Utgiven i Forum nr 1975-15

Studenter blir konsulter alldeles ”på riktigt”

Forum 1975-15, sida 28-29, 01.10.1975

Taggar: Teman: konsulter

28

FORUM 15 » 75

DET GÅR att kombinera teor och praktik

Studenter som konsulter ”på riktigt” i företagen? Javisst. Vid svenska handelshögskolan har studerandena för vitsordet cum laude i administration på ett effektivt sät demonstrerat — hur de kunde kombinera teoretisk kursläsning me konsultarbet — hur de kunde organisera ett eget konsultföretag ”Cum-Sult”, och utse en ledningsgrupp och specialiserad arbetsgruppe — hur de inom detta sitt företag kunde bestämma tidsfördelningen mellan tentläsande och konsulteringsjobb, och utarbeta sina egna tentamensfrågo — hur de från början till slut kunde administrera sin egen cu laude kur — hur de tack vare allt detta fick jobba mycket hårdare än vanligt men ändå tyckte att studierna var mycket roligare.

Studenter blir konsulter alldeles ”på riktigt”

WP” Mercantile, Tallberg, Sarlin och Volvo hade förklarat sig villiga att använda studenterna som konsulenter för problem de brottades med.

Hur studenterna klarade sig från uppgifterna — till största delen med den hedern — får man en rolig och uppriktig bild av i den cum laude-uppsats som Cum-Sults ledningsgrupp lagt fram, en diger lunta på 100 sidor (alltså normallängden för en kandidatavhandling!).

Ledningsgruppen för studenternas konsultföretag Cum-Sult: Riltta Vesikarl, Peter JuseIllus och Marcus Herold.

Organiseringen av ett konsultföretag, fördelning av projektarbetena, definiering av arbetsuppgifterna, avrapportering till företagen, val av festkommitté för fest efter genomförd tentamen, utarbetande av ”strategi för behandling av professorn i ämnet”, analys av diverse under arbetets gång uppkomna katastrofsituationer, disposition av hur tiden skulle fördelas mellan tentamentsläsande och praktikarbete i företage — alla dessa nya, spännande och i början skrämmande uppgifter väntade den förvånande skara studenter som i januari 1975 samlades för att inleda sina cum laude-studier i administrationen — och fick veta att här skulle de bokstavligt talat få göra allt själv, och det med blod, svett och tårar. Den heterogena skaran svetsades under vårens lopp samman till en hårt arbetande, entusiastisk, målmedveten och mogen grupp

Företagens representanter utvärderade studentkonsulternas arbete. Andra fr v Carl-Hugo Sundell, administrativ direktör, och Kristian Rothoff, personalchef, båda från Jullus Tallberg Ab, samt planeringschef Tore Bäckström från Oy Volvo-Auto Ab. Längst tv professor Oiva Laaksonen.

FORUM 15 : 7 människor, som vid det sista stora avrapporteringstillfället till företagen (som Forum var i tillfälle att närvara vid) med självförtroende kunde förklara att ”nu vet vi att vi klarar sådana här uppdrag också i framtiden”.

Det här är alltså ”sanningens minut”, sade professor Sven E Kock, då de fyra företagen mötte sina ”barfotakonsulter”. Det blev en överraskande uppriktig och analyserande konfrontation, med en fräsch du-anda mellan uppdragsgivare och cumsultare.

”Vi hade för kort tid på oss” sade en. Andra repliker ”Vi hade väntat oss en grundligare utvärdering, men vi gav nog inte heller en tillräckligt konkret ram”.

”Det hade varit svårt att inom vårt företag hitta en lika stor expert”.

”Det är viktigt att också företagen är motiverade att samarbeta” ”Idel öppna dörrar — tills vi kom med vårt frågeformulär”.

”Uppgifterna måste vara synnerligen konkreta”.

”Undersökningen kommer direkt att leda till en rad konkreta åtgärder”. ”Konsulterna kommer att fortsätta att jobba inom vårt företag”. ”Utredningen var inte så företagscentrerad som vi hoppats”.

”Vi vill vara med och spika nya uppgifter för studenterna nästa år”.

Vilka uppgifter hade Cum-Sult fått? De var mycket varierande, men rörde sig i stort sett inom studenternas ämnesområde, företagsadministration — personalomsättninge — tidsåtgång från leverans till fakturerin — uppbyggnad av ett personalbedömningssyste — möjligheterna att införa MbO (Management by Objectives) i företage — språkskolningsbeho — analys av materialet från en utförd attitydundersöknin — orderbehandlinge — utvärdering av ett nytt Paragonsyste — bokföringsrutiner för utländska fakturor.

Och så här sammanfattar Cum-Sults ledningsgrupp själv vårens arbete ”Vi har i ett experimentellt syfte fått genomföra en cum laude approbaturkurs i vilken vi kombinerat teori och praktik, Det är något som högskoleundervisningen i ekonomi tillsvidare haft stora svårigheter att genomföra. Vi har med andra ord gett ett svar på frågan HUR TEORI OCH PRAKTIK KAN KOMBINERAS. Kursens syfte är därmed fyllt! Öst är öst, väst är väs men viss skall de möta ” Först mot slutet av 1960-talet började man i Finland mer allmänt finna världen på nytt. Då var det mycket gammalt som måste städas bort och ersättas med nya uppgifter, ny vetenskap och nya värderingar. Det var då man kom till insikt om den tredje världen på allvar, Då kunde man också skönja de första skira tecknen på en islossning i det kalla kriget. Det var i samband med de här uppgifterna som de yngre radikalerna kom underfund med att det var dags att kräva mer än förr av den finländska utrikespolitiken.

Det ligger i sakens natur att den nya vetskapen vilade mer på politiska aspekt än ekonomiska. Det var synd, därför att den därpå följande debatten om den europeiska integrationen på så vis kom att bygga mer på politiskt betonat känslosvall än på rationellt ekonomiskt tänkande. Därvid har den ekonomiska offentliga debatten sedan blivit fastlåst vid tidigare ställningstaganden. De få som genom inlägg försökt förklara vad som är på gång i den stora världen har talat för döva öron eller hörts bara i en inre krets av upplysta därför att det helt enkelt har saknats en debatt om den ekonomiska utvecklingen på världsnivå. Därför är Juhani I k o nens debattbok ”Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton taloussuhteet”, nyss utkommen på Weilin + Göös välkommen. Man får bara hoppas att den leder till debatt. Juhani Ikonen är ekonomisk redaktör vid Rundradion, med många år av ekonomisk journalistik bakom sig vid dagspressen och radion.

Jag kallar boken debattbok därför att den genom att belysa till en del den ekonomiska förhållandena mellan USA och Sovjetunionen vill införa en mer realistisk syn på Finlands viktiga östhandel.

Ikonen utgår ifrån att Sovjetunionen och USA har i stort sett likartad målsättning och att de två jättarna tillsammans ha överlägsna resurser. Han utgår också ifrån att de två redan sedan långt tillbaka insett, att deras intressen i det långa loppet är gemensamma: att ytterligare vidareutveckla sin teknologi, och tillsammans gå in för att undvika en jättekonfrotation med den tredje världen.

Det är bara tillväxttakten som från tid till annan varit olika i USA och Sovjetunionen. Enligt Ikonen håller det här på att jämnas ut. Den ena har kunskapen och de finansiella möjligheterna, den andra de mest lockande marknaderna, arbetskraft och en enorm utvecklingstakt.

Ikonen bygger sin bok på ihopsamlat faktamaterial från både amerikanska och ryska källor; det finns inte så mycket nedskrivet om det här ämnet, i varje fall inte publicerat. Han redovisar sina källor ordentligt; mycket har han fått av Gunnar Adler-Karlssons ”Västerns ekonomiska krigsföring 1947—1967” samt av det bulletin- och tidskriftsmaterial som ges ut både i öst och väst. Det stora värdet hos Ikonens bok ligger i att den har publicerats, att han mellan två pärmar samlat ett material och en kallt journalistisk syn på det. Det duger utomordentligt väl som ett underlag för en debatt. j Det går inte att verifiera allt som framförs i boken.

Men det går inte heller att förneka det, därför att det inte finns tillräckliga undersökningar, utarbetade i lugn universitetsmiljö, som skulle förklara allt. Då det gäller miljardaffärer, lär det dröja innan allt kommer i dagen; detsamma gäller för övrigt storpolitiken. (Rolf Ekman) |

Juhani Ik on en: Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton taloussuhteet, Weilin + Göös 1975, 133 sidor.

Utgiven i Forum nr 1975-15

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."