Utgiven i Forum nr 2011-12

Tur att tänka om i väst

av Patrik Lindfors Forum 2011-12, sida 07, 20.12.2011

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 12 2811

LEDARE

Patrik Lindfors är chefredaktör för Forum.

Sovjetunionen kollapsade delvis av ekonomiska orsaker. I dag är de västländerna som är överskuldsatta.

Tur att tänka om i väst

Det har gått 20 år sedan Sovjetunionen kollapsade, som en följd av si egen omöjlighet. Ett statsskick baserat på förtryck och ett ofattbart slöseri av naturresurser leder förr eller senare till ett samhälle som upphör att fungera. Sovjetunionen gick i en ekonomisk och politisk konkurs,

Den sovjetiska konkursen påskyndades av USA, som under Ronald Reagans ledning investerade enorma summor för att få ett rejält militärt övergrepp gentemot Sovjet. Det missilbaserade försvarssystemet Star Wars var en del av detta projekt. Sovjetunionen försökte svara med att öka satsningarna på det egna försvaret, men i praktiken påskyndade detta bara det oundvikliga sammanbrottet eftersom landet saknade resurser att finansiera investeringarna,

Ronald Reagan förde in USA på en ny väg där överskott byttes mot underskott. Det blev acceptabelt för USA att skuldsätta sig, framför allt när det handlade om militära investeringar. Konsekvenserna av detta förändrade synsätt är att USA i dag är kraftig överskuldsatt. Europa har följt USA i spåren och finansierat sin höga levnadsstandard genom att låna pengar.

Ryssland har repat sig ekonomiskt efter Sovjetimperiets sammanbrott, även om det till stora delar skett tack vare landets enorma naturresurser. Den stora tillgången på olja och gas har också bidragit till att rehabilitera Rysslands politiska inflytande, framför allt i Europa eftersom beroendet av rysk energi är stort. Jämfört med USA och de flesta västländer har Ryssland dessutom en obetydlig statsskuld.

Ledarna i EU och USA letar febrilt efter metoder för att bromsa skuldsättningen och få en balans i ekonomin. Risken är stor att besluten endast leder till att problemen skjuts framåt och att vissa länder fortsätt ningsvis tvingas finansiera återbetalningen av gamla lån genom att ta nya lån.

Det underskott som Ryssland däremot måste kämpa med är det kraftiga demokratiunderskottet. Utvecklingen i Ryssland visar att det är ett problem som landets ledning inte längre kan ignorera eller skjuta på framtiden. 3 000 medlemmar i Forumgruppen på Linked In!

Forums grupp på Linked In, Forum —- det finlandssvenska affärsnätverket, har nu dryg 3 000 medlemmar och är den tredje största Linked In-gruppen i Finland. Tack till er alla som deltar i gruppen och gör den till en intressant mötesplats och diskussionsplattform!

Förutom diskussionsspalten har Linked Ingruppen även en anslagstavla för lediga jobb (sektionen Jobs) och för olika evenemang (sektionen Promotions). En ny funktion i Linked In är möjligheten att göra enkla gallupar, där medlemmarna kan välja ett svarsalternativ och även kommentera den fråga som gallupen baserar sig på.

Det finns en länk till Linked In-gruppen på Forums nya webbplats på www.forummag,.fi. På webbplatsen finns också en del av artiklarna i den tryckta tidningen samt en bloggsektion. För till fället har vi två bloggar, Hur fungerar Google?” och” Är ditt varumärke redo för den sociala webben?”

Forumgruppen på Linked In är en del av det affärsnätverk som vi bygger upp för att förena människor som är aktiva inom näringslivet.

Forum ordnade ett seminarium för läsarna och medlemmarna i Linked In-gruppen den 23 november. Sammanlagt 80 personer deltog i evenemanget där Accentures Nordenchef Frank Korsström var huvudtalare. Tack till alla som deltog och till alla som gav respons på tillställningen!

Vi planerar att ordna sammankomster även i fortsättningen. Syftet är att stärka det finlandssvenska affärsnätverket och ge deltagarna möjlighet att knyta nya kontakter och få ny information. www.forummag.fi feedback Q forum.f lorum

Forum för ekonomi och teknik Utkommer med tolv nummer per år Webbplats: www.forummag.fi Adress: Mannerheimvägen 20 A, 00100 Helsingfors

Telefon: 010 322 5250

Fax: 010 296 23 92

Prenumeration: 010 322 5250 Helårsprenumeration inom Norden: 88 euro

Redaktion:

Patrik Lindfors, chefredaktör och ansv. utgivare 010 322 5253, patrik .lindforseforum.fi

Patrik Harald, redaktionsche 010 322 5250, patrik haraldÖ&forum.fi

Allmän e-post: redaktionenQforum.fi

Grafisk design: Kristofer Pasanen,

Tuukka Rantala

Fasta medarbetare:

Leif Bergström (USA)

Henric Borgström (Norden)

Janne Salonen (ekonomi, samhälle)

Ragnhild Artimo (vetenskap, böcker)

Nicholas Anderson (kolumnist, Privat ekonomi) Kaj Arnö (kolumnist, Tänk själv)

Henrik Mitelman (kolumnist, ekonomi)

Carl Haglund (kolumnist, EU-frågor)

Henry Clay Ericsson (referat av diskussione i Forums affärsnätverk på Linked In)

Annonser och prenumerationer: MikaelLönnqvist: 010 322 5251 mikael.lonnqvist&forum.fi

Katja Lönnqvist: 010 322 525 (försäljning, fakturering, prenumerationer) katjalonnqvistaeforum.fi

Delägare:

Driftingenjörsförbundet i Finland rf (DIFF) Ekonomföreningen Merkur rf Ekonomföreningen Niord rf Ekonomiekandidatföreningen rf

Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF) Baraviföreningen rf

Föreningen Konstsamfundet rf

Utgivare:

Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik Verkställande direktör:

Mikael Lönnqvist: 010 322 5250, mikael.lonnqvist&forum.fi

Nettoupplaga: 10 947 exemplar (jan-dec 2010) Lösnummerpris: 7,90 euro

Tryckeri: “4 PunaMusta Tammerfors 201

ISSN 0533 070X

Forum för ekonomi och teknik är tryckt på

Galerie Art Gloss 130 g/m2 och Novapress Silk

Bog/m?

Utgiven i Forum nr 2011-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."