Svenska byggmästare

Forum 1969-05, sida 19, 12.03.1969

Taggar: Personer: Dag Nyman Teman: byggmästare

Svenska byggmästare

I 17 års tid har de svenska byggmästarnas intressen tillvaratagits av ett eget förbund, Svenska byggmästareförbundet i Finland (SFB). Förbundet har nu c. 870 medlemmar fördelade på 7 medlemsföreningar runtom i landet. Ordförande för förbundet är byggmästare Dag Nyman, Vasa. I Vasa finns också den näst största föreningen med 220 medlemmar.

Centralorten för förbundet är Helsingfors, 320 medlemmar har huvudstadsföreningen. Förbundets kansli är förlagt där. I Helsingfors sammanträder också presidiet och förbundsstyrelsen och där anordnas flertalet av förbundets konferenser.

Ordförande Dag Nyman säger själv att det inte är så lyckat att förbundsordföranden är bosatt i Vasa. Man borde sträva till att ordföranden bor i Helsingfors där han kan vara till hands och mera aktivt delta i detaljarbetet. Det nuvarande systemet kan ses som en nödlösning, säger hr Nyman, som hoppas att Helsingforsföreningen till nästa förbundsmöte får fram en kandidat för ordförande posten som accepteras av de övriga föreningarna.

— Förbundets största problem är av ekonomiska art, berättar hr Nyman. Verksamheten finansieras i huvudsak av medlemsavgifterna. Och den är låg för byggmästårna. 20 mark i året betalar man, och av dessa pengar går 3/5, 8 mark, åt till prenumeration på Forum för alla medlemmar. På det som blir över skall all administration skötas, kongresser och andra sammankomster ordnas och kontakter upprätthållas.

Hr Nyman beklagar att de ekonomiska resurserna inte räcker till för att mera effektivt driva byggmästarnas intressen.

— All verksamhet förutsätter medel. Nu har många goda initiativ måst förfalla på grund av penningbrist. Förbundet har endast två heltidsanställda för att sköta de löpande ärendena. Bristen på personal är således uppenbar. Läget upphjälps till en del av att många medlemmar offrar sin fritid för att utan kompensation sköta förbundets angelägenheter. Men sådan bjälp kan ju inte utnyttjas i det oändliga, understryker hr Nyman.

Odelat beröm får medlemmarna dock inte.

— Med beaktande av att byggmästarna i allmänhet är synnerligen aktiva herrar, är det smått förvånande att aktiviteten inom förbundet inte är livligare, säger Dag Nyman. Innan förbundet grundades fanns en förening i Helsingfors med en underavdelning i Vasa, Ett stort antal byggmästare på andra orter var då anslutna till dessa föreningar. Kontakten inskränkte sig dock då till att medlemsavgifterna skickades in till huvudföreningen, som sedan skötte om att tidskriften Byggaren (sedermera »uppäten» av Forum) distribuerades till medlemmarna,

Nu har flera nya ortsföreningar skapats: förutom Helsingfors och Vasa finns byggmästarföreningar i västra Nyland (66 medlemmar), norra “Österbotten (110), på Åland (56), i Åboland (45) och östra Nyland (57). Härigenom har kontaktmöjligheterna förbättrats betydligt. Vid möten och kongresser, som dock på grund av bristande resurser anordnas alltför sällan, har byggmästarna fått en möjlighet att skapa nya personliga kontakter och få vetskap om sina yrkesbröders verksamhet.

De svenska byggmästarna är utspridda på ett område längs Finlands kustremsa, Avståndena är långa, och gör att många byggmästare inte har möjlighet att regelbundet delta i ortsföreningarnas möten. Därför har många svenska byggmästare anslutit sig till finska föreningar på orter där sådana finns.

Det här tar dock ordf. Nyman inte som något negativt. Samarbetet med »storebror» Suomen Rakennusmestariliitto är nämligen mycket gott, För tillfället pågår underhandlingar om att ytterligare vidga samarbetet. Svenska byggmästare har deltagit i många av det finska förbundets kurser, särskilt livaktigt har deltagandet varit i Vasa. Inom Norden har samarbetet i allmänhet inskränkt sig till deltagande i respektive organisationers årskongresser.

I serien »Våra medlemsorganisationer» presenteras denna gång Svenska byggmästareförbundet i Finland.

Byggmästare Dag Nyman: »Byggmästarna är aktiva herrar, men verksamheten inom förbundet borde vara livligare.»

TEKNISKA FÖRENINGEN I FINLAND sammankallas til ÅRSMÖT fredagen den 14 mars 1969 kl. 19.00 i föreningslokalen. Vid mötet behandlas följande ärenden . Meddelanden från styrelse . Årsberättelse och bokslut 196 . Revisionsberättelse . Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och tjänstemän

UU BWEWN . Behandling av förslag till nya stadgar för TFiF

Efter förhandlingarna följer SIX MEN SIX VOTES paneldiskussion om kraven på högskolereform

Forum 5/69 19

Utgiven i Forum nr 1969-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."