Utgiven i Forum nr 1984-16

Storfusion i den svenska skogen

av Håkan Nylund Forum 1984-16, sida 10, 17.10.1984

Taggar: Teman: skogsindustrin

Av HÅKAN NYLUND

Gruvöns Bruk i Vänern är Billeruds största produktionsanläggning, med en kapacitet på 450 000 t papper och kartong och 150 000 t avsalumassa. Billerud planerar stora investeringar i Gruvön, som får en säkrare grund genom fusionen med Stora Kopparbergs.

Storfusion i den svenska skogen

Medan pratet går om en eventuell fusion mellan skogsbolagen i Norra Finland har man skridit till verket i Sverige. Stora Kopparberg har avtalat om att köpa majoriteten av ett annat mellansvenskt skogsbolag, Billerud, och har gett anbud på att köpa resten av aktierna. Resultatet blir Sveriges och uppenbarligen Europas största skogskoncern med en sammanlagd omsättning på c 13 mrd SEK.

BB Klippen i den svenska transaktionsekonomin har duggat tätt i år. Men till skillnad från spekulationer med aktier och fastigheter har företagsaffärerna nu rört tunga delar av den svenska industrin, och finansmännen har börjat tala om ”långsiktiga engagemang” och ”industriellt riktiga lösningar”.

På våren rasade kampen om Volvo, som slutade med att Wallenberg-gruppen fick ge upp sin andel av röststarka A-aktier i bolaget, och 1,3 mrd SEK, för att få överta de strategiska 25 procents aktieposter som Volvo förvärvat i två av gruppens företag, Atlas Copco och Stora Kopparberg. I början av hösten köpte Erik Penser genom Bofors upp KemaNobel, ett annat bolag i Wallenbergsfären, för 3 mrd SEK kontant, och bedömarna började redan muttra om hur Wallenberg-imperiet börjat gå tillbaka sedan ”häradshövdingens” tid.

Det är därför inte underligt att Stora Kopparbergs köp av Billerud tolkats som ”imperiet slår tillbaka”, speciellt som säljarna Uddeholms AB och AB Tresor representerar Anders Walls intressesfär.

Genom affären köper Stora Kopparberg 49,98 procent av Billeruds aktier av Uddeholm — till 40 procent ägt av Tresor — och 6,2 procent av Billeruds aktier av Tresor, totalt nästan 6,2 miljoner aktier och 56 procent av hela aktiestocken. Dessutom kommer Stora Kopparberg att rikta ett erbjudande till övriga aktieägare att köpa resten av Billeruds aktiestock för ett pake 1 värt ca 325 SEK per aktie. Köpeskillingen för alla aktier skulle då uppgå till 3,6 mrd SEK, varav 2,2 mrd SEK kontant.

Erbjudandet ligger något över de sista noteringarna på Billerud-aktien, men klart under den toppkurs på 420 SEK som aktien noterades för i våras, vilket föranlett en del knorr i börskretsar. Man räknar dock med att anbudet i huvudsak skall antas.

Stora skogar och kraft

Genom köpet skapas en skogskoncern, vars omsättning enligt uppskattningarna för detta år stiger till ca 13 mrd SEK och som har omkring 18 000 anställda. Koncernen distanserar klart Sveriges hittills största skogsbolag SCA, som i år beräknas komma upp till en omsättning på 11,2 mrd SEK.

Stora Kopparbergs Bergslags AB är trots sitt gruv- och metallinriktade narmn numera ett rent skogsindustriföretag, låt vara med en stor och lönsam kraftdivision. Bolaget har stora skogar på ca 800 000 hektar, stora sågar, massatillverkning och en pappersdivision inriktad på fin- och tryckpapper. Stora Kopparbergs har kämpat med svårigheter under de senaste åren, men kunde i fjol visa upp ett hyggligt resultat med en vinst på 516 milj SEK av en omsättning på 5,8 mrd. I år räknar man med omsättning på 7,5 mrd och en vinst som närmar sig miljarden.

16/84

Billerud AB är likaså ett renodlat skogsbolag, och har liksom köparen stora skogar — 628 000 ha — och kraft. Företaget sågar och säljer massa, men vidareförädlingen är inriktad på emballage: kraftpapper, fluting och kartong. Omsättningen beräknas i år stiga till 5,5 mrd SEK, medan vinsten för det första halvåret var 429 milj SEK.

Bägge bolagen är engagerade i produktion utomlands. Billerud har satsat på eucalyptusmassa och har drygt 70 procent av portugisiska CELBI och en minoritetspost i Aracruz Celulose i Brasilien, som är världens största fabrik på området. Stora Kopparbergs har å sin sida en massa- och tidningspappersfabrik i Nova Scotia, Kanada, som resultatmässigt åkt berg-ochdalbana. Man har dessutom nyligen köpt in sig i två finpappersbruk, ett i Italien och ett i USA.

Industriella vinster på lång sikt

Företagen kompletterar alltså varandra väl, och i kommentarerna har företagsledningen pekat på möjligheterna att uppnå rationaliseringsvinster i skogshanteringen då skogarna gränsar till varandra. Men rent industriellt vinner man knappast särskilt mycket på kort sikt, utan fördelarna framträder på längre sikt i form av ökad finansiell styrka, samlad internationell marknadsföring och samarbete inom forskning och produktutveckling, Och rent generellt gäller det inom en kapitalintensiv bransch som skogsindustrin att “big is beautiful”, som Stora Kopparbergs VD Bo Berggren uttryckte det,

För Wallenberg-gruppen, som efter affären med Volvo har ca hälften av aktierna i Stora Kopparbergs, är affären givetvis en prestigevinst efter den senaste tidens bakslag. För Anders Walls del medför försäljningen en viss prestigeförlust, eftersom han engagerat sig hårt i Uddeholm och Billerud som industrialist. Men affären ger Uddeholm möjligheter att reparera sin svaga balansräkning och att få resurser för vidare utveckling, medan Walls Tresor, som hittills inte haft några egentliga inkomster och höga ränteutgifter får pengar att sköta sina övriga engagemang.

Den nya svenska storkoncernen går också klart förbi de stora finländska skogsbolagen som Enso (omsättning 1983 5,8 mrd mk) och Rauma-Repola (5,8 mrd mk). En intressant skillnad i strategin mellan skogsindustrin i Finland och Sverige är att de svenska bolagen i huvudsak hållit sig inom skogsindustrin, och vid expansion gått in i andra skogsbolag, som nu Stora Kopparberg—Billerud och tidigare MoDo—Iggesund, I Finland bar ju trenden snarare gått mot flerbranschföretag, som senast i fallet Kymmene-Strömberg. OO

Utgiven i Forum nr 1984-16

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."