Utgiven i Forum nr 2017-09

Till krafttag mot läkemedelsutsläppen

av Marie Granmar Forum 2017-09, sida 30-31, 26.10.2017

Taggar: Teman: läkemedelutsläpp

Utsläpp av läkemedel kan påverka havsmiljön och vara ett hot mot ekosystemen där, inte minst i Östersjön, visar forskningsstudier. Nu pågår arbetet med att stoppa utsläppen av mediciner från svenska reningsverk.

Abborrar blir övermodiga och glupska av den ångestdämpande medicinen oxazepam. Storspigg och zebrafisk får beteendeförändringar av antidepressiva läkemedel som citalopram (SSRI-preparat). Det har forskningsstudier visat under senare år.

Att fiskars beteende förändras kan tyckas oförargligt. Men när abborrar blir mindre stresskänsliga blir de även lättare byten för större rovfiskar. Det kan på sikt bli ett hot mot arten och även andra arter i ekosystemet, som äter abborrar.

”Vi har sett att halterna av vissa läke­medel ute i miljön överstiger de nivåer där de bedöms få effekter på fiskar. Så det här är inget problem man bara kan sopa under mattan”, säger Heléne Ejhed, forskare hos IVL Svenska Miljöinstitutet.

Institutets studier visar bland annat att hälften av alla fiskar som samlades in nära utloppet från ett reningsverk i Stockholms­trakten innehöll läkemedelsrester. Andra forskare har sett i laboratoriestudier att de smärtstillande medlen diklofenak och ibuprofen och betablockeraren propranolol påverkar blåmusslor, små kräftdjur och alger från Östersjön. Bland annat förändras hur snabbt organismerna andas och hur mycket de äter.

Okänd samverkan. Det råder inget tvivel om att läkemedel läcker ut i miljön och påverkar vattenlevande organismer. I hur hög grad medicinresterna även anrikas och förs vidare uppåt i näringskedjan är än så länge inte helt klarlagt. Det är ändå viktigt att ta läke­medelsutsläppen på allvar, menar många forskare. Inte minst med tanke på den stora okunskap som fortfarande finns om så kallade kemikalie-cocktailar, alltså kombinationer av kemikalier som blandas i miljön.

”Ett enskilt läkemedel är sällan akut toxiskt i de koncentrationer som finns i Östersjön, men blandas det med andra kemikalier vet vi inte riktigt hur det påverkar”, säger Anna Sobek, docent vid institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi på Stockholms universitet.

Det stora dilemmat med just läkemedel är att de tillverkas för att vara stabila och påverka biologiska system – våra kroppar. Det är bra för oss när vi tar medicinerna, men blir till problem för miljön när medicinresterna följer med urin och fekalier till reningsverken.

Marie Granmar text

Läs hela artikeln i papperstidningen eller i den finlandssvenska tidskriftsajten Paperini!

Utgiven i Forum nr 2017-09

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."