Utgiven i Forum nr 1970-16

”Tekniskt kunnande framtida exportvara”

av Jaakko Pöyry Forum 1970-16, sida 26-27, 21.10.1970

Taggar: Teman: räförädlingsindustri

Dipl.ing. Jaakko Pöyry ”Tekniskt kunnande framtida exportvara”

Ser vi framåt på lång sikt så får vi väl fastslå att den dag kommer då Finland inte längre kan öka exporten av träförädlingsprodukter, då vår metallindustri har expanderat tillräckligt, då lantbruksprodukterna inte ger några inkomster. Vi får alltså lov att hitta på en egen

Trots att diplomingenjör Jaakko Pöyry har bara 10 års erfarenhet i konsultbranschen så svävar han inte på målet när han bedömer våra utsikter att i allt högre grad fungera som rådgivare för blivande utländska storföretag. Det kan bero på att Pöyrys konsultfirma, trots sin relativa ungdom, idag har ett 60-tal projekt bakom sig. Det är inte mera än litet över tio år sedan Pöyry som sitt första projekt tog sig an planerandet av Äänekoski sulfatfabrik.

— Då var vi ännu på hemmaplan, fastslår dipling. Pöyry, 46. Jag insåg emellertid snabbt att vi i huvudsak måste sikta oss in på den utländska marknaden och det hade bla följande skäl — För att hålla en effektiv funktionärsstab krävs, förutom teoretiska fackkunskaper, ett stort mått praktisk erfarenhet och den måste fås snabbt. Eftersom vi för att sysselsätta den kontinuerligt måste basera vår verksamhet på större marknader från Skandinavien till att omspänna hela världen. Ett av de första utländska engagemangen kom att bli projekterandet av Fiskeby Ab Cellulosa- och kraftpappersfabrik i Sverige. Då vi började jobba med det flyttade vi hela staben till Sverige, jobbade m ao på ort och ställe. Vill man framställa det hela schematiskt så kan man säga att vi började vid trädets rot, med en massa fackkunskaper, och byggde ut kunnandet, gren för gren, tills vi hade ett träd. På så sätt skapade vi den nuvarande basorganisationen successivt.

Vi sysselsätter idag 350 personer, av dem är 3/4 teknisk personal. Upprätthållandet av en så stor stab på högsta internationella nivå förutsätter utländska uppdrag på löpande band, och det kan vi gott säga att vi har idag, 85 procent av uppdragen är idag utländska.

För att hållas på toppen, där vi anser oss vara idag, så förutsätts att man får ett gott internationellt rykte. I det avseendet har vi haft lyckan med oss. Projektena har lyckats, ryktet har spritts, och det goda ryktet har för oss varit den bästa rekla 2 »Sspecialitet», en exportvara som håller och ger intäkter. Vårt trumfäss blir vårt tekniska kunnande på olika områden. Detta har vi redan nu i hög grad och det noteras ute i stora världen.

men och vägen till nya uppdrag. Det behövs bara ett eller ett par misslyckanden i en bransch som gäller projektering av stora företag för att man skall vara nere på jorden i dubbel bemärkelse. Nyckelordet heter KVALITET.

Vi hade aldrig kunnat satsa på kvalitet om vi inte hade de goda grunderna. Dem svarar dagens tekniska utbildning i vårt land för. Vi jobbar helt och hållet i träförädlingsbranschen, vi projekterar träförädlingsindustrier, cellulosafabriker. För detta ändamål kan man inte få bättre utbildning än i Finland. Det beror på att vi sas är uppfödda med träförädlingen. Vi måste bara komma ihåg att vi en dag kommer att ha brist på råvara, att vi måste satsa på att lära dem som har råvara att utnyttja tillgångarna. Pöyrys konsultverksamhet omspänner idag allt från utforskning av råvarutillgångar och avsättningsmöjligheter till uppförandet av fabriksanläggningar. — Vi bygger emellertid inte fabrikerna med egen personal utan fungerar endast som konsulter och rådgivare. För ett projekt räknar vi upp till 300 000 ingenjörstimmar. Fas för fas kan vårt arbete indelas enligt följande, vi antar att vår uppdragsgivare är ett brasilianskt företag som vill starta en träförädlingsindustri 1. Vi skickar ut våra specialister till ort och ställe. Vi undersöker det geografiska läget, infrastrukturen, närheten till allt det som en kommande träförädlingsindustri kommer att behöva under hela verksamheten. Vi bekantar oss i detalj med gällande lagar, förordningar och bestämmelser.

  1. När basmaterialet är insamlat återvänder specialisterna till Finland och det praktiska utförandet, projektarbetet utförs helt här hemma. Jobbet görs av ett sammansvetsat, allroundkunnigt manskap som har varit med om att uppföra en anläggning.

  2. Förutom projekteringsarbetet här hemma hör det

Forum 16/70.

till vår uppgift att organisera och ansvara för arbetet på arbetsplatsen, såsom anläggnings-, byggnads-, montage- och installationsarbeten.

  1. Redan innan anläggningen står färdig har vi förberett igångkörningen genom att uppgöra instruktioner och delta vid val och skolning av driftspersonalen. Till själva starten sänder vi vår specialgrupp. Vår princip är: fortlöpande kontakt med kunden även efter det att anläggningen har startat.

För varje projekt gör vi i regel flera tusen ritningar. Man måste alltid ty sig till kompletteringar allteftersom projektet växer fram. Om man strävade till helt kompletta 100-procentiga handlingar redan från början skulle antalet arbetstimmar bli flera gånger så stort. Att justera efterhand gör arbetet mera rationellt.

— Vi får ju oftast lov att starta i förhållanden som är oss främmande (ta tex projekt i Honduras, Nova Scotia eller Brasilien som vi har genomfört), och det förutsätter att vi har ett visst begrepp om den kund, de myndigheter vi är bundna av. De måste ha klara papper.

FORUM: Vilken är konkurrensen i branschen — härhemm och utomlands.

— Vi är väl tämligen unika just inom träförädlingsindustrin i hela Europa. Det finns ju många konsultfirmor i Skandinavien som också har utländska uppdrag men de fungerar inom andra branscher.

FORUM: Finland förhandlar för närvarande om deltagande i Pääjärvi och Svetogorsk-projekten, är ni med där — Vi avvaktar, och ser med stort intresse på framtida möjligheter i Sovjetunionen där råvaruresurserna är oanade …

Jaakko Pöyry har idag sitt huvudkontor med företagets flesta anställda i Helsingfors. Ett kontor i Stockholm sysselsätter 30—40 personer. — Det har visat sig vara nödvändigt att ha en fast post i Sverige eftersom allt flera av våra uppdragsgivare är svenska träförädlingsindustrier. Genom att ha en stab i Sverige kan vi sända den till ort och ställe för att sköta uppdragen utan att avlänka uppmärksamheten från avlägsnare

Forum 16/7 uppdrag. Vi projekterar som känt den:största cellulosaanläggningen i Sverige, Värö bruk, Syd-Svenska Skogsägarförbundet. Projektet kräver upptill 300 000 ingenjörstimmar från vår sida. Ett annat projekt i Sverige är Hyltebruk tidningspappersbruk med västtyska Feldmiihle och ASSI och Stora Kopparbergs Bergslags AB som huvudintressenter. Till det levereras huvudsakligen finländska maskiner. Det projekt som Pöyry just nu sysselsätts med i Kanada, Nova Scotia Pulp, ägs av Stora Kopparbergs (Kvarnsveden), och på brasiliansk mark är Pöyry som bäst på väg att planera norska Borregaards anläggning helt från grunden.

På tal om kontor utomlands så bevakar Pöyry via sin firma i Minchen projekt på kontinenten.

FORUM: Detta att ni fungerar inom träförädlingsindustrin gör väl att ni i allt högre grad får ta hänsyn till miljövården i era projekt, vilken uppmärksamhet ägnar ni den — Miljövårdsproblemen har väl för oss kommit att bli något av en nyckelfråga och en mycket kostsam sådan. Men vi tror att den framtida tekniken reducerar miljövårdsproblemen. Vi kan vid planeringen av anläggningar lita på att den tekniska apparaturen mer eller mindre helt förintar problemen och hoten som man än idag tror att industrierna för med sig. Jag skulle som min uppfattning säga att städer och samhällen idag är betydligt större miljöförstörare än någon industrianläggning, också vid en insjö. Men vår industri bör i sitt utvecklingsarbete i allt högre grad satsa på medel mot miljöförstöring. Metoder och apparater kunde i sinom tid exporteras.

Diplomingenjör Jaakko Pöyry menar att vi hos oss fått fram utmärkta experter även i dessa frågor. Han anknyter till inledningen genom att säga att vi åter här, tack vare att vi tvingats kämpa med problemen från källan, lärt oss avvärja dem. — Vi byggde träförädlingsindustrier, gjorde oss skyldiga till misstag och försummelser i miljövården och lärde oss på så sätt att inte upprepa dem. Vi behövde också maskiner för träförädlingsindustrin, byggde dem och exporterar dem idag, samt lär utländska kunder att sköta dem. Detta, menar Pöyry, bör gå att förverkliga också inom andra gebit. Vårt kunnande, vår know-how har oanade marknader framför sig. All export mäts inte i kubikmeter och ton …

27

Utgiven i Forum nr 1970-16

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."