Utgiven i Forum nr 2009-06

Storbolagen fortsätter att skära ner

av Mats kockberg Forum 2009-06, sida 32-33, 16.06.2009

Taggar: Teman: ekonomi

EH FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 6 2089

GALLUP

Storbolagen fortsätter att skära ner

IH Prognos-Forum. Störtdykningen i ekonomin ser ut att plana ut, även om nedgången ännu fortsätter. De dystraste nyheterna gäller sysselsättningen. Drygt 55 procent av storbolagscheferna räknar med att personalstyrkan på det egna bolaget kommer att minska under det närmaste halvåret. Det visar en gallup som Forum låtit utföra.

MATS KOCKBERG/INTERPERSONA TEXT

X Vårens Prognos-Forum ger vid handen att det fria fallet i Finlands ekonomi under hösten så småningom kan övergå i en period med blygsam tillväxt. I företagens räkenskaper kommer detta dock ännu inte att synas, ochisynnerhet när det gäller sysselsättningsutsikternafinnsdetingenanledningtillglädjerop. Hösten kommer uppenbarligen att kännetecknas av omfattande permitteringar och uppsägningar. Det säger vd:arna för de största finländska företagen i den färska PrognosForumgallupen.

Prognos-Forum består av fyra enkla frå gor som riktas till vd:arna för de drygt 400 största finländska företagen. Konsultbolaget INTERPERSONA utförde konjunkturenkäten för FORUMS räkning i slutet av maj 2009. Svarsprocenten i undersökningen var 15.

Näringslivets forskningsinstitut ETLAS prognoschefPASISORJONEN konstaterar att resultaten från gallupen återspeglar det faktum att den ekonomiska statistiken ännuinte visar tecken på att ekonomin återhämtar sig, trots att vissa indikatorer tyder på en förbättring.

Hälften av företagsledarna förutspår att den ekonomiska situationen i Finland försämras medan 45 procent väntar sig att situationen bibehålls på nuvarande nivå.

”Detta är en rätt naturlig bedömning efter att ekonomin har rasat kraftigt. Svaren är i samklang med den rätt realistiska uppfattningen att nedgången inom Finlands totalproduktion fortsätter ännu en tid”, säger Sorjonen.

Ungefär hälften av vd:arna väntar att det egna bolagets fakturering fortsätter på nu varande nivå, medan 40 procent förutspår en minskning. Andelen företagsledare som väntar en försämring har ökat sedan oktober 2008 då den förra gallupen genomfördes. Detta är enligt Sorjonen förståeligt eftersom problemen inom industrin först nu håller på att sprida sig till den inhemska tjänstesektorn.

”Uppgången sker sedan i samma ordning, förstlyfter exportindustrin och sedan deninhemska tjänstesektorn”, säger Sorjonen.

Drygt 55 procent av vd:arna förutspår att antalet anställda vid det egna bolaget kommer att minska under det kommande halvåret. I oktober 2008 var motsvarande andel 34 procent.

”Svaren är i linje med tidigare erfarenheter. Sysselsättningen reagerar i allmänhet på förändringar i efterfrågan och produktio med en fördröjning på sex månader. Utsikterna för arbetsmarknaden under resten av året är svaga och arbetslösheten kommer att öka”, säger Sorjonen.

Företagens allmänna policy har klart förändrats i takt med konjunkturläget. Under våren 2008, då inga större problem var i sikte, beskrev 55 procent av vd:arna företagets policy som offensiv och 34 procent som avvaktande. Under hösten 2008 var förhållandet det omvända, då problemen inom ekonomin började spetsas till. Andelen företag som för ett halvår sedan beskrev sin policy som avvaktande ökade till 53 procent och andelen offensiva sjönk till 36 procent. Nu är andelen företag med en avvaktande policy 45 procent medan endast 32 procent beskriver policyn som offensiv. Andelen företag med en defensiv policy har ökat från 10 till 23 procent. ul S = Å an D > z ES

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 6 2089

Hur tror Ni att den allmänna ekonomiska situationen i Finland utvecklas under de kommande sex månaderna 100 ” 75 ”Försämras’ 50 “Bibehålls” 25 ”För[el bättras” SJ « & S ÅA & & 9 5 S S S 5 2 - SS

Mindre pessimistiskt om landets ekonomi

Man kan inte påstå att vd:arna ännu räknar med någon klar vändning uppåt i den finländska ekonomin. Men däremot kan man dra slutsatsen att den brant nedåtgående konjunkturkurvan börjar plana ut. Drygt hälften av d svarande tror visserligen att läget ytterligare kommer att försämras unde den kommande sexmånadersperioden, medan knappt hälften räknar med status quo. I höstas såg det ändå klart dystrare ut: bara en av fyra räknade med bibehållet läge - hela tre av fyra spådde en nedgång.

Hur utvecklas Ert företags personalstyrka under de kommande sex månaderna 100 96 75 50 Minskar” ”Bibehålls” 25 “Ökar” 0) vv SHS FS I I AA & & AS 5 5 2 > 5 SS

Mer än hälften planerar uppsägningar

På sysselsättningsfronten är molnen mörka. Hela 56 procent av cheferna meddelar om reduceringar av personalstyrkan på sitt företag. Siffran är avsevärt högre än vid senaste mätning (34 procent) för ett drygt halvår sedan och den högsta på mycket länge. Detta tyder på att arbetslöshetssiffrorna i höst kommer att skjuta i höjden och sannolikt med råge överstiga 10 procent.

EH Hur utvecklas Ert företags fakturering under de kommande sex månaderna? 100 2 75 50 “Bibehålls” Minskar” 25 “Ökar” 0 $ & «4 4 & $ o S S HS I ISS s$ S FF SG CS FS FF

Egna affärerna fortsätter att försämras

När det gäller det egna företagets situation är stämningsläget dystert och klart sämre än i höstas. 41 procent av cheferna räknar med att det egna bolagets fakturering under de kommande sex månaderna minskar. Vid senaste Prognos-Forum var motsvarande relationstal 29 procent. Cirka hälften tror nu precis såsom senast att faktureringen bibehålls på nuvarande nivå medan 1 procent (senast 20) optimistiskt kalkylerar med ökad försäljning.

Vilken är Ert företags allmänna policy justnu 10 “Offensiv” 25 A"Defensiv”

Se KS KS AA 4 &S $ I 5 S SS > > 5 5 SS TS KK TE

N “Vänta och se” gäller som policy

Inte helt överraskande deklarerar bara var tredje chef att företagets allmänna policy för närvarande är offensiv. Siffran är något lägre än vid senaste Prognos-Forum. Var fjärde företagsledare - dubbelt flera än i höstas - definierar företagets linje som defensiv. Resten, det vill säga 45 procent, beskriver förhållningssättet som avvaktande. Motsvarande siffra hösten 2008 var 53 procent.

Utgiven i Forum nr 2009-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."