Utgiven i Forum nr 1978-04

Världens konsumtion av papper och massa till 1990

Forum 1978-04, sida 22, 08.03.1978

Taggar: Teman: konsumtion

Världens konsumtion av papper och massa till 1990

Hur mycket papper och massa världen kommer att konsumera fram till år 1990 har beräknats av FN-organet FAO i samarbete med industrin. Det står klart att världskonsumtionen visar en långsammare tillväxttakt än under den föregående 15-årsperioden. Norden ligger inte helt illa till när det gäller exporten, den väntas stiga medan den i det övriga Västeuropa visar en drastisk kurva: först en fördubbling under innevarande decennium, sedan en radikal nedgång.

y»” Konsumtionen av papper och massa sätts i prognosen i relation till dels bruttonationalprodukten dels till konsumtions/inkomstkvoten eller konsumtionen per enhet av BNP. Tillväxten anges bli i genomsnitt 4,2 procent per år men för Västeuropa 3,1 procent fram till 1990.

Ö FAO beräknar konsumtionsökningen av papper och papp i världen till 3,7 2/0 årligen mellan 1975 och 1990 mot nära 59/0 per år under perioden 1960—75. Uttryckt i ton motsvarar de relativa förändringarna en ökning från 149 Mt 1975 till 256 Mt 1990.

Ö För Västeuropa väntas motsvarande ökning bli 3/v per år, vilket S-YEAR $$ GROWTH

Ho “N

N Printing & Writing Paper

Xx

Other Paper & Paperboar & NN Yst”Total Pape 3T | & Paperboard

XY s——— 2 NV AMNewsprin (v 1 1960 1985 1970 1975 1980 1985 1999

Tillväxttakten för tre olika papperskvaliteter i förhållande till GDP-utvecklingen i världen 1960—1930.

2 skulle ge en konsumtion år 1990 om 61 Mt. Den största konsumenten blir fortfarande Västtyskland, tätt följd av Frankrike.

€ Vad gäller produktionen av papper och papp beräknas Västeuropa få en måttlig ökning med 2,7 “/| per år, och därmed blir självförsörjningsgraden (beräknad som produktionen i förhållande till konsumtionen) konstant under perioden.

Ö Exporten från regionen väntas öka från 622 kt till 1126 kt under åren fram till 1980. Under 1980-talet sker därefter en radikal sänkning ner till 147 kt år 1990. För de nordiska länderna förutses däremot en växande exportmöjlighet: Exportkvantiteten, som år 1975 var 8 556 kt, väntas bli 10227 kt år 1980, för att 1990 uppgå till 13 021 kt.

€ Returfiber antas öka i betydelse som fibertillgång, medan andele kemisk massa visar en nedåtgående trend.

Ö Västeuropas konsumtion av vita massor visar en ökning med 5,7 Mt, från 12,5 Mt 1972/74 till 18,2 Mt 1990. Sulfitens andel härav väntas dock minska från 39 /o till 21/0.

€ Under den kommande 15-årsperioden väntas nettoimporten av kortfibrig blekt massa till Västeuropa stiga från 700 kt till 1800 kt.

De i vissa fall låga ökningstalen är också en återspegling av den pessimism som råder inom industrin i nuvarande konjunkturläge, skriver Marie Schrewelius i Svensk Papperstidning nr 1/1978. Hon konstaterar dock att det är förvånande att ingen ökning för Västeuropas del har noterats efter 1980 för andelen mekanisk massa i den totala fiberbalansen. En högre andel av mekanisk massa och returfiber skulle, inom en given totalram, medföra ett minska behov av massaved. UN

FORUM 4/1978

Utgiven i Forum nr 1978-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."