Utgiven i Forum nr 1986-04

Totala säkerhetssystem

av Ragnhild Artimo Forum 1986-04, sida 12-13, 06.03.1986

Taggar: Bolag: Wärtsilä Teman: security

SECURIT — Wärtsiläs securitystrategi nu är att satsa på hi tech, inte att köpa upp låsfabriker, summerar Göran Andersson, chef för bolagets Securitydivision.

et är länge sedan Wärtisiläs hela lås D ningskunnande kunde sammanfattas i fem bokstäver: ABLOY. Idag er bjuder Securitydivisionen i egenskap av engineeringenhet planering, installation och service av såväl totala systemlösningar som produkter, och både mekaniska och elektroniska lösningar. Den elektroniska nyckelprodukten är personal- och säkerhetssystemet WALPASS — som fungerar med magnetkort, inte nyckel. Hotellåssystemet VingCard har blivit global marknadsledare. Men gamla goda ABLOY är still going strong: — ABLOYJåscylindern är fortfarande en av världens främsta lösningar både med avseende på funktions- och inbrottssäkerhet, säger divisionschef Göran Andersson. —

WALPASS tillträdes- och tidkontrollsystem ger bla bättre infoservice utåt: systemet ”minns” när Putte Pettersson väntas tillbaka från mötet på stan.

VWÄRTSILÄS Totala

KONCEPT såkerhetssyste — En massa lösningar som springer omkring och letar efter problem! Så karakteriserar Göran Andersson, chef för Wärtsiläs Securitydivision, branschen idag. Han tror att branschrationaliseringen bara har börjat. Och tillägge att Wärtsilä, som kan både mekaniska och elektroniska system, har ett fint utgångsläge.

Så låset är och förblir en av våra grundprodukter.

Wärtsiläs Securitydivision har fem ”produktgrupper”: dörrlåsning, tillträdeskontroll (i Sverige talar man om passagekontroll), tidredovisning, bevaknings-TV och speciallåsning — till exempel bankfack.

— Vad vi inriktar oss på är kort sagt att erbjuda affärsmässigt konkurrenskraftiga säkerhetslösningar som ger hög säkerhet, alltså skydd mot risker, och är användarvänliga samt ger kostnadsbesparingar.

Internationell division Internationalisering är en viktig ledstjärna då det gäller en bransch med hög specialisering och begränsad volym. Därför är en av Wärtsiläs strategier: “Ut ur Norden!” — och idag betyder det i klartext: “In i USA”.

En annan central strategi är ett gradvis minskat engagemang i enkla mekaniska produkter.

— Ett uttryck för detta är att Wärtsilä sål VingCard, ”kortlås” för hotell, ger optimal säkerhet och oändliga kombinationsmöjligheter. Gästens personliga ”nyckel” programmeras i receptionen.

de beslagsfabriken Excelsior senaste år. Och att man via Björkboda Bruk — som gör BODA-låsen — inte längre tillverkar beslag, dvs dörrhandtag. Samtidigt har Security Engineering utvidgats i Helsingfors, och ”abloyfabriken” i Joensuu producerar utöver de mekaniska produkterna också en växande familj elektroniskt styrda lås.

Securitydivisionens internationalisering är redan en realitet: Anchor Eskilstuna i Sverige och TrioVing i Norge har redan några år tillhört koncernen, och VingCard Systerms inc i Texas kom med i samband med förvärvet av TrioVing.

— Nyaste engagemangen är Wärtsilä Timetech i Sverige — bakom det namnet dölJer sig faktiskt Ericssons tidredovisning och passagekontroll som vi tog över senaste år — och den förvärvade aktieminoriteten i danska Ernitece som är specialister på bevakningsTV, berättar Göran Andersson.

Storebror ser dig Securitydivisionen hette ännu 1984 ”Låsgruppen”. Den nya definitionen indikerar den förskjutning som skett mot nya behovsområden.

— Utvecklingen från traditionell låsning till tillträdeskontroll gäller inte bara företag, institutioner och ämbetsverk utan också bostadshus, säger Andersson. — Samtidigt ökar behovet av mångsidiga funktioner som bara kan tillgodoses genom elektroniska lösningar.

Datatekniken har gett låsningen helt nya dimensioner och möjligheter. Waärtsiläs WALPASS-system är ett exempel på myckenheten funktioner: passagekontroll, arbetstidredovisning, larmsystem, telefonväxelinformation — flickan i växeln kan “fråga” datorn när Putte Pettersson har uppgett sig komma tillbaka från mötet ute på stan — och dessutom möjlighet till insamling av uppgifter om olika arbetsske 4/1986 FÖRUN den, rapportering, styrning av maskiner och anläggningar, fakturering. . .

VingCard, ”kortlåset” för i främsta hand hotell, baserar sig på optisk avläsning, och kan programmeras för ett nästan oändligt antal enskilda användare och användarhierarkier. En dator håller reda på alla ikraftvarande kombinationer, och nya ”nycklar” produceras enkelt i receptionen.

— Det som gett Wärtsilä ett så gott konkurrensläge, är att vi har kombinerat knowhow om mekanisk låsning med de nya och mångsidigare möjligheter datatekniken ger. Förutom optimal säkerhet erbjuder totala systemlösningar också tids- och kostnadsbesparingar då återkommande funktioner kan skötas centraliserat, exempelvis stängandet av alla ytterdörrar simultant. Arbetstidövervakning får allt större betydelse i den takt flextidsystemet breder ut sig.

Med alla dessa elektroniska system — vad händer vid elavbrott — Ingenting. WALPASS-systemet har säkerhetsuppbackning av batterier, och VingCard är också batteridrivet. A och O i alla säkerhetssytem är att liv går före egendom.

Tufft i USA

Säkerhetsklimatet företer nationella olikheter. I Norden är erfarenheten den, att tjuven ger upp inför ett överlägset lås — förenklat uttryckt. I USA spränger tjuven dörren.

— Säkerhetsbehovet både då det gäller personskydd och egendomsskydd är avsevärt större i USA. Folk är också ängsligare av sig — helt naturligt. Det är inte ovanligt att hemmets dörr är försedd med två eller tre låsanläggningar. Det är ofta skräp med de låsen. ..

USA är därför en lockande men hårt konkurrerad marknad. Egen tillverkning, montering och service är enda möjligheten att komma in där.

— Speciellt med VingCard har vi kommit igång fint. Systemet är marknadsledare. Och USA svarar faktiskt idag för 15 procent av Securitydivisionens omsättning. Mer ska det bli, säger Göran Andersson.

Det är i USA möjligheterna till volymökning finns — här finns de stora marknaderna och det ovedersägliga behovet.

Bara en krapp tredjedel av Securitydivisionens omsättning härrör sig från den finländska marknaden och 40 procent från Skandinavien. I Finland emotser Andersson en genomgripande branschrationalisering — den är ett måste.

— De första symptomen har redan börjat skönjas. Exempelvis senaste år köpte Esmi — som producerar brandlarmsystem — upp Klinkmann, tillverkare av inbrottslarmsystem, samt passagekontrollsystem. Fortfarande finns det fler företag i branschen än marknaden kan assimilera. Medan däremot Sverige redan har en harmoni mellan utbud och efterfrågan. Vilka de nya arbetsformerna blir i branschen är det för tidigt att slå vad om. Men Wärtsilä fortsätter att satsa på säkerhet.

Ragnhild Artimo 9

FORUN 4/1985

Intormationstjänst är en av de viktigaste funktioner som kan inkluderas I Aspos multitunktionella övervakningssystem. I telefoncentralen kan man med terminalen kolla vem som är på plats.

ASPOS KONCEPT:

Skräddarsydda lösninga — Ju mer komplicerat, dess bättre! Det är Aspos tumregel enligt Markus Warsta, nytillträdd direktör för Aspos övervakningssystem.

Därmed vill han ha sagt, att Aspos styrka är de komplicerade, skräddarsydda securitylösningarna för företagens individuella behov.

ystemen är inte viktigast. Det är helQS ersösningen på kundens security problem som måste komma i första rummet. Systemen är bara de tekniska instrument med vilka dessa kan lösas.

Det understryker Markus Warsta, som sedan någon månad är direktör för Aspo Elektroniks övervakningssystem. Divisionen konkurrerar bland annat med Wärtsilä — delvis med produkter för precis samma funktioner. Aspo framhåller gärna att de var först med att utveckla dessa system i Finland.

— Hela denhär branschen fick vind i seglen i början av 70-talet, berättar Aspos forskningschef Mikko Heikkinen, — Då blev nämligen vissa dittills uteslutande för militärbruk reserverade tekniska lösningar tillgängliga också för civilt bruk — bland an nat infraröddetektorer. Den nya detektortekniken tillämpades snabbt i vad som då ännu kallades ”inbrottslarmsystem”. Då mikroprocessortekniken på slutet av 70-talet slog igenom på allvar, fick detta vittgående följer också för securitylösningarna.

Timecon, tillträdes- och arbetstidkontrollsystemet som idag är en av Aspos viktigaste securityprodukter, utvecklades ursprungligen av FF-elektroniikka och köptes sedan upp av Televa. Då Telenokia storstädade i produktprogrammet 1981 övertog Aspo Timecon.

Strategiska system

Aspo har på sin referenslista krävande strategiska securitysystem bland annat för kärnkraftverken. Här är ”bland annat” understruket: Heikkinen framhåller att listan faktiskt är lång och ärofull, men dessvärre inte möjlig att offentliggöra.

Timecon växte och frodades i Aspos ömma vård, och omfattar idag en imponerande rad funktioner: passagekontroll, tidredo Tekn lic Markku Wars ta, direktör för Aspo

Elektroniks övervak- DI Mikko Heikkinen, forskningschef.

ningssystem.

13

Utgiven i Forum nr 1986-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."