Utgiven i Forum nr 1969-20

U-hjälp i fredskårsregi

Forum 1969-20, sida 13-14, 10.12.1969

Taggar: Teman: Välgörenhet

U-hjälp i fredskårsregi

Fredskårist. Ett vackert namn på ett nytt begrepp — en ny sorts människa, har någon sagt. En kallelse mera än ett yrke: att lämna hemlandet för att arbeta till utvecklingsländernas fromma. Allt flera har kommit att betrakta fredskårs- eller u-hjälpsarbetet som något synnerligen eftersträvansvärt, som ett av de bästa tänkbara sätten att tjäna mänskligheten. I detta nu arbetar 132 finländare som u-hjälpsexperter eller fredskårister, nya experter rekryteras hela tiden, och andra fredskår skall snart sät tas upp.

U-hjälpsexperterna uppdelas på tre programgrupper: multilaterala, nordiska och bilaterala program, De multilaterala programmen går i FN:s eller dess specialorganisationers regi, och drygt hälften av dem som arbetar inom något av dessa program är i själva verket stationerade som administrativa tjänstemän inom de olika sekretariaten. Resten arbetar ute på fältet. Inom de nordiska och bilaterala programmen förekommer endast arbete på fältet, dvs. ute i de berörda utvecklings länderna. 4 Siffran 132 finländska u-hjälps- Sj arbetare gäller början av hös ten, men vill man få en mera detaljerad bild av hur de för delas får man gå tillbaka til senaste utgävan av den kvartalsstatistik som utrikesministeriets byrå för internationellt utvecklingsbistånd publicerat. De siffrorna gäller för juli.

I juli tjänstgjorde faktiskt flera u-hjälpsarbetare än nu, nämligen 135. Av dessa arbetade 85 inom de multilaterala programmen, 21 inom de nordiska och 29 inom de bilaterala programmen.

Av de 85 som tjänstgjorde i FN:s eller dess specialorganisationers regi arbetade 47 inom sekretariaten och 38 ute på fältet, som experter eller experthjälp s»Arbete på fältet»

Fördelningen på organisationerna var följande:

FAO [FN:s specialorgan för livsmedel:och lantbruk) 23 (14 på fältet, 9 i sekretariat)

IAEA (Internationella Atomenergikommissionen) 3 (1:2) ICAO (Internationella Civila Luftfartsorganisationen) 1 (0:1)

ILO (Internationella Arbetsorganisationen) 6 (3:3) FN 21 (7:14) Unido (Org. för industriell utveckling) 5 (4:1) UNDP (FN:s utvecklingsprogram) 1 (1:0)

Unesco (Org. för undervisning, vetenskap, kultur) 5 (2:3) Unicef (Barnhjälpsfonden) 1 (1:0) WHO (Världshälsoorganisationen) 3 (2:1) WMO (Meteorologiska Världsorganisationen) 3 (3:0) OECD (Org. för ekonomiskt samarbete oc utveckling) 3 (0:3) ADB (Asiatiska utvecklingsbanken) 1 (0:1) IBRD (Världsbanken) 2 (0:2) IMF (Internationella Valutafonden) 7 (0:7)

Nordiska program

Nordiska program, dvs. sådana där allt bistånd sker i gemensam nordisk regi, är på gång i Kenya och Tanzania. I Kenya arbetar 19 finländare, i Tanzania 2 i nordisk regi.

I Tanzania har Finland emellertid också ett bilateralt program. Inom ramen för detta arbetar hela 23 finländare, äv vilka 21 ingår i den första riktiga fredskåren, som utsågs 1968. Dessutom har Finland bilaterala program i Etiopien (2 uhjälpsexperter) och Tunisien (4).

Finländska expertér ute på fältet finns i sammanlagt 24 länder: Afganistan, Brasilien, Ceylon, Chile, Dominikanska Republiken, Equador, Etiopien, Ghana, Indonesien, Indien, Iran, Jordanien, Kenya, Lesotho, Mexico, Nepal, Pakistan, Panama, Peru, Tanzania, Thailand, Tunisien, Turkiet och Zambia. U-hjälpsarbetarna företräder nästan alla tänkbara områden é jordbruk, boskapsskötsel, elektroteknik, vattenteknik, lantmäteri, mekanik, byggnadsteknik, radioteknik, undervisning (matematik, fysik, kemi, naturvetenskaper) och informationsverksamhet, för att som exempel nämna vad fredskåristerna gör i Tanzania.

Lantmäteri

Utbildningskurser

Rekryteringen av experter och administrativa eller förvaltningstjänstemän till FN och de flesta av dess specialorganisationer sköts i Finland av utrikesministeriets byrå för utvecklingsbistånd. Byrån svarar också för anställningen av experterna till vårt lands bilaterala program och de samnordiska projekten.

För en del av FN:s specialorganisationers rekrytering i Finland svarar ifrågavarande organisationers kommissioner. Finlands Bank handhar rekryteringen till världsbanksgruppen. Två gånger i året sänder byrån för utvecklingsbistånd en lista över »lediga platser» till personer som anmält intresse för ulandsarbete, dessutom till olika facktidskrifter som annonserar de lediga platserna inom just sitt speciella område.

De personer som rekryteras till de samnordiska projekten deltar först i årliga utbildnings- och träningskurser i samnordisk regi. I kurserna får också sådana delta som inte ännu utvalts, men som eventuellt tänkt göra det.

Fredskårsarbetet bygger på en något annorlunda tanke: till Vänd!

Forum 20/69 1 fredskåren rekryteras unga yrkeskunniga personer, som inom ramen för ett tvåårigt arbetsavtal sänds till utvecklingsländerna för tekniska uppdrag av medelsvår natur. De skiljer sig såväl till avlöning som anställningsvillkor från de väl kvalificerade specialister med stor erfarenhet som sänds till utvecklingsländerna inom ramen för de multi- och bilaterala projekten. Fredskåristerna är närmast avsedda att avhjälpa en akut brist på skolad arbetskraft, som bromsar upp ett effektivt tillämpande av modern teknik och moderna undervisningsmetoder.

Fredskåren är den finländska bilaterala u-hjälpens nyaste form. Tanken på att grunda en fredskår också i Finland uppstod ursprungligen på initiativ av student- och ungdomsorganisationerna och nådde sitt förverkligande 1968, då riksdagen beviljade medel för ändamålet. Redan tidigare hade fredskårsverksamheten planerats vid u-hjälpsbyrån, där man som förebild närmast använde motsvarande verksamhet i Sverige, Norge och Danmark.

Fredskårsarbetet utvidgas

Den första finländska fredskåren arbetar alltså för närvarande på olika håll i Tanzania. Utrikesministeriet siktar på att fredskårsarbetet skulle utvidgas redan 1970, vilket dock förutsätter en tillräckligt stor post i nästa års budget.

Om tillräckliga medel beviljas inleds rekryteringen av nästa fredskår på våren 1970. De lediga platserna kommer då att annonseras i alla de större dagliga tidningarna.

Medelåldern i den första fredskåren är c. 26 år. Inte desto mindre godkändes personer som helt nyligen fyllt 21 år och strax innan klarat av sina yrkes- eller akademiska examina, eftersom de ansågs ha tillräcklig praktisk erfarenhet på sitt fält. Medelåldern i de andra nordiska fredskårerna är 25—28 år.

God hälsa ett villkor

God hälsa är ett absolut måste för den som vill med i fredskåren — klimatet i de länder man arbetar i är tropiskt och helt annorlunda än det finländska. De som genomgått slutgranskningen får ännu underkasta sig en slutlig läkarundersökning, där en perfekt hälsa måste kunna konstateras.

God hälsa…

En fredskårist skall ha yrkesexamen inom sitt område, minst ett par års praktisk erfarenhet, eller på annat sätt vara väl förtrogen med sitt arbete. Medlemmarna i fredskåren placeras ut på olika håll i mottagarlandet, för att där helt självständigt lära och informera den lokala befolkningen. Som arbetskamrater får de representanter för landets egna förmågor inom just det fältet. Fredskåristens uppgift är att genom sin egen insats visa gott exempel, och sprida upplysning om de nyaste metoderna och arbetsredskapen inom sitt eget arbetsfält.

De ansökande förutsätts behärska engelska både skriftligt och muntligt. För de godkända arrangeras en skolningskurs, där de får möjligheter att friska upp sina praktiska språkkunskaper.

FORU en lämpli julgåva

Ring och beställ 666 481

Skolningskursen omfattar en förberedande fem veckors kurs i Finland, följd av ytterligare ett par veckors fortsättningskurs i mottagarlandet. De ansökandes lämplighet för den här sortens arbete har med hjälp av psykologiska tester undersökts redan tidigare, men de observeras noggrant under hela kursen. Anpassningsförmåga, ett stabilt sinnelag, tålamod, självständighet och ledarförmåga är egenskaper som varje fredskårist måste besitta, Erfarenheter av föreningsverksamhet eller dylikt räknas som merit, liksom någon form av ungdomsarbete.

Tvååriga avtal

De som godkänts ingår ett tvåårigt arbetsavtal med utrikesministeriet. I avtalet ingår följande förmåner: — tesor, uppehåll och fickpengar under kurstiden i Finland betalda — resa tur-retur mottagarlandet betald (turistklass flyg) — 900 mk för utrustning (tropikkläder, böcker och redskap för arbetet samt husgeråd) a — lön 800 mk i månaden, beskattad i Finland. 200 mk av detta sätts automatiskt in på ett konto i Helsingfors som »hemkomstfond». Avsiken är att ge varje fredskårist ett litet startkapital när han/hon -. samt husgeråd återvänder hem, då det kan finnas vissa problem att genast få bostad och arbete.

— utlandstillägg 100 mk, skattefritt, i månaden — fri möblerad bosta = - fri sjukvår — fri allroundförsäkring.

ASBJÖRN HABBERSTAD £

Konsulter i teknisk och ekonomisk rationalisering ALEXANDERSGATAN 19A 8, HELSINGFORS 10, TEL, 6642 1 14 Forum 20/69

Utgiven i Forum nr 1969-20

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."