Utgiven i Forum nr 1980-11

Tjeckoslovakien satsar på export och samprojekt

av Thor Forsskåhl Forum 1980-11, sida 22-23, 18.06.1980

Taggar: Orter: Tjeckoslovakien Teman: handel

Tjeckoslovakien satsar på export och samprojekt

Den stadigt växande energiräkningen, behovet av att öka exporten och överhuvud expandera ekonomin, en ny generation av ledare både inom det politiska och ekonomiska livet samt en utbyggd ekonomisk, teknisk, social och kulturell makrostruktur är några av de faktorer som fått SEV-länderna att aktivera sig inom den internationella handeln och söka öka handelsutby tet framförallt utanför SEV.

9 I flera av SEV-länderna har man börjat bygga upp en omfattande beredskap att handskas med utrikeshandel och kan i dag erbjuda intresserade exportörer eller importörer en rad tjänster som betydligt underlättar verksamheten. Detta har lett till en professionell attityd och nivå, och i dag är man inte bara kunniga köpare, utan börjar också utvecklas inom marknadsföringens område.

Ett land som kan erbjuda en potentiell handelspartner en rad tjänster och möjligheter är Tjeckoslovakien. Med en befolkning på 15 miljoner och en hög industrialiseringsgrad är landet en intressant marknad. Man har också satsat på ett aktivt befrämjande av både importen och exporten, och en betydande fördel med att handla med Tjeckoslovakien är att handeln kan ske i fri valuta och man slipper sålunda de ofta besvärliga och komplicerade motköpen. Självfallet är förmågan att göra motköp elle att utnyttja tjeckiska underleverantörer en fördel och många framgångsrika företag strävar till att arbeta på det sättet.

En intressant detalj för Finlands vidkommande är att vi har ett betydande underskott i bytesbalansen 1979 med Tjeckoslovakien, vilket borde erbjuda goda möjligheter för exportörer — framförallt nyexport, eftersom man just nu aktivt ser sig om möjligheter att öka handeln med Finland. Ett led i dessa ansträngningar var de ekonomiska konsultationsdagarna som anordnades i Helsingfors för en tid sedan och som lett till en rad förfrågningar och förhandlingar.

ZOZO, 0Z0

Handeln med Tjeckoslovakien är relativt fri och obunden, men Vladimir Fåbry från den tjeckoslovakiska ambassadens handelsavdelning i Helsingfors anser att finska företag kunde använda mycket mera den hjälp som de tjecko Handelns omfång och fördelning mellan Finland och Tjeckoslovakien 1979

EXPORT

IMPORT

Slottet och S:t Vitus katedral i Prag. Tjeckoslovakien erbjuder många möjligheter för exportörer, framförallt då det gäller nyexport.

slovakiska organisationerna (sambeteckning ZOZO) erbjuder utländska reperesentanter.

De arbetar på provisionsbasis och erbjuder utländska företag följande service: Ordnar direkt kontakt med de tjeckoslovakiska = utrikeshandelsorganen (sambeteckning OZO) och produkternas användare/köpare eller inhemska handelsorgan enligt tjeckoslovakiska förordningar, sköter om marknadsföring, och sales promotion, representation vid mässor och utställningar i Tjeckoslovakien, erbjuder teknisk hjälp och produktinformation samt upprätthåller importlager.

Vid sidan den hjälp de tjeckiska organisationerna ger, kan man också utnyttja handelsavdelningen vid Tjeckoslovakiens ambassad eller vända sig till den Finsk-Tjeckoslovakiska Handelsföreningen.

Det finska företaget Oy Euroinfo Ab hjälper också med information, speciellt i marknadsförings- och reklamfrågor. Speciellt intressanta områden för både import och export är metallvarusektorn och livsmedelsindustrin. Det stora celIulosa-projektet Paskov i Moravia bör också erbjuda möjligheter.

Intressant: Samarbete i tredje land Ett område som speciellt intresserar tjeckerna just nu är olika former av samarbete som riktar sig till tredje land. Här finns en god möjlighet att förena bägge länders tekniska-, management-, och finansiella know-how och produktionsresurser. Två dylika projekt är redan under gång. Båda är kraftverksbyggen; det ena i Turkiet det andra i Egypten. I det förra fallet var den finska partnern Metex, i det senare Turbima Oy, och från tjeckisk sida var vardera gången Skoda Export partner. Olika former av joint ventures för handel och produktion är också intressanta. Rätt nyligen slöt det tjeckoslovakiska företaget Chirana avtal med finska Soredex Oy om samproduktion av röntgenut Mässcentret i Brno. Finland deltar i allmänhet årligen i en internationell teknisk mässa här i september.

rustning inom tandvården och sedan gammalt existerar det samägda MotoZetor Oy som sköter om över 35 procent av all import från Tjeckoslovakien, däribland stål och traktorer. Energiutrustning och transportsektorn är två områden som borde lämpa sig väl för samarbete och kanske också på sikt byggnadssektorn.

Med tanke på den ekonomiska och politiska tyngd SEV-länderna representerar i många länder är detta en möjlighet som säkerligen kan utnyttjas effektivare. Förutom hög teknologisk knowtow och produktionsförmåga har Finland också fördel av sin neutralitet och förmåga att få internationella krediter vilket gör oss intressanta som samarbetspartner.

Thor Forsskåhl OO

Fakta om =

Tjeckoslovakien : invånare: 15 miljoner all Areal: 127877 km? ev Nationallteter: tjecker 64.194, slovaker 30.270 övriga 5.724 (ungrare; | tyskar, polacker, ukrainare och ry$ sar) | Officiella språk: tjeckiska och sto” vakiska I Myntenhet: tjeckoslovakisk krona; (Kes) H 1 Kes = 100 heller (haleru) «| 1 FIM motsvara ca 1.35 Kcs | Nationallnkomst, vilket i stort sätt) motsvarar nationaiprodukten 19767! 419 miljarder Kos. Årlig tillväxt’se- | dan 1975 har varit ca 3.540.

Total export 1977 i miljoner Kos 58.246 | Total Import 1977 i miljoner Koes 63.213

Av den totala byteshandeln svarar ‘| de socialistiska länderna för ca 72/4 av vilka Sovjetunionens del är ) ca 3074, följande stora SEV-länder är DDR och Polen. 21946 av utrikes-) handeln sker med utvecklade kapitalistiska stater. Å Viktigaste Import- och exportartik- | lar: verkstadsprodukter, bränsle, mineraler, metall och kemiska produkter.

KANSALLIS-OSAKE-PANKKI

Aktiva Finansieringstillgångar Inhemska fordringar Kassa och fordringar hos Finlands Bank … Speciald Fordringar hos andra banker Checkräkningskrediter Växlar ve

Betalningsförmedling … Övriga finansieringstillgål Utländska fordringar

Månadsbalans den 41 maj 1980 Passiva

Främmande kapital Inhemska skulder

Checkräkningar

Depositioner .. |

Depositioner i utlän

Skulder till Finlands Bank

Skulder till andra banker

Skulder till staten

Betalningsförmed Övriga skulder .. Utländska skulder

I utländsk valut 275564 769,39 423 B04 272,00 66 899 836,89 534 149 354,16 1052-455 053,85 9552 569 860,95 2167 792 333,09 B26 275 002,15 118093 287,5 1683 365 983,74 9117 251 040,67 620 484 198,65 14658 946 621,00 129725 997,32 15854 170,46 1149 285 621,12 175 397 279,8 3459 758 637,36 124901 938,42

Reklambyråe — Det lönar sig också att använda de tjeckoslovakista marknadsförings- och reklambyråerna Rapid i Prag och Incheba i Bratislava säger Fåbry. — Speciellt värdefullt är att Rapid, utan ersättning,

Debenturel: Räntor och övriga inkomster Kreditförlustreserveringar Eget kapital Aktiekapital …. Aktieemission . Reservfonder … Värderegleringstond .

110 370 000,00 448188 627,97 377 500 000,0 1953 461 867,31 21391 770,56

I utländsk valut 7756 568,19 160 160 168,64

Utländskt mynt . Masskuldebrev .. Investeringstillgångar Masskuldebrev …. Aktier och andela s

Cellulosa Maskiner, 35 tränsport.

fordo 29 486 000 000,00 121 556 346,05 303 846 010,09 213 000 000,0 860 574 966,20 109032 314,9 Övrig kd produkter gör en preliminär marknadsundersök- Fastigheter och fastighets 219373972,93 Dispositionsfond 49 426 989,91 |Papper och träförad- a 2 ning för att utröna huruvida det lönar Anläggningstillgångar och övriga Skattebetalningsfond 2.000 000,00 lingsprodukter ”—Hlöblor 3,5 | bler 3,5 Yo Konfektion sig att sätta i gång med en kampanj och utgifter med läng verkningstid 201435487.03 Vinst från tidigare år . B32 856,1 rekommenderar vilka de effektivaste Fastigheter och fastighetsaktier 1087-468 380,83

Masklnon Törner marknadsföringsmedlen är. Maskiner och inventarier 93 871 254,86 le VA A A vi Övriga anläggningstillgångar och Metailer fordon Fåbry betonar också vikten av att utgifter med lång verkningstid … 68619 171,8 delta i mässor av vilka den internationella tekniska mässan i Brno, Inchebas kemiska mässa i Bratislava, förpackningsmässan Embax-Print och livsmedelsmässan Salima i Brno är de viktigaste. Dessa mässor erbjuder utmärkta tillfällen för såväl köpare som säljare.

217 207 Skatter Löner och sociala utgifter .

Övriga utgifte 2 14057 110,82 2 172028641,39 - 10.856 B73.24 TMELL20057 GRR 31G75

Kemikalie produkte mk 20007 GAR PIG 76 Ansvarsförbindelser mk 10251 524 530,00 Den totala handeln med Tjeckoslovakien är 339 miljoner mark av vilken importen utgör 218 miljoner mark (1979). Stål och transportfordon är de viktigaste importartiklarna och papper och cellulosa är de viktigaste exportartiklarna.

För förvaltningsrådet Reino Rossi

För direktionen

Veikko Makkonen Pentti I. Halonen

E. J. Kilp 22 FORUM 11/80 FORUM 11/80 23

Utgiven i Forum nr 1980-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."