Utgiven i Forum nr 1991-06

Upp som en sol ned som en pannkaka

av Christian Schönberg Forum 1991-06, sida 08-09, 18.04.1991

Taggar: Teman: byggbranschen

Upp som en sol ned som en pannkaka

Utbyggnaden av Östra centrum är ett av Hakas

Byggbranschens kraftiga upp- och nedgång kan faktiskt beskrivas just så som rubriken gör gällande, och detta största projekt i hemlandet under en tidsperiod på endast några år. just nu, och skall bli klart Nya landvinningar på utländsk botten kan inte räta upp 1992.

branschens utförsbacke, men ger däremot garantier för — att kunskaps- och insiktsnivån hålls tillräckligt hög för att kunnandet inte skall falla sönder och samman under det annalkande integrationstrycket.

8 6/1991F RUN

Text: Christian Schönber et är givetvis av största vikt att DD: byggföretag håller sig väl framme på den internationella arenan. Bland annat har Hakakoncernens färska USA-projekt rönt berättigad uppmärksamhet i pressen. Storsatsningen ”River Pointe” i Jeffersonville som ger Haka Oy:s dotterbolag DeMars Haka Development arbete för fem år framöver går lös på drygt 500 Mmk. Projektet omfattar såväl bostadsfastigheter som affärsoch restauranglokaliteter. Några av landets största byggbolag satsar för närvarande icke obetydliga penning- och planeringsresurser på att om möjligt få vara med och dela på kakan när husbyggena för återvändande sovjetiska soldater från det forna DDR skall föras upp. Som känt sorterar projektet mer eller mindre helt under tysk överhöghet.

Problemen finns på hemmapla Ökad internationalisering hjälper inte upp den inhemska delen av branschen på fötter. Om man ser till helheten handlar det tills vidare om rätt marginella effekter. Arbetskraftssidan påverkas knappt alls när det gäller utandsbyggandet i fjärran länder eftersom lönekostnaderna för finländska jobbare är alltför höga. Inte heller kan man i högre grad räkna med leveranser av byggmaterial från Finland till projektställena och knappast plockas heller möjliga vinstdollars hem för örräntning.

Ännu finns det några branscher som kan peka på direkta exportinkomster av sin verksamhet. Närmast handlar det om aktiviteter i anknytning till papperstillverkning samt i någon mån vattenförsörjning och -rening i ökenområden.

Efter de goda åren 1989-90 går det stadigt nedåt på hemmaplan. Lika snabbt som det motsvarande uppsvinget i slutet av 80-talet. Från bygg F RUN, 6/1991

Direktör Veikko Myllyperkiö väntar att trenden inom byggnadsbranschen vänder redan år 1993.

starter på 62,4 miljoner m? år 1989 gick kurvan ned till 50 milj.m? i fjol medan branschen inte kalkylerar med mera än 42 milj.m? för innevarande år. Vilket i klartext betyder att vi ligger sämre till än under de sämsta åren under 80-talet. Traditionellt har husbyggena omfattat 80 procent av totalproduktionen medan jord- och vattenarbeten bidragit med resterande 20 procent.

Arbetslösheten stiger

Under åren 1989-90 var byggtakten högre än någonsin tidigare. Detta förde med sig att resurserna inte räckte till och man var tvungen att utöka såväl den egna produktionen som importen av byggnadsmaterial. I samma veva växte arbetsstyrkan med 25 000. Överkapaciteten i förhållande till behovet är nu ett obestridligt faktum vilket gör att redan över 20 000 arbetare hörande till byggnadsarbetarförbundet för närvarande går arbetslösa. Förbundet har i dag cirka 100 000 medlemmar.

Förhållandet bör ses mot bakgrunden av att det ännu för ett år sedan rådde brist på arbetare medan man nu räknar med att arbetslösheten ännu kommer att stiga till rekordåret 1978 då 27 000 byggnadsarbetare gick utan arbete.

—Ett märkligt faktum är att vi egentligen inte vet från vilka sektorer arbetskraftstillskottet på 25 000 under de goda åren kom, konstaterar direktör Veikko Myllyperkiö från Finlands byggnadsentreprenörers förbund. Deras möjligheter att återvända till sina forna områden är rätt begränsade eftersom depressionen ju gripit omkring sig rätt jämnt över hela fältet. Å andra sidan försöker man givetvis hålla kvar motiverade arbetare i rullorna eftersom den kommande uppgången om några år igen kommer att resultera i brist på arbetskraft. LJ

Hak satsar på USA

Utrikesverksamheten inom Haka Oy står i dag för 10 procent av bolagets omsättning. Eftersom framtidsutsikterna i Finland för närvarande är rätt dystra strävar Haka att inom några år lyfta upp den internationella andelen till 40 procent.

Enligt direktör Mauri Niemi som är ansvarig för Haka American ligger investeringsivern gällande fastigheter för närvarande på en blygsam nivå i USA.

—ÅAr man kapabel att bygga under sådana förhållanden klarar man sig även i övrigt.

Det första byggnadsskedet omfattande ett höghus med 174 hyres- och 20 radhuslägenheter, två restauranger och en affärslägenhet går lös på 110 Mmk och torde stå färdigt våren 1992. Totalt handlar det om ett femårsprojekt i klassen 500 Mmk.

Haka siktar på att kvarstå som ägare till området fram till cirka 3 år efter det blivit färdigbyggt. 9

Investeringsaktiviteten är låg i USA just nu, men direktör Mauri Niemi, chef Haka America, tror på ett uppsving.

Utgiven i Forum nr 1991-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."