Utgiven i Forum nr 1970-09

Uppåt i Storbritannien

Forum 1970-09, sida 30, 13.05.1970

Taggar: Orter: Europa Teman: ekonomi

Utblick

Uppåt i Storbritannien

EN MILD STIMULERING av den brittiska ekonomin med sänkt diskonto, ökade skatteavdrag och vissa lättnader på lånemarknaden var huvuddragen i finansminister Roy Jenkins aprilbudget.

Någon direkt sänkning av skatteskalan blev det inte. Men finansministern kom ändock med skattelättnader i form av en ökning av tillåtna avdrag, Det betyder bland annat att omkring två miljoner personer bland de lägsta inkomsttagarna slipper skatt helt och hållet. Den främsta anledningen till att inte några större skattelättnader gjorts var att den nuvarande kraftiga inkomstökningen kan åstadkomma en farlig inflation. DE SEDVANLIGA BUDGETSPÖKENA: ökad omsättningsskatt, ökad skatt på cigarretter och vin och sprit och bensin uteblev denna gång. I stället kom vissa lättnader på lånemarknaden — bankerna får under vissa förutsättningar låna ut 5 procent mera, och diskontot sänktes med 1/2 procent till 7 procent. ”

Okade exportintäkter av cellulosa

DEN FINLÄNDSKA PAPPERSMASSEINDUSTRIN har höjt priserna på sina produkter med mellan 33 och 50 mark per ton. Ökningen varierar mellan 5 och 8 procent. Efterfrågan är idag så stark att marknaden tål denna höjning, som är angelägen för att företagen skall kunna kompensera den senaste tidens kostnadsökningar, uppger man inom pappersindustrin. Priset på blekt sulfatmassa, som utgör största delen av den finländska massaexporten, har höjts med 33 mark per ton eller 5 procent. Även den svenska industrin har genomfört dessa höjningar.

DE NYA PRISERNA träder omedelbart i kraft men kommer inte att slå igenom förrän under andra halvåret i år. Hel första halvårets produktion är redan såld till tidigare priser. '

Prisökningen kommer ätt ge ett »gratis» tillägg i årets exportintäkter på omkring 30 miljoner mark.

Långsammare växt i Östeuropa

DEN EKONOMISKA TILLVÄXTTAKTEN i Sovjetunionen och de andra östeuropeiska staterna minskade 1969 trots att ländernas utrikeshandel, särskilt med Västeuropa och andra industriländer, ökade snabbare än året förut. Uppgifterna offentliggjordes i en rapport från Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europa.

Den ekonomiska tillväxttakten var i Sovjetunionen 6 procent mot 7,5 procent 1968, i övriga östeuropeiska stater var den 3,4 procent jämfört med 7 procent året innan.

Handeln med Västeuropa växte dock snabbare förra året och importen från u-länderna ökade även kraftigt.

Brist på arbetskraft i industrin började bli kännbar, och den viktigaste tillväxtfaktorn i framtiden blir produktiviteten. I den sovjetiska ekonomin förblev jordbruket trots förbättringar i ledning och mekanisering det stora problemet. I 30

De internationella skulderna har minskat med 75 procent de senaste 15 månaderna och är nu endast 525 miljoner pund. Minskningen av importdepositionerna från 40 till 30 procent välkomnades livligt av importörerna. Systemet började som ett försök att minska importen med skyldighet att deponera importvarans halva värde under sex månader — utan ränta. I Finland hade man på sina håll väntat sig ett totalt avskaffande av depositionsplikten.

BRITTISKA HANDELSBALANSEN för mars visade ett överskott på fem miljoner pund, Det är den sjunde överskottsmånaden under de sista tolv månaderna, och exporten satte nytt rekord. Exportrekordet på 671 miljoner pund var mer än behövligt. Importen satte också nytt rekord med hela 728 miljoner pund. Överskottet fick man fram sedan sådan »osynlig export» som försäkringar och frakter tagits med i beräkningen. Oo

Västeuropa största bilproducenten

VÄSTEUROPAS SAMLADE PRODUKTION av personbilar ökade under 1969 med 7 procent. Totalt tillverkades 9,5 miljoner personbilar. För andra året i rad var därmed produktionen i Västeuropa större än i USA, där den i fjol minskade med 7 procent till 8,2 miljoner bilar,

Västtyskland är störst och tillverkade under 1969 ca 3,3 miljoner personbilar, en ökning med 16 procent från 1968. Den svenska bilindustrin (där Finland som bekant numera har en andel genom SAAB:s monteringsfabrik i Nystad) har under året ökat sin andel i Europa. Tillverkningen steg 9 procent till 243 000 personbilar. | IMPORTEN AV UTOMEURÖPEISKA BILAR, främst från USA och Japan, uppgick under 1969 till knappt 80 000 enheter och svarade därmed endast för 1 procent av hela tillförseln. Från Västeuropeiska länder exporterades cirka 2 miljoner bilar, större delen till USA.

Ökad konkurrens och högre kostnader har medfört en försämring av lönsamheten inom bilindustrin, Bolagen bedömer dock framtidsutsikterna med tillförsikt. I samtliga viktigare producentländer planerar man omfattande utbyggnader. 0

Kreditpolitiska åtgärder

FINLANDS BANK har vidtagit en rad åtgärder som begränsar kreditinstitutionernas verksamhet. Från och med början av april minskades kreditkvoten för affärsbankernas upplåning i centralbanken med 10 procent jämfört med kreditkvoten under perioden januari-mars.

Samtidigt slopades de bestämmelser som ingick i de kreditpolitiska avtal som träffades i höstas där det hette att bankernas utlåning fick uppgå till högst 90 procent av. inlåningen. Beslutet motiveras med att den nuvarande konjunktursituationen och handelsbalansen, som väntas försvagas i framtiden, kräver fortsatt åtstramad kreditpolitik. . O

Forum 9/70

Utgiven i Forum nr 1970-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."