Utgiven i Forum nr 1974-06

Telekommunikation är något som inte syns

av Gunnulf Mårtenson Forum 1974-06, sida 30, 03.04.1974

Taggar: Teman: telekommunikation

En klassisk science fiction-historia berättar om uppsändningen av den sista stora kommunikationssatelliten, som skulle förena alla länders telefoncentraler till en enda jättelik signalbearbetningsanläggning. Intelligensen hos det totala systemet blev fruktansvärt hög, och den nyfödda makroelektronhjärnan bestämde sig för att ta makten på jord klotet…

TELEKOMMUNIKATIO är någo som inte syns

Historien kan verka förvånande för den, som tycker att så märkvärdiga kan väl inte några elektroniska komponenter eller reläer i en radiomottagare eller telefonapparat vara.

Men det mesta av en telekommunikationsanläggning är sådant som den vanliga användaren inte har en aning om — och knappast heller bryr sig om utom när systemet strejkar. För att använda en telefon eller en radiomottagare behöver man bara vrida på några rattar. Redan en TV-mottagare har troligen för många knappar för att en vanlig medborgare skall kunna ställa in den 100 9/9 riktigt. Och det har sagts, att redan en enkel chef-sekreterar-telefon överstiger normaldirektörens fattningsförmåga. ..

Ändå är de här apparaterna bara den del av isberget, som sticker upp ovanför havsytan. Låt oss ta ett konkret exempel. Försäljningspriset på en telefonapparat är i dag av storleksordningen 100 mark. Men för att abonnenten skall kunna använda den, måste telefonförvaltningen investera en totalsumma 30 å 40 gången större,

I en medelstor’telefoncentral kan man uppskatta antalet reläer till ca 50 per abonnent. Antalet abonnenter i hela världen är i dag ca 300 miljoner. Multiplikatiohen ger en siffra av storleksordningen 1019, vilket också råkar vara antalet neuroner i den mänskliga hjärnan 30

Delfunktioner inom ett telekommunikationssystem

På ett mera överskådligt sätt visar blockschemat här invid ett antal olika telekommunikationssystem. I samtliga fall startar telekommunikationsprocessen vid en yttre källa, som alstrar ljus, ljud, tryck, rörelse, eller något annat fenomen, som kan tänkas innehålla information.

I en omformare omvandlas det yttre fysikaliska fenomenet till en elektrisk signal. (Här bortser vi från de fall, där en dator sänder ut signaler, som redan finns upplagrade i elektrisk form. Likaså bortser vi från möjligheten at . bygga pneumatiska och hydrauliska in formationsöverföringssystem).

Vad användaren oftast ser är själva informationskällan, omformaren och eventuelt en liten del av det elektriska systemet.

e Logisk behandling

Inom det egentliga telekommunikationssystemet kan man särskilja tre skilda funktioner. För det första är det fråga om en rent logisk funktion. Rätt hallåman skall kopplas in till rätt radioprogtam i rätt ögonblick. Telefonsamtalet får inte gå fram till fel abonnennt, osv.

e Signalbehandling

För det andra måste den elektriska signalen behandlas på något sätt för att passa Överföringsmediet och för att komma fram till mottagaren i oförvanskad form. För att kunna överföras långa avstånd måste. signalen exempelvis förstärkas. Med hjälp av lämpliga filter undviker man överhörning av främmande signaler, d vs att olika signaler sammanblandas. Denna funktion skulle man kunna-kalla analog.

  • Signalen överförs

För det tredje måste signalen överföras från den plats där signalkällan finns till den plats där mottagaren finns. Detta sker vanligen per kabel eller per radio, men också några mera fantasieggande alternativ är uppräknade i blockschemat.

Slutligen måste signalen igen i någon lämplig omformare omvandlas till den form mottagaren kräver.

Figuren poängterar likheten i uppbyggnaden av flera helt olika telekommunikationssystem. Telefon, radio, TV, telex, facsimile, datatransmission, fjärrstyrning och -övervakning, t om elektriska musikinstrument är alla uppbyggda kring saroma grundprinciper.

I några följande korta kåserier skall jag närmare behandla de ”osynliga” delarna av telekommunikationssystemen och då med särskild tonvikt på telefonnätet. (Gunnulf Mårtenson). O

Forum 6/74

Utgiven i Forum nr 1974-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."