Utgiven i Forum nr 1978-19

Strukturändring behövs inom skogsindustrin

Forum 1978-19, sida 11, 07.12.1978

Taggar: Teman: skogsindustrin

Strukturändring behöv inom skogsindustrin

Trä är dyrt. Det är avsevärt dyrare i Finland än t ex i Sverige och Norge. Vid cellulosatillverkning utnyttjas råmaterialet till ca 50 procent, vid tillverkning av exempelvis högklassigt trähaltigt tryckpapper upp till 90—95 procent.

En strukturförändring är nödvändig inom vår skogsindustri för att denna för landet centrala exportnäring skall ge arbet och utkomster på lång sikt.

y»” Jaakko Pöyry har gjort en undersökning av ca 60 ledande västeuropeiska och nordamerikanska skogsindustriföretags resultat 1972—77 baserad på bolagens årsberättelser.

Undersökningen utvisade att de amerikanska företagens konkurrenskraft varit god under hela perioden — en utveckling som givetvis också förstärkts av dollarns försämrade värde. I de nordiska länderna hade de svenska företagens lönsamhet kontinuerligt försämrats: att producera på lager med regeringsbeviljat stöd har inte visat sig vara någon lyckad taktik.

Vår skuldsättning alarmerand Även om de finländska skogsindustriföretagens bruttovinst tyder på en viss uppgång har skuldsättningen antagit kusliga proportioner.

— Detta bromsar upp också de nödvändiga investeringar, som skulle behövas för utvecklandet av produktionen, och som samtidigt skulle återverka positivt på var verkstads- och byggnadsindustri, konstaterar direktör Aarno Esilä vid Jaakko Pöyry Consulting Oy. — Ändå vore det av största vikt att granska branschens nuvarande struktur kritiskt i sömmarna och dra de rätta slutsatserna, satsa på de rätta produkterna. Nya konkurrenter har kommit med i bilden och påverkar marknaderna och ‘konkurrenssituationen.

Mera ut av råmaterialet!

Direktör Esilä anser att den nuvarande ”cellulosaslagsidan” inte är sund på lång sikt — Det är ganska absurt att Finland för några år sedan var den största träimportören bland de väst De nordamerikanska och västeuropeiska skogsindustriföretagens resultatsutvecklin under perioden 1972—77.

Nettoskulder/försäljnin vå 12 « Finlan 9 3 1972 1973 1974 1975 197& 1977

FORUM 19/78

Bruttovinst/försäljning

US 1972 1973 197 1975 1976 197 europeiska länderna, trots att vi traditlionellt betraktas som ett skogsproducerande land. Förklaringen är åtminstone delvis den råvaruglupska cellulosaproduktionen — endast ca 50 procent av råmaterialet tillgodogörs. Tyngdpunkten inom vår skogsindustri borde förskjutas mot produkter där råvaran utnyttjas effektivare. För högklassigt bestruket trähaltigt tryckpapper är procenten uppe i 90—95. Högre förädlingsgrad är mera profitabelt för ett litet land som aldrig kan etablera sig som någon beaktansvärd volymleverantör…

Det är naturligt att hemmamarknaden inte räcker till. Men det är inte heller nödvändigt — Till exempel i USA råder det formlig brist på högklassigt tryckpapper. En orsak till detta är de stegrade kostnaderna för tv-reklam, som börjat dirigera reklampengarna tillbaka till veckopressen — och bland annat väckt tidskriften Life till liv denna höst.

Skogsindustrin vår ekonomiska ryggrad

Aarno Esilä tror på skogsindustrins framtid.

— Det är en naturlig lösning att branschen även i fortsättningen skulle utgöra vårt näringslivs ekonomiska ryggrad, säger han. — I princip har vi de erforderliga råvaruresurserna, och kostnadsproblemen kan åtminstone till en del tacklas genom att revidera branschens struktur och satsa på högre teknologi och högre förädlingsgrad. Tyngdpunkten kunde ligga på tidningspapper, men en kännbar del av produktionen borde omfatta bestruket papper för mera krävande trycksaker. Till exempel Oy Kaukas Ab:s satsning på LWC (light weight coated-)-papper visar hur lönsam en sådan inriktning är.

En strukturrevidering kräver dock kännbara investeringar, och skogsindustrins ekonomiska bärkraft har redan pressats till det yttersta. Å andra sidan verkar det pinsamt klar att branschen inte kan fortsätta på den gamla linjen om man vill upp ur gropen.

Utgiven i Forum nr 1978-19

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."