Utgiven i Forum nr 1975-05

Trafikministern om civilflyget 1974

av Kai Finell Forum 1975-05, sida 32, 19.03.1975

Taggar: Personer: Pekka Tarjanne Teman: flygande

32

Trafikministern om civilflyget 1974

Luftfartsstyrelsens sedvanliga årliga reception öppnades den 3 mars av trafikminister Pekka Tarjan ne med ett tal rörande civilflygets utveckling under fjolåret. I egenskap av auktoriserad flygjournalist refererar Kai Fin ell hä nedan de av anförandets huvudpunkter som ej tidigare kommenterats av vår svenskspråkiga tidnings- oc tidskriftspress.

Den ogynnsamma ekonomiska utveckling som gjorde sig märkbar redan i slutet av år 1973 inverkade ansenligt på civilflygets utveckling under år 1974. Oljeprisförhöjningarna influerade direkt på flygtrafiken i form av högre bränslekostnader och indirekt som en komplicerad inverkan av de olika produktionsfaktorernas kostnadsstegringar. Trafikvölymens ökning saktade av under 1974 och flera flygbolag har nu drabbats a “en avsevärt sämre ekonomi.

Enligt den internationella civilflygsorganisationen ICAO:s statistik steg de 129 medlemsländernas reguljära flygtrafiks totalproduktion bara 5 9/0 jämfört med föregående år, medan den årliga tillväxtprocenten under de senaste tio åren varit i medeltal 13 9/0.

Fjolårets totalproduktion bestod = till övervägande största delen av passagerartransport eller hela 72 9/0 medan fraktens andel var 24 9/9 och postens 4 9/9.

Finnair bättre

En jämförelse av dessa siffror med flygtrafikens utveckling i vårt eget land visar att trafikökningen i Finland har varit snabbate. Resenärerna på hemlandsrutterna ökade år 1974 med över 14/9 jämfört med föregående år, och flygfrakttrafiken inom landet i motsvarande grad över 4 2/9.

Inrikestrafikens ruttnät fick ett betydande tillskott när Nyslotts flygfält, som närmast betjänar södra Finlands näringsliv, samt det för turismen viktiga Kuusamofältet i Kainuu området, införlivades med det reguljära luftfartsnätet.

Ur regional synvinkel sett måste öppnandet av dessa flygrutter anses vara av största vikt. Den reguljära flygtrafikservicen måste kunna utsträckas i lika mån till alla landets medborgare.

DC-10:orna välkomna tysta jättar

Den snabba tekniska utvecklingen gör det nu möjligt att ta i bruk mer ekonomiska, säkrare och för miljön mindre skadliga trafikflygplan. I detta sammanhang hälsar jag med tillfredsställelse Finnairs nya DC-10:or välkomna att tas i bruk, Dessa ”viskande jättar” är ett utomordentligt bevis på hur den tekniska utvecklingen, med god vilja, kan bidra till förverkligandet av miljövänligare och mer ekonomiska målsättningar.

Jetmotorernas påtagligt sänkta bullernivå och minskade bränsleförbrukning hör till de tekniska framsteg som DC-10:orna medfört. Jag tror att — även om det under de första åren kan vara svårt att fylla dessa maskiner till sista platsen — resultatet på långsikt likväl kommer att bli gott. Det finns nämligen anledning förmoda att den nuvarande tendensen mot sjunkande årlig ökning av flygtrafiken inte kommer att bli långvarig. Och när ökningen ånyo tar fart kommer denna tilläggskapacitet mer än väl till pass.

Smårflygfälten nödvändiga

Senaste höst fick kommittén, som tillsatts för att utreda situationen rörande nätet av småflygfält i landet, sitt viktiga kartläggnings- och klassificeringsarbete klart. Kommittén utarbetade samtidigt också ett detaljerat förslag till lämpliga åtgärder i ärendet och detta förslag kommer också att tjäna som grund för planeringen av vårt lands nät av små flygfält. Som målsättning har man ett nät av regionalt jämt fördelade småflygfält med sådan utrustning att de kan tillfredsställa också avsides bosatta människors och näringslivets behöv av såväl kommersiell som hobby-, undsättningsoch ambulansflygverksamhet.

FORUM 5 » 75

Flygarbristen fatal

Flygskolningskommittén, vars uppgift var att utarbeta förslag till organisering av yrkesflygarnas grundskolning i vårt land, fick också sitt utlåtande klart vid årskiftet. Trafikministeriet strävar nu efter att, enligt kommitténs utarbetade direktiv, få i gång skolning av yrkesflygare redan hösten 1975. Trots detta förefaller tillfredsställandet av de två närmaste årens pilotbehov vara en synnerligen svår uppgift som tyvärr fortfarande kan försvåra våra luftstridskrafters utveckling.

Glädjande är att konstatera existensen av det viktiga arbete som Finlands Flygförbund utför bland ungdomen i en anda av verkligt eggande äkta flygarentusiasm. Den vägen uppenbarar sig snart yrkesmedvetna och samvetsgranna både män och kvinnor i facket. Hedrande angenämt är vidare att Finlands Flygförbund erhållit uppdraget att stå som värd för 1976-års VM i segelflygning vilket evenemang går av stapeln i Räyskylä. Vårt goda rykte som segelflygare förstärks ytterligare av den efterfrågan det inhemska segelflygplanet PIK-20 för närvarande kan räkna med på de internationella marknaderna.

Med undantag av den vid Bodö i Norge inträffade flygolyckan har Finlands civilflyg besparats egentliga storkatastrofer under hela tio år. Detta får dock inte invagga oss i tron att allt som kan göras flygsäkerheten till fromma redan skulle vara gjort. Vi måste vara på vår vakt och ständigt försöka utveckla all verksamhet som har med flygsäkerheten att göra.

Fick du en misshandlad bilaga med senaste nummer?

Ett tekniskt missöde vid tryckeriet gjorde att några läsare fick det tresidiga mittuppslaget med schemat över statsbolagen I Forum nr 4 skuret mitt itu. Om Du råkade få ett sådant felaktigt exemplar, ring tel 666 481, så sänder vi en ny tidning.

Utgiven i Forum nr 1975-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."