Utgiven i Forum nr 2019-02

Utkräv finansmarknaden på moraliskt ansvar

av Kristina Wallin Forum 2019-02, sida 30-31, 07.03.2019

Taggar: Teman: ekonomi

tkräv finansmarknaden på moraliskt ansvar

De senaste årens ekonomiska kriser och missnöje med hur finansmarknaden ser på sitt samhällsansvar är bakgrunden till att en grupp forskare i Sverige har börjat syna gränsområdet mellan etik och ekonomi.

KRISTINA WALLIN TEX x Vilka är de bästa sätten att bedriva finansiär verksamhet med större samhällsansvar? De frågorna ska ett internationellt forskningsprojekt som startats och leds av Joakim Sandberg på Göteborgs universitet svara på.

Finanskrisen 2009 visade marknadskrafternas begränsningar. Det anser i alla fall Sandberg, som är docent i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet, med en examen från handelshögskolan i botten.

”Den visade att det krävs nya sätt att tänka om finanslivet och samhällsansvar. Vi hade kanske kunnat undvika de värsta effekterna. Känslan av att något måste förändras finns, men hur?” frågar han.

”Meningen är att vi ska ge en teoretisk grund för detta med vår forskning. Vi kan säga att vi ska definiera vad som är finansiell etik. Och vi vill skapa en grund för att detta ska kunna studeras mer strukturerat på handelshögskolorna, eftersom intresset finns, men det saknas teoretiska studier att basera undervisningen på”

Enligt Sandberg diskuteras redan de här frågornaiSverige, men han anser att det sker osystematiskt.

”Tbland talas det om bankskatter som lösningen, ibland att bonussystemet måste förändras genom lagar, men inga lösningar har funnits än. Jag upplever i alla fall att det finns ettstort intresse för moral och etik inom branschen, trots en viss tungroddhet”, säger han.

Forskningen har delats in i olika områden. Det första handlar om bonuskulturen. Där anser Sandberg att mentaliteten måste förändras.

AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 22018

DYGD. Kunskap är en dygd, och en vis människa agerar därför naturligt på ett moraliskt riktigt sätt - medan ondska resulterar ur ignorans, ansåg Sokrates.

”Vimåste komma bort från de kortsiktiga bonusarna, och hitta ett system som minskar jakten på snabba vinster. Det handlar helt enkelt om att förändra ersättningsystemet, och vår forskning ska ta fram alternativ?

Skyddsvallar. Den andra stora frågan är vilka skyddsvallar som ska finnas vid stort risktagande.

”Om vi tittar helt objektivt på den senaste bankkraschen, så ser vi att delar av finansvärldens oansvariga handlande fick betalas av gemene man. Det kan knappast anses vara etiskt. Problemet är hur vi ska lösa dettaien marknadsekonomi. Ska enskilda personer tvingas ta mer ansvar? Är en bankskatt en lösning? Det finns många frågor att hitta svar på”, hävdar Sandberg.

Den tredje gruppen forskaripenningpolitiken. Det handlar om hur finansmarknade ska stimulera ekonomin.

”Vi granskar bland annat riksbankens alltmer politiserade roll. Sedan vill vi titta på det kontroversiella systemet där staten pumpar in pengar till finansmarknaden. Vilka alternativ finns och vilka är bäst?”

Sandberg konstaterar att ansvarsfördelning i samhället är en svår sak att hantera.

”Det kanlätt bli så att ansvaret faller mellan stolarna. Men som jag ser det är det inte säkert att finansmarknaden måste ha en så annorlunda roll, utan att det räcker med det jag kallar ett uppdaterat samhällskontrakt. Det innebär att det måste bli tydligare vilken roll finansmarknaden ska ha i samhället”, säger han.

Aktiva ägare. Den fjärde gruppen forskar i ägaransvar. Utgångspunkten är att alla aktieägare måste ta ansvar för hur finansmarknaden fungerar.

”Ägarna måste ändra inställning och inte bara vara ute efter snabba vinster. Man skulle kunna tänka sig en mobilisering av småspararna för en högre moral inom finansmarknaden. Undersökningar visar att det finns starka positiva attityder till högre etik bland fondsparare, men jag tror att det finns ett gap mellan teori och praktik”, säger han och ler.

Forskningen drivs av en grupp med åtta forskare, främst från Europa, och kommer att hålla på i fem år. Forskningen finansieras av universitetet och olika stiftelser, som saknar direkt koppling till finansmarknaden. Därför är den i princip fristående.

”Vivillinte arbeta mot finansmarknaden, utan med den. Vi vill laga det system vi har, inte revolutionera det. Vad vi vill ha är en dialog, forskningen får inte bli ett luftslott utan ska få fram genomförbara och realistiska alternativ”, konstaterar han.

Jag tror också att det är realistiskt att tänka sig att Sverige kan bli ett föregångsland när det gäller att få en fungerande finansmarknad byggd på nya, etiska grunder. Även om vi knappast kan slå oss för bröstet i nuläget.

FINANSMORAL ELLER MORALFINANS? Joakim Sandberg vid Göteborgs universitet leder en forskningsgrupp som synar moraliska och politiska frågor kring det finansiella systemet.

KOMMENTAR

Det kostar att ta ansvar, både socialt och miljömässigt. Företags snack om win-win-situationer utgör ofta önsketänkande och ett spel för gallerierna, medan bolagen satsar pengar på att polera fasaden och framstå som en “god företagsmedborgare”, säger cynikern. Samtidigt finns ofta gap mellan individers attityd och handling. Ifall man ska korrigera de systemfel som

Samhällskropp. Sandberg liknar samhället vid en kropp.

”1I dag gör de olika delarna lite som de vill, men så kan det inte vara om vi vill ha ett väl fungerande samhälle. Speciellt inför ett externt hot, som kan vara till exempel ekonomiskt, måste kroppens delar lära sig att samarbeta”, förklarar han.

Hans forskningsteam utarbetar teorier om hur etiken och moralen kan ökas inom finansmarknaden. De kommer att söka dialoger med forskare även inom andra områden.

”Vi ska utgå från frågan: om jag gör så här, vad händer då? Ekonomer resonerar runt troliga utfall dagligen i sitt arbete, så för dem är detta inget nytt. Jag ser gärna att folk från branschen kontaktar mig med synpunkter och frågor”, säger Sandberg.

Kan nås på joakim.sandbergQgu.se

Etik och lönsamhet går sällan ihop till 100 26 gör finansmarknaden instabil och kortsiktig krävs ett radikalt mentalt skifte. Nästan allreglering såsom bankskatter och resolutionsavgifter tenderar att komma till ad hoc vid krislägen, i stundens hetta eller i efterhand. Därför vore det välkommet med en strukturerad, teoretisk-akademisk grund kring finans och etik.

T > ETIKGRUPPENS MISSION: EN ALTERNATIV TEORETISK BA = Åtta forskare specialiserade på filosofi, ekonomi och finansiell etik jobbar under ’em år för att ta fram en ny teoribildning om hur ansvarstagandet kunde öka inom inanssektorn.

= Syftet är en genomtänkt teoribildning, en motvikt till den renodlat vinstmaximerande och marknadstroende kapitaism som skapat återkommande kriser via avreglering, privatisering, höga chefslöner och bonusar.

s Projektet leds av Joakim Sandberg, orskare i moralfilosofi, politisk filosofi och ekonomi vid Göteborgs universitet.

s Forskarna undersöker bl.a. den moraiska sidan av de risker som finansmarknaden utsätter samhället för. Ett annat delprojekt är att ta fram konkreta och praktiska lösningar kring nya belöningssystem som kunde ersätta de bonusar so i dag driver på risktagandet. Ett ytterligare syfte är att sporra passiva aktieägare att ta mer en mer aktiv och ansvarsfull roll inom bolagsstyrning.

s Finansieringen på 20 miljoner SEK kommer från Göteborgs universitet, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond och Stiftelsen för miljöstrategisk forskning.

LOTTA KESKINEN

Utgiven i Forum nr 2019-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."