Utgiven i Forum nr 1978-14

Sudan - morgondagens exportland?

av Rolf Stäuber Forum 1978-14, sida 08-09, 27.09.1978

Taggar: Orter: Sudan Teman: export

I Sudan har man nyligen funnit olja. Om fynden håller vad de lovar, kan Sudan bli ett nytt Saudi-Arabien. Nu gäller det för finländska exportörer att vara ute i tid — den här gången. Även om Sudan i dag inte ser ut att kunna erbjuda mycket kan det på sikt visa sig profitabelt att etabler affärsförbindelser där.

Ny” Dagens Sudan är i vissa avseenden mindre intressant ur exportörens synvinkel: landet befinner sig i en ekonomisk kris, kreditförmågan ifrågasätts och några västeuropeiska länder har gått så långt, att de stoppat sina exportkrediter till Sudan. Internationella Valutafonden har krävt en devalvering på 20 procent av det sudanesiska pundet som villkor för fortsatt kreditgivning. Situationen är alltså densamma som i många andra u-länder.

Den stora skillnaden är att man för några månader sedan i sydvästra Sudan stötte på oljeförekomster, vilka enligt sudanesisk utsago är av samma storleksklass som de i Saudi-Arabien. Vad en ny ”guldrush” i denna del av världen kommer att betyda kan man bara ana sig till. Något som påminner om Saudi-Arabien och investeringsverksamheten där, är en trolig framtidsvision.

Bomull och jordnötter

Sudan är Afrikas största stat med en areal på 2505800 km? Landet

Foto: Kaius Arlim gränsar i norr till Libyen och Egypten, i öster till Röda havet och Etiopien, i söder till Kenya, Uganda och Zaire och i väster till Tchad och Central-Afrika. Invånarantalet är ca 20 miljoner. Huvudstaden Khartoum med ca 1 miljon invånare ligger mitt inne i landet, där den vita och den blå Nilen förenar sig.

Ca 70 procent av befolkningen är muselmaner. Landet räknas till arabstaterna. Sudan är traditionellt ett jordbruksland med i huvudsak bomulls- och jordnötsodling. Den nuvarande jordbruksarealen beräknas kunna mångdubblas. Det finns gott om mineraler — järn, koppar, krom och guld — som dock på grund av bristfälligt utbyggt järnvägs- och landsvägsnät inte utvinns. För några månader sedan fann man alltså olja i sydvästra Sudan. Än så länge är det oklart i vilka mängder. I slutet på detta år skall exakta uppgifter föreligga.

Sudan har en blandekonomi med en dominerande statlig sektor. Med en BNP på 250 dollar per capita hör Sudan till världens fattigaste länder.

" Sudan - morgond

Närmande till väst

Politiskt följer Sudan Egypten tätt i spåren — relationerna till Västeuropa och USA har under de senaste åren förbättrats. Inte att förglömma relationerna till det tradionellt antikommunistiska Saudi-Arabien, som för närvarande är Sudans största ekonomiska stöd.

Det officiella språket är arabiska. Engelska är första främmande språk och används som arbetsspråk i en del av ministerierna.

Ökade investeringar

Orsaken till de ökade investeringarna, som tilltog i början och mitten av 70-talet är många. Huvudorsaken är de rika oljenationernas beslut om att göra Sudan till arabvärldens ”kornbod” — en plan som sträcker sig fram till år 2000.

Dessutom har den politiska nyorienteringen bidragit till ökad uhjälp från Västeuropa, USA och framför allt från Saudi-Arabien. En tredje bidragande faktor har varit industriländernas avsättningsproblem, som gjort att man i högre grad än tidigare blivit intresserad av Sudan.

Hela investeringsverksamheten koordinerades i en sjuårsplan som följdes av en sexårsplan. Den senare blev officiellt godkänd av regeringen i början av 1977 och som startdatum för genomförandet fastslogs 197707-01.

FORUM 14/78

Bra att veta

Sudanesen är oerhör! vänlig, men tidsbegreppet är okänt… Overenskomma tider, de må gälla möten, leveranser eller betalningar, håller inte. Ett Sudan-besök blir därför oftast längre än beräknat.

Inresevisum fås från Sudans ambassad i Stockholm.

Hotellreservationer — även konfirmerade — är otillförlitliga.

Det råder ständig brist på hotellrum.

Telex- och telefonförbindelser Inom landet och till utlandet är tidvis avbrutna.

Brev mellan Khartoum och Helsingfors är 14 dagar på väg.

Väg- och järnvägsnätet är dåligt utbyggt och en stor del av landet är farbart endast med terrängbil.

Sporadiska flygförbindelser mellan Khartoum och provinsstläderna förekommer, plalsbokningen bör ske I god tid före avresan.

Men bla på grund av bristande finansiering — halva planen skulle finansieras med främmande medel och andra halvan med egna — visade sig planen vara överambitiös och måste skäras ned betydligt. Exakt hur mycket är obekant.

‘Trots detta föreligger alltså en detaljerad investeringsplan, som med de oljeintäkter man väntar sig blir aktuell igen.

Sexårsplanen

Den ursprungliga investeringssumman var 6,8 miljarder dollar. Jordbrukssektorn utgör stommen i planen. Den odlade arealen skall mångdubblas och avkastningen per enhet ökas. Men genom att landet genomgående är «underutvecklat, krävs en massiv satsning på så gott som samtliga områden för att flaskhalsar som förhindrar jordbruksplanernas genomförande inte skall uppstå.

FORUM 14/7 ens exp

Tripolls.

Å

Verksamheter och målsättningar inom olika sektorer:

Jordbrukssektorn & öka areale 4 mekanisera jordbruke € introducera nya produkter 9 bygga ut bevattningssystemet € öka köttproduktion

Industri-, gruv-, energi- och turismsektorn: & framställa konstgödse € framställa jordbruksmaskiner, verktyg och reservdela Ö generellt utveckla småindustrin Ö fördubbla energiproduktione 0 effektivera letandet efter mineraler och olj € utveckla byggnadsindustrin

SAUDIARBIE 9 bygga hotell € etablera djurparker

Transport- och kommunikationssektorn Ö bygga ut landsvägs- och järnvägsnäte bygga ut telekommunikationsnätet bygga flygfäl förbättra sjöfartslederna (Nilfarten grunda nya hamnar vid Röda havet och Nile bygga skeppsvarv för flodfartyg

Sociala sektorn €Ö förbättra sjukvården Ö bygga sjukhus

Bostadssektorn Ö& bygga nya bostäder forts, på sid. 1 . ” , . 0 ortland? fr SS || . NA

Utgiven i Forum nr 1978-14

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."