Utgiven i Forum nr 1996-03

Trycket på patentering ökar inom EU

av Raimo Apunen Forum 1996-03, sida 30-31, 21.03.1996

Taggar: Teman: patenter

Som oroande exempel nämner han Kina, där myndigheterna fordrar att alla Internet-användare skall registrera sig centralt och iaktta myndigheternas föreskrifter i sina diskussioner. En annan oroande utveckling är den nya lagstiftningen i USA, vars konstitutionsenlighet ännu inte har prövats som kan göra vissa diskussioner straffbara om de av någon betraktas som anstötliga.

— Det som gör Internet juridiskt kvistigt är att det är fråga om ett globalt, gränslöst fenomen. Vems lagar gäller? Mitt favoritexempel är att en kanadensisk användare genom en svensk maskin postar t.ex. Salman Rushdies texter till arabländer. Vem bryter mot vems lag?

Internet är ursprungligen utvecklat av Pentagon (då kallades det för ARPAnet.syftet var att åstadkomma ett elektroniskt postnätverk mellan amerikanska forskningslaboratorier). På frågan om detta betyder att amerikanska myndigheter har möjligheten att övervaka Internet säger Helsingius — Det är en diskussion som har förts i Internet: till en grad finns nog möjligheten, men problemet är att informationsflödet är så kolossalt. Han menar också att det nog kan bli aktuellt med att etablera anonym-servers i ländersomanalogtmedstrikt banksekretess (t.ex. i Liechtenstein) utvecklar en liknande lagstiftning som tryggar en strikt sekretess för nätanvändare.

Viktig påverkare

Johan Helsingius är nog en av de mest intressanta unga entreprenörerna i Finland idag (jämte Linus Thorvalds, utvecklaren av det globalt använda Linux-operativsystemet). kanske den globalt sett viktigaste finländska päverkaren (han har t.ex. ansvaret för en halv miljon människors integritet). Förmodligen mer än någon annan finländare kan han sägas vara mitt uppe i Internets fascinerande och omvälvande utveckling, och det är egentligen ganska konstigt att företag som Nokia eller IVO inte t.ex. i sina styrelser ännu har velat utnyttja denna unga entreprenör som hör till världstoppen i Internets utveckling, något som t.ex. Microsoftchefen Bill Gates betraktar som en av de mest betydelsefulla och omvälvande skeenden i civilisationens historia, iklass med boktryckarkonstens uppfinning. Åtminstone Nokias utveckling kommer i hög grad att vara beroende av vilka produkter telekomkoncernen kommer att utveckla för nätvärlden. 9

Raimo Åpunen

Trycket på patentering ökar inom E ill

Nokia bar inte oväntat FM i patent. E del av Nokia Mobile Phones forskningsverksamhet sker vid FoU-centret i Salo.

PATENTSKYDD ÅR KARAKTERISTISKT FÖR DET POSTINDUSTRIELLA SAMHÄLLET. VÄRLDEN FÖRÄNDRAS INTE MED IDEOLOGIER UTAN MED TEKNOLOGI.

Finland inlämnades senaste å 6 362 patentansökningar, vilke är 146 ansökningar fler än före gående år och 1 000 fler än för ti år sedan. Antalet inhemska ansökningar var 2 135 och antalet utländska 4 227. En alarmerande omständighet är, att antalet inhemska ansökningar var hela 215 mindre än år 1994.

Nokia, Ahlström, VTT leder

Ansökningsstatistiken har redan länge toppats av superjätten Nokia. År 1995 utökade Nokia sin ledning till en dubbelledning. Detta beror på att Nokias olika avdelningar ansöker om patent under eget namn. Nokia Telecommunications Oy och Nokia Mobile Phones Ltd Oy var överlägsna dubbelsegrare. A. Ahlström Oy och YYT delade bronsplatsen med 353 patentansökningar var.

LE topp-listan 1995

Patentänsökninga 1. Nokia Telecommunications 152 2, Nokia Mobile Phones 80 3. A-Ahlström Oy: — La 4VTT- 5 2 53 5. Valmet 3 6. Kone 28 7: Valmet Paper Machinery Oy 24 8. Instrumentarium 5 EN 3. Telecom Finland 17 10.-Neste 1 (KAR: Patent- och registerstyrelsens statistik, för VTT:s vidkommande egen uppgift)

Färskt EPO-medlemskap

Den1 mars blev Finland medlern i Europeiska patentorganisationen EPO (European Patent Organisation). Medlemskapet medför vissa förändringar i vår patenteringspraktik och påverkar även företagens verksamhetspolitik

De bäst kända martyrerna återfinns inom läkemedelsindustrin.Branschens övergångsstadga undertecknades redanår 1987, men medlemskapet trädde ikraft först år 1995.Efter att patent har börjat beviljas för läkemedel är det inte mera möjligt för finländska läkemedelsfabrikanter att inom medicinen konkurrera i skydd av ett speciellt metodpatent. Även vår äldsta stöttepelare — skogsindustrin — måste förbättra sin profil. EPO öppnar portarna för konkurrerande patent. Nyhetsbevakningen kommer att få en allt större roll såväl inom skogsindustrin som inom övriga industrisektorer.

Hur går det med jobben?

Sedan Sverige blivit medlem i EPO, minskade antalet patentansökningar till svenska patentverket anmärkningsvärt Patent- och registerstyrelsen i Finland har dock lyckats förbereda sig väl för det kommande medlemskapet. Verksamhetsformerna har blivit mångsidigare och antalet tjänster har ökat samtidigt som deras kvalitet har kunnat höjas. Det är troligt att patent- och registerstyrelsen med endast smärre blessyrer klarar av de förändringar som

FORUM NR 3/36

EPO-medlemskapet för med sig. Inom patentombudsmannakretsar bar man redan länge varit på alerten och känt oro för sina arbetsplatser. Patentverksamhetens betydelse har dock under de senaste åren vuxit såpass mycket, att patentingenjörerna troligen är bekymrade i onödan. De direkta utländska patent Från knåpgöra till nutid

Patentskydd är kännetecknande för det utvecklade postindustriella samhället. Världen förändras inte mera med ideologiernas utan med teknologiernas hjälp. Samtidigt konkurrerar de immateriella skydds ”EPO öppnar mekanismerna inom tekno logierna med dogmer oc ansökningsuppdragen till NU portarna för program.

byråerna kommer visser Slutet av 1970-talet oc ligen att minska i antal i konkurrerande början av 1980-talet kan ka och med att en utländsk ansökare inom EPO kan anteckna Finland som skyddsområde eniigt ”kryssi-rutan”-principen. Däremot kommer det totala antalet utländska ansökningar att öka, kanske rentav mycket. Ökningen i patentverksamhetens totala volym kommer sannolikt att ersätta minskningen i antalet ansökningar.

Även övervakningen av patentskyddet, som företagen företar, kommer att öka antalet arbetsplatser för patentingenjörer.

patent.”

ARIDE rakteriseras som en förhållandevis stillsam period inom patentverksamheten. Högteknologiföretagen drog på för fullt utan att bry sig om skyddsåtgärder. Man ansåg, att det inte spelade någon roll om man parentskyddade sina produkter eller ej — eftersom informationen föråldras så snabbt. Mången patentingenjör övervägde att byta område.

Först efter ett varnande exempel började alla tro på patentets betydelse. Exemplet var naturligtvis Nokia. Motorola höll nämligen på att dra unda erbjuder annat än en möjlig indra någon annan frånat dn Fu likadana produkter som de som pat = ha Enteratsa ö

IS -”

Od irieti

FORUM NR 3/9 d inträffar, bör man kunna sluta i tid.

rocessen bör inte illyerknings- och planer existerar. Produktionsvolymen bö till miljoner för att Fanna a fö patentering, plan och produktion skall kur

C mn Pp börjas i äl börtkastar att -a0sö ka om man redan förlorat tiotusen mattan för Nokias mobiltelefonmarknader i USA. Nokias patentportfölj var då så tunn, att detta försvagade företagets förhandlingsmöjligheter med motparten. Konflikten blev dyr för Nokia. Ingen publicitet har visserligen getts åt de ersättningar företaget erlade till Motorola — kanske man inom Nokia inte ens känner till processens helhetskostnader. Nokia tog i alla fall lärdom av den processen och omställde helt sin strategi för patentverksamheten. Enligt statistiska uppgifter ändrade Nokia sin patentstrategi år 1989. Ännu år 1988 var patentansökningarnas antal för Nokias vidkommande mindre än för till exempel VTT. Nu är antale patentansökningar många gånger stör- Fort re än tidigare.

Nokias patentverksamhet 1988-95 (inom parentes VTT:s patentansökningar)

SIG ATT ANSÖKA produ “Produ ka ja värd at de Svårare ä dig produkt. Det lönar

S. 34

Utgiven i Forum nr 1996-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."