Var får mindre företag nu hjälp med östhandeln?

Forum 1973-18, sida 07-08, 16.11.1973

Taggar: Personer: Björn Österman Organisationer: ETCA

ETCA går i konkurs

Var får mindre företag nu hjälp med östhandeln?

Samarbetsgruppen för östhandeln eller ETCA ry ‘!) står inför konkurs. ETCA är ett projekt som sattes i gång för att förbättr de små och medelstora finländska företagens möjligheter att bedriva handel med SEV-länderna. Verksamheten inleddes officiellt den 21 januari detta år. Nu ligger ETCA i dödsryckningarna. Skulderna uppgår till 160 000 mark — tillgångarna är obetydliga. Medlemmarna sviktar, statsmakten är ointresserad, den brett planerade verksamheten avvecklas i största hast. Varför?

Verkställande direktör Björn Österman är bitter. Hans bitterhet går främst ut över statsmakten ”som innerst inne inte vill bedriva östhandel”. Mot staten och politikerna är det omöjligt att kämpa, säger han. ”Om vi åtminstone fått ett symboliskt stöd, hade situationen sett annorlunda ut i dag. Nu har vi känt att man direkt saboterar oss.” Österman drar sig inte för att använda hårda ord om ”ruttenhet” och ”skumt spel”. ”Vem som drar i trådarna är svårt att säga.” Österman har sina egna teorier om den saken.

”Vi ville inte vara politiska. Vad ETCA ville var att hjälpa mindre företag att bedriva handel med SEV, ingenting annat. Det var tydligen där felet låg.”

En del skyller Österman på den finländska trögheten, misstänksamheten inför nya idéer och svårigheten att samarbeta, en del på ”kommersiella fiender” dvs storföretag som inte vill ha konkurrens i östhandeln.

9 Hur det började

Under en Leningradresa kläckte några privatföretagare, främst inom byggbranschen, idén. Vi behöver ett organ som kan hjälpa mindre företag att etablera kontakter med öststaterna. Vad väntar vi på?

Projektet drogs i gång. Föreningen ETCA ry bildades. Men planerna gick ut på att också starta ett aktiebolag med samma namn, Aktiekapitalet skulle uppgå till en miljon mark, fördelat på 500 aktier. Cirka tvåtusen företag kontaktades. Tidningspressen gav spridning åt uppgifter att 70 procent av aktiekapitalet redan var tecknat. Sanningen var dock en annan.

Men enligt Österman hade ett betydande antal också större företag anmält sitt intresse för medlemsskap. Ovako-gruppen, Ahlström-koncernen, Viexpo, Utvecklingsfonden hör till dem som han nämner. I dag står endast ett trettiotal företag kvar. Redan innan aktieteckningen satte i gång på allvar hade projektet fått rätt omfattande spaltutrymme i tidningspressen. Tongångarna var sakligt positiva.

  1. Idänkaupan Yhteistyöryhmä, East Trade Co-operative Association

Forum 18/197 9 Positiva kontakter i Moskva

Under en resa till Moskva tog ETCAs representanter kontakt med cirka tio av det femtiotal organisationer som där verkar inom ramen för handeln, bland dem finsk-sovjetiska handelskammaren och kolhosernas centralorgan. Enligt Österman visade man to m intresse för att använda ETCA som en förbindelselänk för handeln med det övriga Norden. Han betecknar mottagandet som odelat positivt. Värvningen av medlemmar pågick parallellt, i Jyväskylä, Uleåborg, Tammerfors, Jakobstad och andra städer runt om Vänd!

ETCAs verkställande direktör Björn Österman.

i landet. Österman besökte utrikeshandelsförbundet och handels- och industriministeriet. En bank visade stort intresse för saken. I ETCAs styrelse och förvaltningsråd satt några prominenta personer. ETCAs ”image” hade onekligen en halvofficiell prägel.

Medan aktieteckningen pågick behövde ETCA emellertid stöd för att komma i gång med det ambitiösa (alltför ambitiösa?) program som föreningen åtagit sig. Man anhöll av regeringen om 350 000 mark i tilläggsbudgeten för år 1973. Samtidigt anhölls av handels- och industriministeriet om 330 000 mark. Sammanlagt alltså 680 000 mark statliga medel. Ingenting beviljades emellertid. Medlemmarna började dra öronen åt sig.

Situationen har denna höst raskt försämrats. I det flott inredda kontoret på Kalevagatan står splitternya tomma ekskrivbord på ödslig parad på de heltäckande mattorna. Styrelsens ordförande Boris P aulomo och Björn Österman ha personligen gått i borgen för lånen. Österman förefaller att nära en desperat förhoppning om att grundarföretagen ännu skulle vara villiga att träda i bräschen.

e Var ETCA för tidigt ute?

Var ETCA för tidigt ute? Var projektet från början orealistiskt? Var det en typ av organisation som inte kunde synkroniseras med öststaternas motsvarande organisationsstruktur? Vem tar nu hand om de små och medelstora företagens konsultbehov och kanaliserar deras import- och exportvillighet?

Frågorna är många. De visar att det kommer en konkret verklighet efter de officiella öppningsfanfarerna till handeln med SEV. Och då om inte förr kan man konstatera: östhandeln intresserar många. Men hur den rent praktiskt ska bedrivas är till stor det ännu en öppen fråga.

”Vi måste lära oss: östhandeln ställer speciella krav”

Forum gjorde en rond i riksdagen och frågade: På vilket sätt anser riksdagsmännen att små och medelstora företag ska få hjälp i sina strävanden att bedriva handel med SEV-länderna? Kände de till ETCA?

Många politiker var inte medvetna om ETCAs existens trots den press saken fått i många olikfärgade språkrör. Andra riksdagsmän,

Karjalainen kommenterar östhandeln och småföretagen

Forum bad utrikesminister Ahti K arj alainen om hans åsikt om de mindre företagens möjligheter att komma in i östhandeln inom ramen för våra handelsavtal.

— I teorin har de precis lika stora möjligheter som storföretagen, svarade utrikesministern. Men i praktiken ligger de tills vidare, det måste erkännas, inte lika bra till. Det kräver en stor satsning att komma in på östmarknaden, det kräver kapital, ’ möjlighet att sända representanter dit, kännedom om förhållandena där osv, krav som kan vara svåra för mindre företag att uppfylla.

FORUM: — Finans det några officiella kanaler eller någon annan organisation som kunde hjälpa småföretagen i deras strävanden att få kontakt med SEV — För det första kan man vända sig till utrikesministeriets handelspolitiska avdelning. Det är kanske den bästa och naturligaste vägen. För det andra finns det vissa anslag i budgeten för enskilda företag som vill få stöd i detta avseende.

Andra möjligheter är att vända sig till Sovjetunionens handelsrepresentation här, eller till finsk-sovjetiska handelskammaren. När det gäller de mindre SEV-länderna kan företagen kontakta ländernas handelsdelegater eller handelsrepresentation här i Finland.

till vilka Österman uppgav att han sänt material om ETCA, förklarade att de ”inte hunnit sätta sig in i saken”. Av följande riksdagsmän tillhörde alla utom Lars Lindeman dem som ETCA lär ha tillsänt material,

AARNE SAARINEN, FKP:s ordförande: — I princip är jag naturligtvis positivt inställd till allt stöd för östhandeln. Men verksamheten måste bygga på ömsesidigt förtroende, framför allt mellan statsmakten och den organisation det gäller. Spekulation bör för"hindras. Hur det förhåller sig i fallet ETCA känner jag inte till. LARS LINDEMAN, socialdemokrat: — Varför i all världen ska ETCA ha statsstöd? Är det inte privatföretagsamhet? Innebär inte privatföretagsamhet att man satsar eget kapital och tar risker? (FORUM: Men staten har förmedlat kontakter till storföretagen. Ska de prioriteras?). Ja men är inte östhandeln mest ”tunga” varor, maskiner och fartyg och sådant? Svårt för småföretag att hänga med där. Om de inte samarbetar eller etablerar sig som underleverantörer. Har staten överhuvudtaget anslagit medel för ändamålet? I ETCAs fall är det tvivelaktigt om staten ska komma med enbart för att finansiera själva apparaten.

VEIKKO VENNAMO, landsbygdspartiets ordförande: — ETCA vill jag inte uttala mig om. Men principiellt: initiativet till en organisation bör komma från privat håll, inte från politikerna, Östhandeln får i ingen händelse monopoliseras. Den får inte skötas enbart av politiker, inte enbart av regeringen, och inte enbart av privatföretagare. — I den här saken önskar jag förresten skriftliga frågor! PÄR STENBÄCK, svenska folkpartiet, viceordförande i utrikesutskottet: — För östhandelns del är bilden organisationsmässigt oklar. Troligen behövs ett statligt koordinerande organ med avgörande medverkan av den privata sektorn. Vi måste lära oss att östhandeln ställer vissa speciella krav, redan därför att motparten är organiserad på ett speciellt sätt.

— Utrikesutskottet besökte SEV-länderna i slutet av juni. Vårt intryck förstärktes: Finner vi de riktiga samarbetsformerna börjar östhandeln att löpa.

— Statsmakten bör naturligtvis förhålla sig neutral till om det är storföretag eller småföretag som är intresserade av att komma med. GEORG C EHRNROOTH, Nordisk Grund: — Vi vet ingenting om regeringens SEV-planer. Men det är fråga om gigantiska projekt. Säkert svårt för mindre företag att komma in där. Jag hoppas personligen att handelsministern ännu ska överväga frågan om ETCA. Men vi vet hur det är i Finland — det dröjer länge innan något nytt slår igenom. |

Forum 18/1973

Utgiven i Forum nr 1973-18

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."