Utgiven i Forum nr 2012-01

Transaktionsskatt minskar inte risk för överskuldsättning

av Henrik Palmén Forum 2012-01, sida 26, 26.01.2012

Taggar: Teman: placering

EHN FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 1 2012

Henrik Palmén är lektor i finansiell ekonomi på Hanken i Helsingfors.

Transaktionsskatt minska inte risk för överskuldsättning

Frågan om bankskatter och transracen aktionsskatter aktualiserades ef ter finanskrisen och har fortsatt i samband med eurokrisen, Tanken är väl att man på något sätt ska beskatta tillbaka bankernas statsstöd, eller alternativt att av medlen skapa en reservfond för kommande kriser, Det finns även de som tror att bankernas risktagning eller transaktionernas upplevda skadliga inflytande på samhället skulle minska om snabba transaktioner skulle beskattas.

Det finns flera problem med bankskatter. För det första är alla företag, stater och individer bankkunder, Skatten skulle bara höja bankavgifterna och marginalerna, Kunderna betalar alltid företagens kostnader — även skatterna.

Att en transaktionsskatt skulle styra finansbolagens beteende mot mindre risktagande eller mot att minska på för samhället skadlig spekulation är inte särdeles troligt. Då det gäller snabba transaktioner är det nämligen väldigt svårt att klassificera dem. En stor del av de snabba transaktionerna i finanstillgångar och derivat handlar om riskhantering, Bankerna måste handla i dessa för att eliminera de risker de påtar sig vid normal in- och utlåning och övrig betjäning av kunder. Att beskatta reducering av risk kan väl inte vara avsikten?

Om man på något sätt skulle kunna särskiljariskhanteringstransaktionerna från de spekulativa, kvarstår ännu att skilja mellan nyttig spekulation och skadlig spekulation. Att bevilja lån till företag, att ta emot depositioner eller att låna till stater genom att köpa obligationer är alltsammans spekulativ verksamhet, Varför skulle någon

Att bevilj företag, att ta emot depositioner elle prissättning av företagens och staternas lån och av företagens aktier, Optimal resursfördelning förutsätter att priserna på värdepappren är så korrekta som möjligt.

Att beskatta samhällsnyttig spekulation minskar på spekulationsvinsterna, vilket leder till att spekulanterna inte längre investerar lika mycket i informationsproduktion och värdepappersanalys. Man kan anta att priserna blir mindre rättvisande och hela samhällets resursallokering således mindre optimal (mer resursslösande).

Det största problemet med transaktionsskatter är att de inte löser grundproblemet, En transaktionsskatt kommer inte att förhindra att banker eller bankernas kunder överskuldsätter sig. Spekulation och risktagning är inte ett problem om det finns tillräckligt med riskkapital eller säkerheter att backa upp riskerna med.

Bankkrisen handlade om överskuldsättning. Eurokrisen handlar om stater som överskuldsatt sig i förhållande till sin produktionspotential, i kombination med att de redan trängda bankerna och övriga finansbolag deltagit i att bevilja lån åt de överskuldsatta staterna. Bankerna gör ingalunda vinster på detta, utan förlusterna är så stora att många banker behöver mera kapital - snabbt och mycket.

För att undvika dylika problem i fortsättningen måste man förhindra att skuldsättningen ökar som den gjort de senaste tio åren. Bankerna ska ha mera kapital, kundernas skuldsättning måste begränsas, finanstransaktionernas säkerhetskrav måste höjas, skattesubventionering av skuld slo lån til vilja beskatta det? pas och staternas budgetdisciplin att låna till stater förbättras. En av finansmarknadens mest Centralbankerna kanske bor nom centrala uppgifter är att styra re- ge 0 at surserna effektivt i samhället.

obligationer ä köp de utnyttja även gammalmodigare styrinstrument som reserv Företagen med de bästa fram- allts ammans krav och penningmängdsregletidsutsikterna borde få mycket s ring. Endast räntepolitik verkar resurser till sitt förfogande. Den- spekulativ inte hejda snabbt växande skuldna fördelning bestäms genom ver ksamhet. sättning. m

Utgiven i Forum nr 2012-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."