Utgiven i Forum nr 1997-11

Sysselsättningsläget förbättras ännu

av Mats Kockberg Forum 1997-11, sida 46, 20.11.1997

Taggar: Teman: sysselsättning

PROGNOS-FORUM

Inga mörka moln på konjunkturhimlen ysselsättningsläget förbättras ännu

Ongångarna i höstens PrognosForum är genomgående optimistiska. Inga tecken kan ännu spåras i skyn om att konjunkturen skulle vika, även om man kan lägga märke till en viss avmattning framför allt gällande de finländska chefernas syn på utvecklingen inom national ekonomin. Förväntningarna för det egna företaget är mycket optimistiska gällande faktureringen. Också arbetslöshetssiffrorna torde förskönas något under den kommande sexmånadersperioden om man får tro de finländska företagsledarna. Vidare beskriver sju av tio chefer sitt eget företags agerande som offensivt - den högsta siffran i Prognos-Forum någonsin! Prognos-Forum utfördes nu för nionde gången av konsultbolaget Interpersona. Ca 200 finländska VD:er deltog i undersökningen i slutet av oktober, några dagar innan kurserna på Helsingfors-börsen började åka berg- och dalbana. Förändringarna jämfört med resultaten i senaste enkät i våras är inte stora och förstärker bara den trend som satte in förra vintern: lyftet för den finländska ekonomin fortsätter. Svaren på hur man ser på den allmänna ekonomiska situationen i Finland fördelade sig mycket jämnt mellan dem som trodde på en fortsatt förbättring och dem som ansåg att ekonomin nu kommer i en konsolideringsfas. Optimismen har mattats av sedan i våras men totalbilden är trots det fortsätttlingsvis positiv. Bara en bråkdel

Prognos-Forum består av Tyra enkla fri gor och riktas direkt per brev till de vert + j ställande direktörerna ide största finländska företagen. Ca 200 cheferdeltog denna.” gång i undersökningen, Sj utfördesjä os +

Slutet av oktober, ser nu tecken på att den allmänna ekonomiska situationen i landet försämras.

Den andra frågan i Prognos-Forum kartlägger företagsledarnas syn på det egna företagets utveckling fram till nästa sommar. Förändringarna från senaste vår är marginella: sju av tio tror på en ökning, en fjärdedel på status quo i faktureringen medan sju procent aviserar minskad fakturering. Slutsatsen kan inte vara annan än att marknadsbetingelserna är gynnsamma och att vi i vår får ta del av positiva årsredovisningar gällande 1997!

Fråga nummer tre gäller det egna företagets avsikter beträffande personalstyrkan. Kommer den att öka, minska eller bibehållas på nuvarande nivå? I våras väckte Prognos-Forum stor uppmärksamhet just på denna punkt.Antalet chefer som förutspådde nyanställningar var klart större än de som trodde på en personalminskning.

Trenden fortsätter i den färska konjunkturenkäten. Fyra av tio företagsledare aviserar ökning av personalstyrkan medan hälften tror på en bibehållen nivå, Bara var tionde säger att minskningar förestår. Med tanke på att en VD efter depressionsåren i början av 90-talet ogärna tar på sig kostnadsök Så gör vVilPrognos: ningar - eller ens i en konjunkturförfrågan vill tänka frågan helt ut — är siffrorna hoppingivande I de stora och medel stora företagens resultatenheter växer sig behovet av nyanställningar starkt för att möjliggöra expansion och ny business. I en dylik situation får nog också den försiktigaste VD stryka på foten oftare än han spontant skulle vilja.

Sysselsättningsproblemen i Finland är självfallet inte primärt konjunkturbetingade utan i högsta grad strukturella och någon definitiv lösning på arbetslösheten kan knappast förutses ens på medellång sikt. Men PrognosForum ger vid handen att siffrorna fortsätter att förbättras under de kommande sex månaderna.

I enkätenos fjärde och avslutande fråga ber vi företagsledarna beskriva sitt företags allmänna policy just nu. Förändringarna brukar för denna fråga vara blygsamma (se grafen på vidstående sida). Denna gång kan man lägga märke till att andelen chefer som på frågan om hur man kan kalla företagets allmänna policy just nu svarar ‘offensiv” stigit till inemot sjuttio procent. Siffran är den högsta hittills noterade i enkäten. Var tionde svarar “defensiv och var fjärde ”avvaktande”. En tolkning av detta resultat är att självförtroendet hos direktörerna är bättre än tidigare.

Om ett halvt år är det dags för nästa Prognos-Forum. Då vet vi också hur rätt de finländska toppcheferna hade i sina konjunkturbedömningar hösten 1997… & Mats Kockberg

Uppföljning: Hur gick det sedan?

I våras träffade VD:na mitt i prick är man nu ser på resultate från vårens Prognos-Foru kan man bara konstatera att företagsledarnas konjunkturbedömning var riktig. Ekonomin har som helhet utvecklats gynnsamt - något som hela 72 procent av cheferna förutspådde i våras.

Lika många sade att det egna företagets utveckling om man ser till faktureringen är positiv. Så har det varit för deflesta stora och medelstora företagen.

Drygt var tredje meddelade om att personalstyrkan kommer att öka under nästkommande sexmånadersperiod. Också på denna punkt hade man rätt.

Sysselsättningsläget har förbättrats även om totalsiffran för arbetslösheten fortfarande är oacceptabelt hög. Var tionde sade sig tro att antalet anställda minskar och vi har fått uppleva att mången organisation fortfarande är överbemannad = det goda konjunktur läget till trots. 9 MK

FORUM NR 11/97

Utgiven i Forum nr 1997-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."