Utgiven i Forum nr 1980-13

Vad kostar energin i Sovjetunionen?

av Algimantas Lebedinskas Forum 1980-13, sida 31, 10.09.1980

Taggar: Orter: Sovjetunionen Teman: energi

Vad kostar en in

Sovjetunionen e Sovjetunionen har bränsle- och energitillgångar. I är planerar man alt utvinna 606 miljoner ton olja och gaskondensat, 435 miljarder kubikmeter naturgas, och 745 miljoner ton kol. Jämfört med 1979 utgör tillväxten respektive 3,6— 7.0—2.2 procent. Det är helt tillräckligt för att säkra den planerade förbrukningen inom landet. samtidigt som exporten av alla de viktigaste energislagen upprävhälls i nödindig omfattning. I sammanhanget bör påpekas, att Sovjetunionen är det enda I-land i världen, som är storexportör av bränsle och energi.

Den planmässiga balanseringen p nationell nivå av produktion och konsumtion av energi gör att Sovjetunionen slipper energikriser. Men det förhällandet att utvinningen i allt större utsträckning sker i landets östra områden har gjort att produktionskosinaderna ökat. Det har därför blivit en aktuell uppgilt i hela den sovjetiska samhällsekonomin all spara på bränsle så mycket som möjligt. Sädana besparingar sker genom ätskilliga åtgärder. De viktigaste är en snabb omlåggning av strukturerna t bränsleförbrukningen, införande av högeffektiv energisparande utrustning och reglering av priserna på olika enerag. På S0-talet kommer förbrukningen av olja som bränsle vid kraftverk alt minskas starkt. I stället kommer naturgas och billigt kol att användas där. Dessutom kommer en allt större del av elproduktionen att överflyttas till vat1en- och kärnkraftverk (är 1980 kommer elproduktionen vid kärnkrafiverk alt ökas med 33 procent).

Den sovje industrin har börjat framställa turbiner på 900 megawatt för värmekraftverk, och för kärnkraftverk framställs nu reaktorer på 1000 megawall. Övergången ull så stora enhete gås

FORUM 13/8 é ” nen att ökas med 33 procent enligt planerna.

kommer enligt sovjetexperter att medföra en betydande inbesparing av energi.

Priserna

De nu gällande grosshandelspriserna på all slags energi fastställdes 1967. Genomsnitlspriset för I ton kol är 12 rubel, för I ton olja 4 rubel. och för 1 000 kubikmeter naturgas 13,5 rubel (1 rubel = ca 5,82 I mk). Som grundval för fastställandet av priset har man tagit driftomkostnaderna vid utvinning av kol och härtill lagt en minimivinst på 7 procent av anläggningstillgångarnas värde. Med denna uträkningsmetod blir priserna på förbrukningsställena samma för alla bränsleslag.

Det är dock betydligt billigare att utvinna olja och naturgas, än all utvinna kol. Vid en prisutjämning på basen av kol uppstod det därför en betydande exlravinst inom dessa grenar. Denna extravinst överförs till statsbudgeten i form av Fixerade betalningar (räntebetalningar).

Sedan 1967 har produktionskostnaderna stigil betydligt, samtidigt som partihandelspriserna har förblivit oförändrade. Inom kolindustrin är utgiflerna per ton idag större än priserna. Underskottet täcks av statssubventioner.

Utvinningen av olj rket i Novovoronezj. Fär kommer elproduktionen vid kärnkraftverk i Sovjetunio jämt räntabel. men ändå överväger man utt höja paruhandelspriserna på dessa produkter för att därigenom stimulera till besparingar I användningen av de värdefullaste råvarorna (främst olja). I och med den nya femårsplanen (den I1:e som skall omfatta ären 1981-—85) kommer ett nytt partihandelsprissystem alt omföras. Priserna på bränsle och industrir ror planeras bli höjda så att de kommer att motsvara de ökande produktionskosnaderna, Denna höjning av partihandelspriserna på ulla slags bränslen kommer att kompenseras genom en sänkning av partihandelspriserna inom de viktigaste förädlingsindustrierna (den mekaniska verkstadsindustirin, den kemiska industrin), varigenom man undviker att det uppstår ett slags inflationsprocess inom sovjetekonomin som helhet.

Vad konsumentpriserna beträffar, alltså befolkningens utgifter för energi service (uppvärmning. belysning etc). har de inte ändrats under de senaste decennierna (inte ens i samband med höjningen av — partihandelspriserna 1967). Dessa priser är låga. Så exempelvis kostar I kWh elenergi i hus med elektriska kokplattor 0.02 rubel. och gas I hus med gasspisar 0.16 rubel per person och månad.

Algimantas Lebedinskas (APN 31

Utgiven i Forum nr 1980-13

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."