. Vi håller också på med att utveckla egna produkter inom livsmedelssektorn, utöver välkända Sekelkaffet.

— Med Tuko har vi samarbete i första hand beträffande dagligvarusektorn: största delen av bulkdagligvarorna kommer via Tuko: därtill kommer vi att utveckla samarbetet inom ramen för Tuko-Rautia för järnvaruhandelns del. Men i övrigt agerar vi självständigt, och är inte nödvändigtvis särskilt glada över att i statistiken klassificeras som en Tuko-ansluten handel… e

NÅ FRAM PÅ SVENSKA med VEM SC EBES195 SETOPPAR 209 täckning av Finlands svenskspråkiga hushåll

KUFVUDSTABSBLADET

Tel. 125 31 KMT/TGI 907 15

Utgiven i Forum nr 1991-16

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."