Utgiven i Forum nr 1993-08

Teoretisk forskning under luppen

av Stig Stenholm Forum 1993-08, sida 17, 27.05.1993

Taggar: Teman: forskning

TEORETISK FORSKNING UNDER LUPPEN

Stig Stenhol elsingfors = universitet har genomfört en omfattande inre evalue ring under prorektor Arto Mustajokis ledning. Denna har beaktat enbart administrativa aspekter i syfte att effektivisera verksamheten. I rapporten rekommenderas att de separata enheter vid universitetet som bedriver fysikforskning sammanförs till ett centrum, vilket direkt under konsistoriets ledning skall ta hand om såväl kontakterna = till det europeiska — forskningscentret CERN som den teoretiska fysiken.

För att få faktaunderlag till diskussionen anordnade Forskningsinstitutet för teoretisk fysik (TFT) vid Helsingfors universitet en internationell utvärdering av sin vetenskapliga verksamhet. TFT har under nästan 30 år verkat som en separat forskningsenhet direkt under konsistorium. Institutet är inte en undervisningsenhet men har spelat en central roll i forskarnas fortbildning och handledandet av deras arbete.

Gästevaluverare

Utvärderingen av TFT företogs med mycket kort varsel, och den ägde rum under två dagar, 23 och 24 april. Institutet lyckades få två välrenommerade forskare att åta sig den ansträngande uppgiften, nämligen professor Roy Glauber från Harvard University i USA och professor Edouard Brézin från Ecole Normale Supérieure i Paris. Han är ledare för CNRS (Président du Conseil d’Administration), som finansierar den vetenskapliga forskningen i Frankrike samt upprätthåller ett stort antal forskningsinstitut.

Utvärderarna — genomförde sin uppgift genom att bekanta sig med dokument sammanfattande verksamheten samt medels ingående intervjuer med äldre forskare och administratörer vid institutet. Slutsatserna sammanfördes i en rapport ställd till univeritets rektor Risto Ihamuotila.

Matar teknologin

Rapporten betonar teorins betydelse ”På många sätt härrör den moderna teknologin alltmer

Under de gångna årtiondena har vi i Finland byggt upp en fysikalisk-teknisk forsknin so unnat hävda sig såväl i de internationella konkurrensen om vetenskapsmännens uppmärksamhet som på den marknad där industrin hämtar gakkunskap och forskare. Då landet ekonomi sn bt försämrats, hotas dess framsteg av stagnation och förvittring. Som motåtgärder har universiteten och deras institutioner skridit till snabba åtgärder för att säkra den uppnådda nivån på utbildning och forskning.

från den teoretiska analysens avancerade metoder: det är svårt att tänka sig ett teknologiskt välbeställt land som inte utvecklat en hög nivå av färdighet på detta område. — — — Den teoretiska sakkunskap som förväntas av experimentalister idag motsvarar 1 stort sett det som förväntades av en teoretiker för två decennier sedan. Andelen teoretiker i akademiska institutioner i Amerika och Frankrike har således ökat ständigt, så att antalet teoretiker nu är jämförbart med antalet experimentalister.”

Teorins ökade tillämpningsområden betonas i rapporten: ”Dessa innefattar många nya aspekt på materialvetenskap, mekanik, biologiska tillämpningar, medvetandevetenskaperna, hydrodynamiska instabliliteter samt till och med ekonomi. Därför är det viktigt för Finlands framtid att upprätthålla livaktigheten inom forskningen i teoretisk fysik: detta är ett område som alltid skall förbli en vägbanare för den nya utvecklingen.”

I utvärderingrapporten gen omgås kort de områden där institutet för tillfället upprätthåller internationellt högtstående forskning. Bland dessa nämnes kvantoptik samt moderna områden inom det fasta tillståndets fysik. Ytterligare framhålles den framgångsrika aktiviteten i matematisk fysik innefattande ett samarbetsavtal med professor Faddeevs institut i St. Petersburg. Utvärderarna rekommenderar att denna aktivitet fortsättes.

Teoretikerna har en central roll i — forskarutbildningen: ”…inom de flesta institutioner i Amerika och Frankrike spelar teoretiska — fysiker en nyckelroll i utbildningsprocessen. Teoretikerna avtalas vanligen att utarbeta det stora flertalet av de mest avancerade kurserna för fortsättningsstuderande.” Samt vidare: ”Helsingfors borde utarbeta ett välstrukturerat fortbildningsprogram och TFT borde anordna en väsentlig andel av detta.”

Fokusering viktig

Den mest kritiska delen av rapporten rör enhetlighete och planmässigheten hos institutets forskaranställningar och besöksprogram. Här efterlyses en striktare planmässighet och en koncentration på de för instilutionens verksamhet väsentliga områdena: ”Institutionen behöver synlighet; något mindre anspråkslöshet vore en god idé.”

Angående sammanförandet av de olika forskningsverksamheterna i fysik vid Helsingfors universitet, betonar utvärderarna att det teoretiska forskningsinstitutets fortsatta existens och oberoende bör trygBas.

”Åven om vi förhåller os helt förstående till högenergifysiken, måste vi minnas att den utgör endast en av ett flertal aktiva delar av den moderna fysiken; i motsats härtill täcks endast två eller tre områden vid forskningsinstitutet för närvarande, och även dessa är blott tunt representerade. Varje sammanslagning bör inte utgöra ett hinder för en ökning av täckandet på dessa områden eller för en utvidgning av den teoretiska insatsen till att omfatta viktiga nya områden utanför partikelfysiken.” Vi som varit ansvariga för verksamheten vid Forskningsinstitutet fann utvärderingen vara en inspirerande och värdefull process. Vi erhöll vederhäftig kritik, ovärderligt stöd för våra starka aktiviteter samt värdefulla råd för den kommande utvecklingen. Vi hoppas att denna evaluering kan ge en antydan hur Finland skall verka för att kunna bibehålla och utveckla det värdeulla i vår vetenskapliga forskning även i den skärpta ekonomiska situation vi har framför oss under de kommande åren.

Stig Stenholm är ledare för

Forskni institutionen för teo retisk fysik, för närvarande for skarprofessor vid Finlands Akalemi.

17

Utgiven i Forum nr 1993-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."