Utgiven i Forum nr 1980-05

TFiF blir sekelgammal

av Mats Kockberg Forum 1980-05, sida 07, 19.03.1980

Taggar: Organisationer: TFiF

ledaren

TFiF blir sekelgammal

TEKNISKA FÖRENINGEN I FINLAND, Nordens äldsta ingenjörssammanslutning, firar i år sitt hundraårsjubileum. Festligheterna har spritts ut över hela kalenderåret och når sin kulmen om en dryg vecka. FORUM, som bland sina tio ägarkorporationer har förmånen att se TFiF, tillägnar detta nummer de tekniska visionerna inför det kommande decenniet. och vill på detta sätt vara med och uppvakta vid den finlandssvenska ingenjörskårens hundraårsjubileum.

Tekniska Föreningens verksamhet har från början varit synnerligen mångsidig. Det är aktiviteterna fortsättningsvis. Vid i.sidan av den teknologiskt fackmässiga fördjupningen inom ramen för såväl ‘TFiF:s allmänna verksamhet som ’ de specialiserade avdelningarna, har föreningen bevakat frågo av allmän ekonomisk och samhällelig betydelse. Därtill har via en rad organ för högre funktionärer under senare år en klar intressebevakande roll tillkommit — ett viktigt fält att slå vakt om i det hårdnande arbetsmarknadsklimatet. Dessutom fyller TFiF givetvis en icke oviktig social funktion. Men hur skall man ha det i framtiden? Den frågan avgör givetvis Tekniska Föreningen och ingen annan, men jubilaren kanske dock tillåter os att teckna några fält som i framtiden kräver ökade satsningar.

Tekniken och med den teknikerna har under de senaste ärtiondenas snabba omvälningar fått stå som mäåältavla för en rad kritikers angrepp. Alltför ofta får de som svarar för tekniska innovatione i bred bemärkelse motta beskyllningar för flera av de olägenheter den moderna industristaten består sig med: maktkoncentrationen, flykten från landsbygden, det hetsiga tempot, upprustningen, trafikolyckorna osv. Snart sagt alla negativa fenomen är enligt de mest militanta förkämparna

FORUM 5/8 för ”alternativsamhället” ett resultat av ”teknokratmaffians” förehavanden.

En del har givetvis gått snett i utvecklingen, men vid en nykter bedömning torde de allra flesta sluta sig till uppfattningen att tekniken fortsättningsvis snarare är till välsignelse än till förbannelse, Teknikfientligheten har emellertid brett ut sig i oproportionerligt hög grad och kritikerna hotar emotionellt att inför allmänheten knyta ihop exploateringen av naturresurserna och luftföroreningen i storstäderna med rationella produktionsmetoder och högklassig videoteknik till ett sammelsurium av något ont med ingenjörenteknikern som upphovsman. Mot bakgrunden av ovanstående faktum kan man fråga sig om inte tekniken som vetenskap och framtidstron som riktlinje aktivare än hittills borde försvaras, om möjligt i allians? Bör TFiF eller någon annan axla banérförarens mantel?

Tekniken är någonting som inte enbart gäller personer med teknisk utbildning utan i högsta grad alla medborgare.

Tex energifrågor, automationsspörsmål och framtidens transportproblematik berör också i teknisk belysning oss alla. Är det därför en dödfödd tanke att bredda Tekniska Föreningens sfär till att omfatta också andra discipliner: att i någon form även samla exempelvis humanister, jurister och ekonomer att fördjupa sig i teknisksamhälleliga frågor av gemensamt intresse ‘Tekniska Föreningen i Finland har en etablerad och ansedd ställning i det finländska samhället. En aktiv medlemskår och en framsynt ledning har i ett sekel stått som garanter för TFiF:s position. Vi är övertygade om att så kommer att var fallet ännu långt framöver. MK OO

Utgiven i Forum nr 1980-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."