Utgiven i Forum nr 1979-05

Studentkårens super-projekt

av Martin Sandelin Forum 1979-05, sida 17, 21.03.1979

Taggar: Organisationer: Helsingfors univeristet Teman: studentkåren

Vy från Gamla studenthuset. Den ledande tanken vid planeringen av studentkårens nybygge har varit att skapa en fotgängarvänlig miljö. Arbetet, som inleds i maj detta år, kommer att vara slutfört i slute av september år 1981.

Studentkårens super-projekt

När Studentkåren vid Helsingfors universitet avslutar sitt byggprojekt i februari 1981 har stadens centrum bytt utseende. Byggnadsarbetena, som inleds den första maj detta år, omfattar allt som allt omkring 23 000 m?. Projektet berör i första hand Brunnsgårdens fastighet.

yr” Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) har omkring 20 000 medlemmar. HUS uppgift är att verka som intresseorganisation för dessa. Studentkåren skall, enligt sina stadgar, också befrämja sina medlemmars samhälleliga, sociala och andliga strävanden — en verksamhet som kostar. Sin verksamhet finansierar studentkåren dels med medlemsavgifter och dels med hyresintäkter.

Av de tre fastigheter studentkåren äger i stadens centrum, Gamla studenthuset, Nya studenthuset och Brunnsgården, är det den sistnämnda som visar positivt resultat. Med det nu aktuella byggprojektet skapar dagens studerande generation nya resurser för kommande generationers studentkårsverksamhet.

Fotgängartrafiken ställde nya krav

Centrumfastighetsprojektets arkitektoniska planering inleddes i början av år 1977. Som utgångspunkt för planeringen låg det faktum att

FORUM 5/7 de planerade trafikomställningarna vid järnvägsstationen, med bla metron, skulle komma att öka den dagliga fotgängarmängden på sträckan Brunnsgatan—Mannerheimvägen till den grad, att tomtens nuvarande kapacitet inte skulle räcka till. Samtidigt som fotgängarlederna inom fastigheten nu skall moderniseras så att de motsvarar de krav ett förnyat centrum ställer på dem, kommer också all servicetrafik och alla parkeringsplatser att föras under jorden.

Omfattande arbeten

Det är ett stort byggprojekt studentkåren ger sig i kast med. Kvarterets djup från Alexandersgatan till Brunnsgatan är 150 meter, och 100 meter från City-passagen till Mannerheimvägen. Ombyggnadsarbeten görs på omkring 11800 m? medan det direkta nybygget står för 11200 m?. Allt som allt kommer omkring 23 000 m? att vara under arbete.

En stor del av arbetena kommer att ske under markytan. De nuvaran de källarutrymmena kommer att utvidgas. Under Brunnsgården kommer en hall för all servicetrafik att byggas. Dessutom skall, som redan tidigare konstaterats, alla parkeringsplatser flyttas under jorden.

Elva meter bred fotgängarled

Fotgängartrafiken från stationsplatsen och metron kommer att ledas via en 11 meter bred led genom Brunnsgården. Detta för med sig rätt så omfattande ombyggnadsarbeten i den gamla fastighetens två första våningar. I allmänhet kan man säga att en genomgående strävan i planeringen varit att skapa en högklassig och behaglig miljö för fotgängarna.

Det egentliga nybygget sker på bägge sidorna av gårdsplanen. Den två våningar höga lamellen bakom Gamla studenthuset rivs och ersätts av ett 4 våningar högt nybygge. Den nya byggnadens takås blir lika hög som Gamla studenthusets. På andra sidan gården kommer Nya studenthusets flygel, som nu inhyser bland annat en biografteater och en restaurang, att rivas. I den nya byggnaden, som blir 3—4 våningar hög skapas utrymmen för flere små butiker. I samma byggnad kommer också två biografer att byggas. Den mindr forts. på sid. 2 17

Utgiven i Forum nr 1979-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."