Utgiven i Forum nr 1980-10

Tiede - Forskning 2000 ny vetenskaplig publikation

av Ragnhild Artimo Forum 1980-10, sida 21, 04.06.1980

Tiede — Forskning 2000 ny vetenskaplig publikation

I oktober får Finlands fattiga flora av vetenskapliga publikationer ett välkommet tillskott. Då utkommer första numret av Tiede — Forskning 2000. Det blir en tidning för alla som har intresse av vetenskap och forskning — unga och gamla, beslutsfattare och de som skall tillämpa forskningsresultaten. Målet är att presentera färska rön i en begriplig och tillgängli form.

e Tiede — Forskning 2000, som från 1981 skall utkomma med åtta nummer per år, utges av Tieteen tiedotus— Forskningsinformation r y, och backas upp av Finlands Akademi, Finska Kulturfonden, Delegationen för vetenskapsakademierna i Finland, SITRA, Emil Aaltonens, Yrjö Jahnssons, Maj och Tor Nesslings, Paavo Nurmis samt Outokumpu Oy:s stiftelser, Forskningsstiftelsen för utforskning av Finlands naturtillgångar, Finlands medicinska stiftelse, Cancerstiftelsen samt Jenny och Antti Wihuris fond.

—- Dessa bakgrundskrafter innebär ekonomiska och också andliga resurser för initialskedet, men det är meningen att tidningen inom fyra år skall bli självförsörjande, säger DI Jali Ruuskanen, chefredaktör, som tillsammans med FM Tuula Riekko, redaktör, utgör tidningens hela bemanning tills vidare.

Efterlyses: bra forskning

Tidningen kommer att i främsta hand presentera tre kategorier av forskning: internationellt erkända, nationellt betydande, samt lovande men ännu inte allmänt kända forskningsresultat.

— En strävan är att i ett möjligast tidigt skede informera om sådana forskningsresultat vilkas tillämpande och ibruktagande är speciellt motiverat, eller som på annat sätt är viktiga för finländsk kultur, säger Jali Ruuskanen. — Det svåra är att få tag på bra forskning att presentera. Ett sätt är att kartlägga vad de olika högskolorna och forskningsanstalterna har på gång. Vi har börjat arbeta oss igenom dem metodiskt, men det går långsamt — det gäller över tjugo högskolor och universitet. Också inom många företag bedrivs avancerad forskning som är av allmänt intresse.

Tiede —Forskning 2000 skall behandla samtliga vetenskapliga områden, inte endast naturvetenskap.

– Vi kommer säkert att stöta på svårigheter då det gäller att popularisera t ex samhällsvetenskapliga ämnen, nationalekonomi och liknande teman,

FORUM 10/80

DI Jali Ruuskanen, chefredaktör för den nya publikationen Tiede — Forskning 2000.

FM Tuula Riekko verkar som tidningens redaktör.

säger Ruuskanen, — Att finna en lämplig populariseringsnivå är en central fråga. Med några få lysande undantag är forskarna själva ofta ovana att popularisera sina ämnen, och det vanligaste produktionssättet blir nog ett nära samarbete mellan forskarna och redaktionen — de förra tillhandahåller faktamaterialet och de senare journalistisk know-how.

Ont om skribenter

Det är klent med den vetenskapliga bevakningen i pressen.

-—- Orsaken är mycket enkel: det är ont om vetenskapligt bevandrade skribenter. I veckopressen lyser de vetenskapliga artiklarna nästan helt med sin frånvaro, medan vissa dagstidningar har en rätt god vetenskaplig bevakning. Också tv och i synnerhet radion har en ganska ambitiös vetenskaplig bevakning.

Chefredaktör Ruuskanen konstaterar, att den nya tidningen knappast kan sägas konkurrera om läsarna med andra publikationer — då den blir den enda populärvetenskapliga tidningen i lande -— men däremot kommer man att konkurrera om skribenterna. De forskare och journalister som kan producera goda vetenskapliga artiklar är lätt räknade, och de är redan nu överbelamrade med arbete.

— Vår ambition är dock att producera eget material, inte köpa utländskt. Vi strävar till att få finländska forskare att belysa också sådana vetenskapliga områden inom vilka forskning inte bedrivs i Finland, säger Tuula Riekko. — Som namnet anger kommer också artiklar på svenska att ingå.

Sanoma marknadsför

Sanoma Oy skall trycka och marknadsföra Tiede — Forskning 2000.

— De två provnumren i oktober och november kommer att utges i en upplaga på över 10 000 exemplar, berättar Jali Ruuskanen, — För en publikation av den här typen är en prenumerantkår ett livsvillkor; lösnummerförsäljning kan man inte bygga på. Vi siktar på att inom cirka fyra år ha ett prenumerantunderlag på 14—15 000. Svenska Forskning och Framsteg har en upplaga på över 40 000, och jag tror att det i Finland finns ett behov av en tidning som Tiede — Forskning 2000.

Annonser kommer att ingå i ”begränsad omfattning”, det är meningen att i främsta hand ha annonser som harmoniserar med tidningens innehåll, men helt ortodoxt vill man inte slå fast denna linje.

Produktionen igång

Fastän det ännu är lång tid kvar till första pressläggningen har Jali Ruuskanen och Tuula Riekko händerna fulla. Förutom ”eriksgatan” genom landets högskolor bearbetas redan artiklarna till höstens provnummer.

— Vi har ett oerhört stöd i tidningens redaktionsråd, som sporrar och bistår oss i arbetet, och som alla aktivt driver den vetenskapliga informationens sak, säger Ruuskanen.

Redaktionsrådet bör ha de bästa förutsättningar för sin uppgift — rådet inkluderar bl a professor Lauri Saxén, Helsingfors universitet, som är ordförande, professor C E Carlson, SITRA, professor Kai Otto Donner, ordförande för Statens vetenskapliga centralkommission, generaldirektör Pekka Jauho, Statens tekniska forksningscentral, universitetets kansler Ernst Palmén och professor Bertil Roslin, SITRA.

Ragnhild Artim 21

Utgiven i Forum nr 1980-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."