Världens största datafusion

av Peter Nordling Forum 1986-18, sida 10-11, 20.11.1986

Taggar: Teman: företag

UNISY resultatet a världens största datafusion

Byråkrati och hierarkiska nivåer ör det värsta jag vet. Helst slipper jag alla beslut. Dem skoll de inblandade fatta. För den hör ledarskapsfilosofin står förre Sperry-chefen I Norden,

Gert Schyborger. Han är mannen som leder UNISYS (United Information Systems) i Norden — resul oiet ov Somgången Speny Burouohs.

råd att fördröja ett beslut.

— Ett beslut skall fattas fortast möjligt och då är det endast cheferna ute på fältet som kan göra det, säger han, men tillägger att det givetvis finns begränsningar, t ex då det gäller penningfrågor.

Århundradets beslut i databranschen fattades dock utan att vare sig Schyborger el ler Sperrys ordförande Gerald Probst i USA visste vad som höll på att hända.

Efter en minutiöst planlagd kupp lyckades nämligen Burroughs” styrelseordförande Michael Blumenthal, svälja hela Sperrykoncernen i början av I maj.

Det var en affär på 4,8 miljarder USD. Resultatet är världens näststörsta dataföretag med en årsomsättning på 10,7 miljarder USD och 138 000 anställda. Suverän etta är fortfarande /BM med en årsomsättning på 50 miljarder USD.

rara förklarar att man aldrig har

Total integrering

Det är en enorm apparat som nu dragits igång för att genomföra en av världens största fusioner där världens tredje största dataföretag svalt det fjärde största. Organisationer går samman, inkompatibla datasystem förenas och två företagskulturer ska bli en.

I Norden där det sammanslagna SperryBurroughs har en årsomsättning på drygt en miljard mark berörs ca 1200 mänskor av sammanslagningen. Gert Schyborger berättar att fusionen i Norden inte skiljer sig nämnvärt från fusionerna runt om i världen.

Men redan innan det nya namnet lanserats och den jättelika introduktionskampanjen på totalt 18 miljoner USD startat, ser man på honom att förhandlingarna varit många och långa.

Den bärande idén är att de två bolagen integreras helt och hållet. UNISYS blir alltså inte ett företag med en Sperry- och en Burroughs-divisionen, även om produktnamnen, åtminstone en tid framöver, fortsätter att existera,

Moderata ingrepp

Schyborger konstaterar dock att sättet att genomföra fusionen är något annorlunda hos oss därför att det, speciellt i Sverige, finns en mycket rigorös lagstiftning för dylika åtgärder. I UNISYS finns sex olika fack Gert Schyborger ansvarar för fusionen i Norden. Meningen är att skapa ett helt nytt företag. Enligt Schyborger kan fusionen ses som ett startskott för kommande omstruktureringar i både informations- och telekommunikationsbranschen.

18/1986 FORUN klubbar och ledningen är skyldig att förhandla med samtliga om alla förändringar. Några större nedskärningar av personalen blir det, enligt Schyborger, inte frågan om. Han räknar ändå med att minst 5 procent av personalen blir överflödig då man söker de bästa rationaliseringslösningarna. — Men då den naturliga personalomsättningen ligger kring 7—8 procent per år kan vi sannolikt undvika uppsägningar. Några förtidspensioner lär det inte bli frågan om. Åldersstrukturen i databranschen är sådan. Fusionen innebär inte heller att verksamhetspunkter dras in. — Vi fortsätter att operera på de punkter i Norden där vi nu finns. Snarare blir vi starkare på varje plats, eftersom två plus två bör bli mer än fyra, förklarar Schyborger.

Osäkert i Finland

För Finlands del blir det emellertid ingen fusion, åtminstone inte ännu. Här verkar Burroughs nämligen via agenten PG-Yntiöt, som mycket tydligt meddelat att samarbetet fortsätter.

Schyborger bekräftar att det samarbetet på kort sikt fortsätter som tidigare.

— Men i början av nästa år undersöker vi vilka samordningseffekter man kan dra nytta av och det är viktigt att ta hand om allt som är bra också hos PGYhtiöt. Visar det sig fungera bra kan man kanske fortsätta enligt detta koncept, men inte precis som förut. UNISYSs produktsortiment måste komma båda bolagen till godo. Och då blir det en viss konkurrens men det kanske är bra, sammanfattar Schyborger, utan att egentligen besvara frågan.

I det här skedet är alltså det enda säkra att situationen är osäker för PGYhtiöt.

Marknadsföring och kultur

Rent konkret innebär fusionen en gemensam marknadsföring och en gemensam kundservice. Och enligt Schyborger är detta relativt lätt att åstadskomma.

— Det svåra är, konstaterar han, att göra upp en gemensam marknadsstrategi. Meningen är att vi skall ta hand om våra respektive kundbaser precis som tidigare.

För att klara det delar UNISYS in marknadsföringen i tre huvudsegment där man sedan gammalt har styrka. Spjutspetsarna blir banker och finansieringsbolag, offentlig och lokal förvaltning och tillverkande industri, handels- och grossistförretag. Enligt Schyborger har de två gamla företagen ett produkturval som gör att de kompletterar varandra rätt bra på de här områdena.

En annan viktig uppgift är att skapa en ny och enhetlig företagskultur. Nu finns det vissa skillnader i kulturerna som måste suddas ut — Burroughs-kulturen är något mera hierarkisk än Sperry-kulturen. Och inom Sperry strävar vi till att ge de operativa cheferna så mycket ansvar som möjligt, berättar Schyborger.

fortsättning på s 32

FÖRUN 18/1986

Om

I0 år finns det antagligen endast tr eller fyra stora informationsindustrier kvar världen.

Det blir resultatet av de omstrukturering av dotabranschen som startade med Burroughs” övertagande av Sperry, spår Gert Schyborger. Han ser för sig en situation där datajättarna kompletteras av större och mindre nisehföretag.

Gert Schyborget: KONCENTRATIONEN FORTSATTE om ett första tecken på att det börjar SJ på sig också bland andra bola tar Schyborger meddelandet om ett intimare samarbete mellan NEC, Honeywell och Bull. Man talar om att fördela FoUpengarna i mera ordnade former än tidigare. Och man har t o m talat om att bilda ett gemensamt bolag.

— Företagen måste vara stora för att kunna ha en tillräcklig breda på produktsortimentet och få fram alla de pengar som behövs för produktutvecklingen. Kan man inte täcka bredden måste man söka en nisch som är mycket smalare än idag för att ha råd att utveckla konkurrenskraftiga produkter, säger han.

Bransche går samman

Schyborger kan också tänka sig andra nya konstellationer. En variant kan uppstå då telekommunikationsbolagen närmar sig databranschen.

— Idag har stora telekommunikationsbolag såsom Ericsson, Philips och Northern Telecom ambitioner att få ett heltäckande sortiment. Därför känns det inte alls främmande om en telekommunikationskoncern växer genom att köpa ett databolag, på motsvarande sätt som då IBM i fjol köpte Rolm Dorporation som tillverkar telefonväxlar i Kalifornien.

Ett frågetecken är också vad som händer på den japanska marknaden. De japanska dataföretagen har erkänt goda produkter men de har aldrig nått upp till speciellt stora volymer.

— Men om NEC, Mitsubishi och de ardra datortillverkarna enas om en gemensam front blir de en jättekraft. Och enligt mitt sätt att se på saken är det en tänkbar lösning. Vi måste dock komma ihåg att allt beror på hur snabbt de olika marknaderna växer, säger Schyborger.

Lugnt i Norden

För den nordiska datamarknaden räknar Schyborger inte med några stora omvälvningar — åtminstone inte i brådrappet.

Svenska Ericsson har visserligen stora ekonomiska problem och det finns de som tror sig veta att Ericsson Information Systems eller bitar av det är till salu. De här rykterna dementerar emellertid Ericssons VD i Finland, Yngve Oflus.

Schyborger konstaterar att åtminstone han inte fått något erbjudande om att köpa något av Ericsson, men att sannolikheten för det ökar om bolaget inte kan lösa de ekonomiska problemen.

— Dessutom, säger han, måste Ericsson försöka hitta en strategi för sin verksamhet, något som bolaget saknar nu.

Norsk Data är ett fenomen som Schyborger inte förstår sig p — Med tanke på att företaget är verksamt på den krympande minidatormarknaden borde det inte klara sig så bra som det gör, konstaterar han.

Norsk Data har under de senaste åren haft en tillväxttakt på 25—30 procent per år och samtidigt lyckdts bibehålla vinstnivån.

— Det är beundransvärt. Men förr eller senare blir nischen för smal för bolaget. Och då måste ledningen ta ställning till den fortsatta utvecklingen, säger Schyborger.

Den fortsatta utvecklingen vill han inte spekulera i, men påminner om att flera liknande nischföretag råkat i svårigheter då de breddat basen.

Nokia säger sig Schyborger ha stor respekt för.

— Bolaget påminner så till vida om Norsk Data att det valt att verka i ett antal nischer där de klarat sig bra. Och enligt min bedömning har de inte ambitioner att bredda basen nämnvärt.

— Vi behöver ett antal dyliga bolag i den här delen av världen, betonar han. PN 11

Utgiven i Forum nr 1986-18

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."