Utgiven i Forum nr 1979-06

Vad är SEV?

av Mats Kockberg Forum 1979-06, sida 12, 04.04.1979

Taggar: Organisationer: SEV Teman: Handel

Vad är SEV?

Handeln: med de socialistiska länderna är livsviktig för Finland. Den står för i runt tal 20—25 procent av vår totala handel. Men vad är SEV egentligen? Vi har plockat ut några centrala uppgifter om organisationen.

WP” Rådet för ömsesidigt ekonomiskt bistånd, SEV, heter på ryska Sovjet ekonomitjeskoj vsaimopomosjtjij. Den officiella enzelska förkortningen är CMEA (Council for Mutual Economic Assistance) men i västpress påträffas också beteckningen Comecon.

Medlemmar SEV:s konstituerande möte hölls i Moskva i januar 1949. Västländernas handelsembargo, Marshallhjälpen, och behovet at koordinera de socialistiska staternas ekonomier fick representanter för regeringarna i Bulgarien, Polen, Sovjetunionen, Rumänien, Tjeckoslovakien och Ungern att sluta sig samman till ett råd för ekonomiskt samarbete. Också Albanien kom med i verksamheten år 1949, men drog sig ur SEV år 1961 som följd av det spända läget mellan Sovjet och Kina. DDR blev medlem år 1950, Mongoliet år 1962, Kuba år 1972 och Vietnam ifjol. Observatörsstatus innehas av Nordkorea, Laos, Angola och Etiopien. Jugoslavien deltar dessutom över hälften av SEV-organens verksamhet. Enligt organisationens statute kan icke-socialistiska länder inte uppnå medlemskap. Däremot kan de sluta samarbetsavtal med SEV. Hittills har Finland, Irak och Mexiko ingått dylika överenskommelser.

Målsättning

SEV:s traktat godkändes vid den 12:e veneralförsamlingen år 1959. Enligt den första paragrafen i dokureentet har rådet till uppgift att förena och koordinera medlemsländernas strävanden genom att befrämja en planmässis utveckling av nationalekonomin, en snabb ekonomisk och teknisk utveckling i länderna, en höjning av graden av industrialisering i de = Jlågindustrialiserade länderna, en fortsatt produktivitetsökninz och en jämn tillväxt av välstånde 1 hos medlemsländernas folk.

SEV är inte ett överstatligt organ. Rådet kan inte fatta bindande beslut utan endast ge rekommendationer. Inget land kan mot sin vilja tvingas in i samarbetsprojekt. Frågan om att ge Rådet övernationella kompetenser och slopa consensusprincipen har enligt vissa tidningsuppgifter (bla DN &.2.1979) varit uppe till diskussion, men hittills avvisats.

Rådets utveckling

Inom SEV räknar man med «att organisationen hittills genomgått tre utvecklingsskeden. Det första skedet omfattade åren 1949 —L1954 och gick främst ut på att bygga upp Rådet. Det socialistiska block som föddes efter andra världskriget utgjorde en naturlig ideologisk grund för SEV. Det återuppbyggnadsarbete som då inleddes manade planekonomierna till samarbete. Det kalla krigets negativa inverkan på världshandeln utgjorde dessutom en sporre att stifta SEV.

Under det andra skedet åren 1955—70 koncentrerade man sig inom blocket på att sammankoppla planekonomierna. Det första konkreta målet var att samordna östblocksländernas femårsplaner för perioden 1956—60. Planeringsfunktionerna i de olika staterna koordinerades, och speciellt vinnlade man sig om att skapa ett system med rationell arbetsfördelning och resurspolitik.

År 1970 inleddes det tredje skedet, Vid Rådets 25:e generalförsamling år 1971 godkändes ett helhetsprogram för den socialistiska integrationen. Programmet utvör en ramplan för SEV-staternas gemensamma verksamhet fram till år 1999. Den socialistiska integrationen skall fördjupas genom att öka den semensamma planerinagsverksamheten på alla nivåer och ytterligare utveckla snecialiserin7en och samarbetet branschvis. På det sätte vill man öka arbetsproduktiviteten och minska produktionskostnaderna.

Organisation

Det högsta beslutande organet inom Rådet är generalförsamlingen, som sammankommer minst en gång per år. Medlemsländerna representeras av nationella delegationer, som vanligtvis leds av till SEV ackrediterade viceregeringschefer. Generalförsamlingen är beslutför endast om samtliga medlemsdelegationer är närvarande.

Den praktiska verksamheten handläggs av den verkställande kommittén, som möts kvartalsvis. Den har till uppgift att bevaka hur de i olika SEV-organen fattade rekommendationerna följs, leda sekretariatets och de permanenta kommittéernas arbete samt leda koordineringen av =<:medlemsländernas ekonomiska planering, produktionssamarbete och specialiseringssträvanden. SEV-staterna representeras enligt statuterna av personer på viceregerinaschefsnivå i den verkställande kommittén.

Samarbetskommittén grundades är 1971 för att se till att de målsättningar som ställts upp för det tredje utvecklingsskedet inom organisationen följs upp. Kommittén består av ordförandena för de centrala planeringsämbetsverken = i medlemsländerna och sammanträder två gånger per år. Den viktizaste uppgiften för kommittén är att uppgöra förslag om hur sammanfogninsen av de viktigaste områdena inom de olika ländernas ekonomier skall ske.

De hösta ämbetsmännen inom reedlemsländernas vetenskaplira och tekniska förvaltning = bildar kommittén för tekn’skt-vetenskapligt samarbete. Orzanet övervakar det multilaterala forskningssamarbetet mellan de socialistiska staterna. Dessvwtom finns c:a 29 ekonomisk-vetenskapliga kommissioner som var och en bevakar och = organiserar SEV-samarbetet inom sina specialsektorer. Alla medlemsländer är företrädda i kommissionerna, som sammankommer minst två gånger per år.

Inom SEV-organisationen förekommer också regelbundna förhandlingsmöten inom olika branscher. Dessa möten påminner i hög grad om kommissionernas verksamhet. Bla frakt- och redarorganisationerna och ministrarna för inrikeshandel i SEV-länderna sammankommer regelbundet till dylika möten. Förhandlingsmötena tillsätts emellertid inte som kommissionerna av generalförsamlingen utan av den verkställande kommittén. Mötena har inte heller rätt att avfatta rekommendationer.

Två forskningsinstitut jobbar inom SEV-organisationen. SEV:s standardiseringsinstitut i Moskva gör bla förslag till nya standarder samt leder forskningsarbetet inom branschen. Internationella institutet för ekonomiska problem inom världens socialistiska system i Moskva bedriver forskningsverksamhet om samarbets-, utvecklingsoch integrationsfrågor = i SEV-länderna.

SEV:s sekretariat ligger i Moskva. Dess betydelse är ytterst stor, eftersom det vid sidan av administrativa och organisatdriska frågor bereder de frågor som tas till behandling av de övriga SEV-organen. Personalen representerar alla medlemsländer och leds sedan 1958 av generalsekreterare N.V. Faddejev från Sovjetunionen.

Finland och SEV

En del av handeln mellan Finland och SEVländerna sköts på bilateral bas. De handelspolitiska kontakterna sköts från finländsk sida av Utrikesministeriets handelspolitiska avdelning.

Som första marknadsekonomiska land slöt Finland år 1973 ett samarbetsavtal med SEV. Samarbetet mellan Finland och Sovjetunionen sker på TTT-bas (—=talous, tekniikka, tutkimus). För samverkan har en rad kommissioner bildats. De viktigaste är de teknisktvetenskapliga och ekonomiska kommissionerna mellan Finland och Sovjetunionen samt samarbetskommissionen mellan Finland och SEV.

FORUM 6/79

Utgiven i Forum nr 1979-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."