Utgiven i Forum nr 1976-08

Tjeckoslovakien ökar 5 procent per år

av K Sm Forum 1976-08, sida 35, 12.05.1976

Taggar: Orter: Tjeckoslovakien Teman: ekonomi

FORUM 8 - 7 35

Sr — rr — — —

Lomejko stå till tjänst med bränslen och råvaror. ”Bortom Östeuropa ligger Sibirien med sina väldiga tillgångar på naturgas, olja och vattenkraft. Ingen annan marknad har sådana resurser”. Här finns stora gemensamma intressen för SEV och EG: fördelaktiga krediter från EG till SEV, råvaror och bränslen samt energi från SEV till EG.

Regionala banker

I början av mars föreslog dr Kazimierz Zabielski från Polens finansministerium i ett föredrag i Wien att SEV och EG skulle grunda en eller flera gemensamma regionala och internationella banker för främjande av handel och industriellt samarbete mellan de båda organisationernas länder. I dett sammanhang kan det vara av intresse att konstatera att 21 västeuropeiska storbanker för närvarande har kontor i Moskva och att Sovjetunionen äger 6 banker i olika västeuropeiska länder.

De ekonomiska förbindelserna mellan det kapitalistiska Västeuropa och det socialistiska Östeuropa är alltså redan nu mycket omfattande och fördjupas allt mera. Sålunda växte handelsutbytet mellan SEV och EG under den nionde femårsplanen 1971—1975 med inte mindre än 150 procent. Under den nu pågående depressionen har produktionsökningen fortsatt i SEV-länderna i jämn takt med ca 5,3 procent för hela blocket taget som en helhet. Det spirande uppsvinget i Västeuropa främst i Förbundsrepubliken Tyskland kommer med all sannolikhet att ytterligare accelerera handels utbytet mellan öst och väst. Redan nu utgör EGs och SEVs sammanlagda utrikeshandel nästan hälften av världshandeln. SEVs industriproduktion är drygt en tredjedel av hela världens industriproduktion. EGs andel är ca 15 procent av världsproduktionen. Tillsammans representerar dessa två block således också nästan hälften av hela världens industriproduktion. Ett alltmera utvidgat ekonomiskt samarbete mellan dessa två block är alltså helt naturligt. Nu då de politiska hindren för ett sådant ökat samarbete allt mera faller bort bla tack vare Helsingfors-avtalet är det att hoppas att tillräckliga finansella resurser skall kunna negocieras, så att inte detta för hela Europa så viktiga samarbete skall bromsas upp helt enkelt av brist på pengar. (P-E Paul) 0

Tjeckoslovakien ökar 5 procent per år

Med i genomsnitt 5 procent per år skall bruttonationalprodukten växa i Tjeckoslovakien enligt den nya 5-årsplanen som trädde i kraft vid årsskiftet. Planen bygger på ökad arbetsproduktivitet och kraftigare satsning på utrikeshandeln, i första hand inom rame för den socialistiska integrationen men också gentemot de ickesocialistiska länderna, omialar handelssekreteraren Frantisek Vanko för Forum.

via

Internationella mässan I Brno förfogar över 80 000 kvadratmeter hallutrymmen och lika mycke på de yttre planerna.

ÖA — I den tjeckoslovakiska utrikeshandeln är det skäl att betona de positiva resultat som uppnåddes under den föregående planeringsperioden åren 1971—73 trots att varuutbytet något mattades av speciellt under de två senaste åren, säger han. Orsakerna till avmattningen är väl kända också här. Det vat osäkerheten på de mera betydande valutamarknaderna och energikrisen återspeglades som bekant både i råvarupriser och färdiga produkter. Under den tilländalupna S-årsperioden . steg totalomsättningen i tjeckoslovakisk utrikeshandel med över 80 procent. I varuutbytet med de socialistiska länderna var ökningen närmare 78 procent, medan motsvarande procenttal för de. icke-socialistiska länderna var 88 procent. Det betydligt högre procenttalet för handeln med väst måste dock ses mot bakgrunden av den våldsamma stegringen i export- och importpriser åren 1974—75. M a o de uppnådda resultaten kan direkt sägas motsvara skeendet på världsmarknaderna under de senaste åren, Ett annat karaktäristiskt drag i Tjeckoslovakiens handel med de mera utvecklade kapitalistiska länderna har varit att importen därifrån i allmänhet har varit större än motsvarande tjeckloslovakiska export. — Det är klart att Tjeckoslovakien i längden inte kan nöja sig med en sådan obalans i handeln, i synnerhet som denna grupp utgör en betydande del av våra handelspartners, påpekar Vanko. Forts på sid 38

Utgiven i Forum nr 1976-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."