Utgiven i Forum nr 1986-06

Tusen tjänster

av Ragnhild Artimo Forum 1986-06, sida 28-29, 10.04.1986

Taggar: Teman: ekonomi

Aerogel…

en termiskt inert ädelgas, tex argon, blir transmissionstalet ytterligare lägre, och om evakuering tillämpas uppnås ytterst låga transmissionsvärden. Noteras bör dock att en evakuerad ruta förutsätter s k lödda rutor i stället för de I dag brukliga limmade rutorna. Lödning av rutor är en dyrbar och komplicerad process, Thermopane, och används knappast i dag | kommersiella sammanhang.

Det intressanta är att det här systemet möjliggör evakuerade rutor. Med traditionell glasteknik har detta inte varit möjligt. En lien ruta utsätts för en överhängande implosionsrisk om den evakueras.

En större ruta trycks återigen samman och förlorar därigenom hela sin isolerande unktion. Aerogel-materialet mellan rutorna ungerar som ett slags stabilt balkverk som håller rutorna isär samtidigt som K-värdet bibehålls.

Kvartsgelen är oerhört motståndskraftig mot tryck, under förutsättning att trycket är jämt och inte sätts in i form av en stöt. Det här har att göra med kvartsmaterialets höga hårdhetsgrad. På den här punkten påminner aerogel om ett vanligt fönsterglas.

En annan egenskap av intresse är materialets goda brandskyddande funktion. Materialet klarar temperaturer upp till 7500

RESULTATL 22

Varje företag måste ges en chans till förnyelse och ökad produktivitet.

] Först och främst genom att människorna i företaget utvecklas och motiveras.

Vill du öka tempot och samtidigt få ett bättre samarbete inom ditt företag?

Anmäl dig då till en av våra konfe “> finska och kostar 3.375 SE och kan alltså användas som brandvägg. I många vetenskapliga och industriella sammanhang kan den här egenskapen också komma till användning. Inte minst då det rör sig om olika typer av ugnar, där man eftersträvar direkt optisk inblick blir Aerogelglaset klart intressant.

Ytterligare en egenskap hos Aerogel, som kan vara värd att notera är materialets låga vikt. Man skulle kanske föreställa sig att ett material, som baserats på kisel skulle vara tungt, men så förhåller det sig inte i det här fallet. På grund av kvartsgittrets glesa struktur blir kvantiteten mineral mycket liten, och densiteten kan hållas så låg som 071 (dvs en tionel av vattnets vikt.

Framtidens material

Kostnaderna då? Till bilden hör, att det än så länge rör sig om en produkt med rent vetenskaplig inriktning. Tillverkningen är hantverksbetonad och priset är därefter.

Men på sikt kan mycket förändras. Råvaran, dvs kisel, är inget speciellt dyrbart material, och dr Henning räknar med industriell tillverkning av aerogel inom överskådlig framtid.

— Det är kanske litet för tidigt att uttala sig kategoriskt på den här punkten, säger dr Henning. — Än så länge handlar det i huvudsak om experiment och utvecklingsarbete. Vad vi i dag tillverkar är ett specialgla renser med Resultatlön som tera. Gör du det inom två veckor får du utan kostnad 11 broschyrer med exempel på hur olika branscher har lyckats med Resultatlön.

Konferenserna har premiär i Finland i vår. De varar i två dagar, hålls på svenska elle inkl. måltider.

Skicka in kupongen eller ring Leena Johansson på vårt Helsingforskontor med en gång. Tfn 90-64 51 12. Eller ring Malmö direkt +46-40 10 43 10

En bättre investe ring kan du int göra för rent vetenskapliga ändamål. Men siktet är förstås inställt på en betydligt bredare avnämarskara inom en inte alltför avlägsen framtid.

— Kostnadsprognoser av mer exakt art är svåra att lägga fram i dag, men vi räknar med att bli konkurrenskraftiga i och med att serietillverkningen kommer i gång. Det handlar ju sist och slutligen bara om teknik, inte om dyrbara råvaror.

På mycket lång sikt kan Aerogel få en omfattande tillämpning inom fönsterindustrin. I ett betydligt kortare perspektiv torde materialet bli intressant inom olika områden, där det gäller att hålla värme/kyla på behörigt avstånd från varandra.

I olika typer av frysdiskar och frysskåp borde denna typ av rutor ha sitt givna berättigande. Redan i dag utnyttjas i dessa sammanhang högteknologiska fönsterlösningar, t ex det s k Terrofrost-glaset där den ena sidan uppvärms elektriskt.

Än så länge rör det sig om tillverkning av rutor, som är alldeles för små för vanliga kommersiella ändamål. Format på ca 30X 30 cm kan betraktas som normala i det här sammanhanget. Detta är emellrtid en rent teknisk fråga, och det finns inget vare sig praktiskt eller teoretisk hinder för att tillverka Aerogel-rutorna i större format.

Claus Laurén &

EDET ET TTT TTT TT ELIT]

BÄTTRE RESULTAT

Jag anmäler mig till konterensen Resultatlön

Namn

Företag

Adres i Helsingfor 14 —15 maj (sv), Intercontinental 17—18 sept (fi), Marsk 18—19 nov (fi), Intercontinental

I Åbo 22—23 okt (sv), Marina Palace

Skicka in kupongen till MGruppen, Box 177, S-201 21 Malmö, Sverige.

moruppen (ll Malm Ägs av Svenska Arbetsgivarföreningen.

6/1986 FORUN,

Kris för norsk ekonomi

Det sjukande råoljepriset får långtgående följer för den norska ekonomin. Finansminister Rolf Presthus säger att en olycka håller på att drabba statsekonomin

I fjol exporterade Norge olja för 85 miljarder NOK. I år väntas de totala aljeintäkterna sjunka till 15 miljarder NOK och till futtiga 7 miljarder NOK nästa år. Under fjolårets uppsving inom oljesektorn tillförde oljeskatten 48 miljarder NOK till statskassan. Det var en femtedel av statens sammanlagda inkomster.

Den nuvarande situationen leder till att det inte finns rum för fortsatt stark lönetillväxt utan att arbetslösheten ökar. Kommunal- och arbetskraftsminister Arne Rettedal truktar att arbetslösheten kommer att öka på långsikt om investeringarna minskar på den norska kontinentalsockeln.

De minskande oljeinkomsterna här redan föranlett den norska regeringen att gå in för en ätstramningspolitik som innebär dyrare bensin, tobak och alkohol. Köttet blir också dyrare om regeringen minskar subventionerna på matvaror.

Försvarsanslagen har skurits ned med 300 miljoner NOK. Detta lär dock inte påverka försvarets verksamhet och leder inte till minskad realtillväxt för försvarsbudgeten. Det beror på att en stor del av nyanskaffningarna blir billigare tack vare den låga dollarkursen.

Också u-landshjälpen skärs ned I samma proportion som de övriga åtstramningarna.

Nordiska ministrar om internationell ekonomi

En bredare samordning av den ekonomiska politiken i de industrialiserade länderna och åtgärder för att främja den ekonomiska tillväxten och företagsamheten.

En samlad långsiktig strategi för hantering av skuldproblemen i utvecklingsländerna.

Fortsatt handelsliberalisering och förbättring av det internationella valutasystermet.

Det här är huvudpunkterna i ett uttalande om internationella ekonomiska frågor som de nordiska finansministrarna gjorde i Köpenhamn i mars. Uttalandet skall utgöra grunden för ett gemensamt nordiskt

FÖORUN 5/198 beteende i internationella fora. Uttalandet tillställs internationellt sett betydelsefulla organisationer och regeringarna i ett antal industri- och utvecklingsländer.

Island med i NMT

Island ansluter sig till det nordiska mobiltelefonsystemet. På sommaren blir NMFnätets första byggnadsskede färdigt, varefter man i Reykjavik med omnejd kan använda likadana NMFEtelefoner som i de övriga nordiska länderna. 60 procent av Islands ca en kvarts miljon invånare bor i huvudstadsregionen.

Inom två år skall NMTsystemet täcka hela den isländska kusten, dsv i praktiken hela den bebodda delen av landet, Abonnenterna uppskattas då vara ca 2 000.

NMT-systemet kommer att ge islänningarna bättre service än tidigare. NMFtelefonerna kommer att ha ungefär samma pris som de nuvarande telefonerna för manuellt förmedlade samtal, eftersom staten slutat uppbära lyxskatt på mobiltelefonrer.

Finländska Mobira har slutit ett distributionsavtal med det isländska bolaget Hatackni Mobira, som är marknadsledare på NMTteletoner I Norden, ställer målen högt. — Vi räknar med att ca hälften av de 2000 abonnenterna — skall ha Mobira-telefoner, säger exportchet Kenneth Jönsson.

Lux blev störst i världen

Svenska Electrolux har köpt upp den amerikanska vitvarutillverkaren White Consolidated. Det här är det största svenska företagsköpet oenom tiderna och det gör Electrolux till världens största I branschen.

White är det tredje största företaget på den amerikanska vitvarumarknaden. Speciellt starkt är företaget då det gäller kylskåp, diskmaskiner och tvättmaskiner. Och det är det som är det väsentliga för Electrolux som inte ännu kommit in ordentligt på den delen av marknaden. Företaget behärskar dock redan 15 procent av både gas- och elspismarknaden.

Köpet skedde som en 8 k tender offer. Det betyder att Electrolux gav bud till samtliga aktionärer på 45 USD per aktie. Innan affären gick igenom måste Electrolux köpa upp 50 procent av aktiestocken.

ACA öppnar i Sverige

Andelsbankernas Centralbank Ab, som fått tillstånd att driva bankrörelse I Sverige, är en av de första utländska banker som inleder verksamheten. Det sker i mitten av april. Då öppnar andelsbanksrörelsen en självständig dotterbank som får namnet Okobank. Därmed gör ett delvis nytt banktänkande sitt inträde i det traditionella svenska bankväsendet.

Okobanken vänder sig i första hand till finländare bosatta I Sverige. Tvåspråkighet och kännedom om de båda länderna gör att man anser sig kunna ge en unik, specialanpassad service åt finländare. Detta gäller även återflyttare.

Okobanken inleder med endast ett kontor i Sverige, vid Norrmalmstorg i Stockholm. För att nå sina kunder i invandrartäta områden utanför Stockholm har banken förberett sig för en omfattande telefonservice. Utanför Stockholmsområdet kan kunderna ringa för priset av en markering och få sina bankaffärer expedierade nästan som om de personligen besökt barken.

Banken har också satsat på väl utbyggda dataförbindelser till andelsbankerna i Finland.

Ny svensk försäkringsjätte

De svenska försäkringsbolagen Valand, Vegete, Allmänna Brand och Skånska Brand fusioneras och får nämnet Försäkringsbolaget Vasa.

Det nya bolaget kommer upp till en marknadsandel om 20 procert för livförsäkringar och 10 procent för egendomstörsäkringar.

Konkurrensen på den svenska försäkringsmarknaden är knivskarp och lönsamheten vikande. Då en mängd små försäkringsbolag dessutom fusionerats med andra under de senaste decennierna krävs det uppenbarligen stora enheter om man vill stanna kvar på den svenska marknaden.

Genom fusioner har också Skandia och Trygg-Hansa vuxit fram. Övriga svenska försäkringsjättar är Folksam och Länsförsäkringsbolagen.

Staten sålde åt staten

Den statliga bryggerijätten Pripps i Sverige har bytt ägare. Köpare är det statliga bolaget Procordia (f d Statsföretag). Köpeskillingen på 850 miljoner SEK flyttade staten alltså endast från den ena fickan till den andra,

Under försäljningen som pågått under våren var Volvo och Befer också intresserade av att ta över bryggeriet. Volvo, som äger 25 procent av Pripps bjöd mellan 600 och 700 miljoner SEK för de återståerde 75 procenten, men fick nobben. Beijer har tidigare ägt en del av Pripps. Nu ville företaget ta över bryggeriet för att introducera det på Stockholmsbörsen.

På slutrakan dök också världens största bryggeri, Anheuser-Bush i USA, upp på arenan. USA-företaget hade eventuellt nöjt sig med endast en del av Pripps. Meningen var att Anheuser-Bush skulle använda Sverige och Pripps som inkörsport till Europarnarknaden. Bryggeriet planerade nämligen att introducera sin mest kända produkt, Buaweiserölet.

Saab samarbetar med Boeing

Svenska Saab-Scania har ingått ett samarbetsavtal med världens största flygplanstillverkare, Boeing, i USA.

Enligt avtalet deltar en grupp tekniker från Sverige I utvecklingen av Boeings nya passagerarflygplan 7J7. 1 ett senare skede skall Saab också svara för underleveranser till Boeings fabriker i Seattle. Värdet för dem är i storleksordningen 15—30 miljoner USD per år.

7J7, som skall ta 150 passagera re, beräknas få en livslängd på 20 år. Ytterligare skall Saab av allt att döma leverera underhållsmateriel i tio års tid. Det första exemplaret av planet, som ersätter Boeing 727 och 737 och McDonnell Douglas DC9, skall vara hos köparen 1992,

Mest deltid i Norge

Deltidsarbetet, som ökat explosionsartat i de västliga industriländerna, är allmännare i Norge än i andra länder, uppger Förenta Nationernas arbetsorganisation ILO. Enligt ILO:s statistik utförs 28,3 procent av arbetet i Norge av personer som jobbar deltid.

Den vanligaste kategorin deltidsarbetande är mödrar i åldern 23—44 år som är anställda ino tjänstesektorn. Förhållandet man/kvinna är 9:1 inom denna kategori.

Samtidigt som ILO pekar på de fördelar som deltidsarbete kan ge både arbetsgivaren och -tagaren påtalar organisationen att de som jobbar deltid ofta saknar yrkesutbildning och utför monotont arbete.

PN 23

Utgiven i Forum nr 1986-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."