Utgiven i Forum nr 1993-06

Vattensnål tvätteknik - rent med ozon!

av Claus Laurén Forum 1993-06, sida 24-25, 29.04.1993

Taggar: Teman: tvättmedel

Vattensnål tvätteknik — rent med ozon!

Claus Laurén

Smutstvätt — det är ett ord som sänder kalla små kårar utefter ryggraden på varje hemmafru eller ungkarl, inte sant? Näånting som man skjuter ifrån sig, försöke lömma och förtränga, försöker låta bli att titta på (i det ängsta)… Det rör sig om tidsödande procedurer, dyra (och ofta tvivelaktiga) kemikalier — och riktigt rent blir det ju inte heller, oberoende av vad strålande vackra kvinnor påstår i TV-reklamen.

County har man lyckats bli kvit en stor del av de problem som hänger samman med tvättdetaljen. Delstaten Florida lider av vattenbrist och en rengöringsprocess, som recirkulerar vatten, tvättar kallt och inte utnyttjar kemikalier är naturligtvis någonting som hälsats med ovationer.

Hemligheten bakom den nya processen är i grunden ingen hemlighet alls. Att ozon (trevärt syre, Os) har en bakteriedödande och rengörande effekt (det rör sig om en stark oxidant) är faktiskt ingen nyhet alls. Ozon har redan länge använts bl.a. i samband med vattenrening. Det nya ligger i själva tillämpningen av kunskapen inom textilrengöringens område.

ör Road-fängelset i S:t Lucy

Besparingar på alla punkte — Vi använder vanligt. kallt tappvatten. säger deputerade sheriffen Robert Kelley, som håller i det hela. — Ozonet verkar faktiskt bättre vid låg än vid hög temperatur. Dessuto kör vi bara två tvättcykler, tvättning och sköljning, i stället för att tömma och torka mellan varven.

— Dessutom har vi reducerat tidsåtgången med två tredjedelar, säger Kelley. — Förr tog det oss 45 minuter att tvätta en omgång — i dag kör vi tvätten på 15 minuter.

Bakgrundshistorien bakom den nya tekniken startar i Fort Pierce i Florida, där John Gallo, driftschef vid Hatfield Citrus, började bekymra sig över de stora mängder orenat tvättvatten som släpptes ut i naturen från det egna företaget. Och bakom hans intresse för den här frågan fanns det (naturligtvis!) en kvinna.

Hans ”sambo” var vid denna tidpunkt aktivt engagerad i miljöfrågor. Själv säger han så här om införandet av ny rengöringsteknik vid Hatfield — När man lever tillsammans med

Blöjor är Den Stora Tvättutmaningen, konstaterade Bladen och Gallo, då de experimenterade fram en tvätteknik som baserar sig på ozon som ”tvättmedel”.

24

Tvätt ”med ozon” betyder bl.a. recirkulee rat vatten — vilket skonar miljön.

en miljökämpe, som jag gör, tenderar man att bli observant på vad som händer när onaturliga substanser släpps ut i naturen. Jag bad min flickvän hjälpa mig att leta fram en teknik för att rena vårt avloppsvatten innan det släpptes ut.

Koskit och grapefrukter

Sommaren 1989 kunde damen redaovisa resultat. Hon hade hittat en ozonbaserad process, som användes till att rena tvättvattnet från en ladugård från kossornas naturliga efterlämningar. Det visade sig att proceduren kunde anpassas även till fruktfirmans behov. Man använde samma typ av maskin som den stora ladugården, men anpassade den efter sina egna, betydligt anspråkslösare behov, framför allt på energisidan.

Sedan följde ett frostår med dåliga resultat i fruktbranschen, och i den svackan tog Gallo och hans kompanjon Don Bladen, kemist, ett nytt initiativ.

— Kan vi tvätta kodynga och citrusfrukter. så kan vi väl också tvätta tygblöjor, resonerade herrarna.

— Det finns en blöjservice i Miami som heter Southern Comfort, förklarar Bladen. — Vi samlade ihop 14 kilo smutsiga blöjor — alldeles förfärligt smutsiga! — i Miami. Sedan hyrde vi en begagnad hemtvättmaskin och började experimentera.

Resultatet var över förväntningar: efter ozontvätten var blöjorna vita och rena, utan synliga fläckar. Sedan följde ytterligare ett enkelt prov på rengöringens effekt. I stället för att hänga blöjorna på tork, staplade man dem i en hög i vått tillstånd. Efter ett dygn kunde man inte med näsans hjälp känna spår av någon bakterietillväxt.

Kommersiel uppskalning

De positiva resultaten gav mersmak. Snart var företaget Oz-Tech Inc. ett faktum. patentet registrerat (US 5,097,556) och prototypen klar. I dag står den på andra året och tvättar rent i fängelsets tvättinrättning. Enligt sheriff Kelley sparar den 30 000 USD pe år i driftskostnader. Och då bortser man ifrån miljövinsterna. Låt oss summera den nya tekniken pluskonto 9 Recirkulerande vatten = mycket lågt vattenuttag från nätet.

€ Recirkulerande vatten = inga utsläpp till recipienten.

0 Inga tvättmedel = billigare driftskostnad.

9 Inga tvättmedel = inga tensider (gödningsmedel) till miljön.

Ö Inga tvättmedel = inga gifter till miljön.

€ Kortare tvättider (66 20) = mindre tvättenhet.

0 Kortare tvättider = mindre persona € Kortare tvättider = allmänt förenklad hantering.

& Bättre rengöringsresultat.

6 Lägre bakterietillväxt i de tvättad plaggen.

Minuskontot?

På den negativa sidan finns mycket litet att notera. Ozon är en blåaktig explosiv och 1 höga doser giftig gas, som förekommer naturligt i stratosfären (och som är en nödvändighet för liv på jorden). Giftigheten kanske skrämmer någon. men sanningen är den att ozon vid jordytans förhållanden bryts ner mycket snabbt p.g.a. ämnets instabilitet.

Gasen är lätt att kontrollera och avgår från vatten inom loppet av 20 minuter. Om den mot alla odds skulle hamna ute i naturen i vattenlöst tillstånd, ställer den alltså till med betydligt mindre skada än diverse kemikalier som ingår i vanliga tvättmedel. I den ovan beskrivna tvättprocessen ingår förutom recirkulerat kallvatten och trevärt syre (ozon) små mängder blekmedel (avsevärt mindre än vid vanlig våttvätt).

Ozon tillverkas industriellt genom att man utsätter syre för högspänd elektrisk ström, spänningsområde 10 kV. Detta är vad som sker t.ex. vid ett blixtnedslag, då mindre mängder ozon genereras. Uppe i stratosfärens högspända plasma är alltså ozonet en naturlig beståndsdel.

Tvättmedelsindustrin är inte glad…

Vad tensidtillverkare och övrig tvättmedelsindustri tycker om den nya tekniken låter sig anas. När ozonteknologin hårdlanseras — vilket kommer att göras — kommer tvättmedelsindustrin att resa sig på bakhasorna, ingå olagliga karteller, köra med omvänd marknadsföring, underkänna solklara testresultat, och dansa hela den gamla vanliga baletten, som alltid dras igång, när någonting revolutionerande dyker upp inom industrin. Den sista dödssucken blir sedan böner om hjälp från statsmakternas sida.

Men å andra sidan — det kommer att dröja mycker länge innan den här rengöringstekniken hittar vägen till hemmafruns och ungkarlens badrum/ tvättstuga. Den kräver i dagens läge helt enkelt alltför stora enheter för att lämpa sig för hemmabruk. Så industrin kan vara relativt lugn. En stor marknadsnisch återstår även efter ozonteknologins slutgiltiga genombrott!

Serviceguiden nu även på svensk en svenskspråkiga versionen a ”Medborgarens handbok” ha utkommit. Serviceguiden beskriver på ett förtjänstfullt sätt den offentliga förvaltningen och de tjänster som erbjuds, sett ur användarens, det vill säga den vanliga människans, företagets eller sammanslutningens synvinkel. Tjänsterna har grupperats beroende på kundens livssituation, behov och problem. Lättfattligt och överskådligt. Boken berättar vem man kan vända sig till och vad man skall eller kan göra i olika livssituationer.

I början av boken beskrivs tjänsterna i enlighet med människans livscykel i fyra kapitel: Barndom, Ungdom, Familjen och Ålderdom. Efter dessa behandlas offentliga tjänster som riktar sig till alla befolkningsgrupper: Hälsa, Yrke och arbete, Boende, Hobby och fritid samt Natur och miljö.

Kapitel som hör ihop med individens och samhällets relationer är Pengar och finanser, Trafik och fordon, Individen och samhället, Delta och påverka, Rätt och lagskipning samt Invandring och utvandring. I det sista kapitlet i handboken beskrivs hur man skall förfara 1 olika kris- och olyckssituationer.

Christian Schönberg

Handboken är för var och en ett utmärkt hjälpmedel att hitta rätt i den instansdjungel av statliga och kommunala verk, som finns till för att ge oss service för våra behov. Boken kan också med fördel användas av personer som arbetar i rådgivnings- och serviceuppgifter. Den lämpar sig t.o.m. ypperligt som lärobok i samhällslära och offentlig förvaltning. I slutet av boken finns ett sakregister samt register över ämbetsverk, inrättningar och Organisationer som nämns i texten samt deras adress och telefonnummer.

Specialbilaga o språkliga rättigheter

Av sparsamhets- eller kanske utrymmesskäl har man undvikit att närmare beskriva hur förvaltningsapparaten organisatoriskt är uppbyggd, men viktigast är väl ändå att få lättfattlig information om vad förvaltningen de facto producerar.

Försvarsminister Elisabeth Rehn som i ett anförande vid publikationsmötet rosade boken, hoppas att vi genom den svenskspråkiga upplagan skall kunna förbättra den svenskspråkiga offentliga servicen, som på senaste tid varit mycket omdebatterad.

— Självklart är guiden ett nödvändigt redskap exempelvis för befolk ningen och — servicepersonalen i svensk- och tvåspråkiga kommuner. Tillkomsten av verket uppmuntrar dessutom även i vidare bemärkelse till bättre service på svenska. Den del av den finskspråkiga servicepersonalen, som kan och gärna vill använda svenskan som arbetsspråk, får genom boken ett nytt arbetsredskap.

Den svenskspråkiga upplagan är i sig en förbättrad och till många delar korrigerad upplaga av den finskspråkiga versionen som utkom i augusti 1992.

Utgåvan är dessutom kompletterad med en specialbilaga som beskriver vad lagen säger om våra språkliga rättigheter. För övrigt en bilaga som absolut bör införas också i nästa finskspråkiga version som torde utkomma om 2 år, om planerna kan realiseras.

En elektronisk version finns redan på finska och möjligheter att ge ut en svensk version i motsvarande tappning finns om intresset hos kommunerna bedöms vara tillräckligt.

Svenska Finlands folkting har ansvarat för översättningsarbetet av boken som publicerats av Finlands svenska kommunförbund som också tagit på sig ansvaret för distributionen. Pris Mk 75,- e 25

Utgiven i Forum nr 1993-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."