Utgiven i Forum nr 1998-05

VD-attityderna fortsättningsvis optimistiska

av Mats Kockberg Forum 1998-05, sida 44, 23.05.1998

PROGNOS-FORUM

Trots en viss tendens till ökande ambivalens:

VD-attitydern fortsättningsvis optimistisk et generella budskapet i vårens

Prognos-Forum är helt klart: d finländska företagsledarnas uppfattningar om konjunkturutvecklingen under de närmaste sex månaderna genomsyras av klart positiva tongångar - alldeles som i höstas. Gällande landets ekonomiska situation kan vissa frågetecken observeras i marginalen om man fusläser och hårdtolkar enkätresultaten. Men synen på det egna företagets utveckling fram till hösten är t.o.m. mera positiv än i november 1997 = något som sedan återspeglar sig i synen på hur den egna arbetsstyrkan skall utvecklas. På den punkten bör regeringen Lipponen glädja sig åt företagsledarnas utfästelser: man behöver mera folk!

Denna omgång av Prognos-Forum var den tionde sedan starten hösten 1993. Enkäten utförs av konsultbolaget Interpersona och riktar sig till de verkställande direktörerna i stora och medelstora finländska företag. Ca 200 VD:er deltog i undersökningen, som utfördes per post i månadsskiftet aprilmaj. Cheferna tillställs bara fyra frågor vilka till sin natur är sådana att den verkställande direktören själv kan ge svar på dem - spörsmålen behöver inte skickas på cirkulation i staberna för kommentarer.

Förändringarna i jämförelse med konjunkturbarometern för ett halvt år sedan är inte stora:grundtonen är optimistisk även om kurvorna på vid Så gör vi Prognos-Forum

Prognos-Forum består av fyra enkla frågor och riktas direkt per brev till de verkställande direktörerna i de största finländska företagen. Ca 200 chefer deltog denna gång i undersökningen, som utfördes i mitten av april månad.

stående sida inte i alla avseenden pekar lika mycket uppåt som förut.

På frågan hur företagsledarna ser på den allmänna ekonomiska utvecklingen i Finland under kommande sexmånadersperiod svarar 41 procent att läget kommer att förbättras. Procentandelen är lägre än i höstas, då den var 47 procent. Förskjutningen sker direkt till gruppen av VD:er som tror att landets ekonomi skall bibehållas på nuvarande nivå:53 procent kruzxar för detta alternativ våren 1998 mot 49 procent hösten 1997. Fortsättningsvis tror bara fyra procent på en försämring.

Om optimismen gällande statsfinanserna något försämrats under det senaste halvåret har situationen snarare blivit ljusare då det gäller synen på det egna företagets situation. På frågan om cheferna tror att den egna faktureringen kommer att öka svarar sju av tio ja (hösten 1997:67 procent) medan bara tre procent (sju procent) tror på en minskning. 27 procent (26 procent) av de svarande prognostiserar en fakturering på nuvarande nivå.

Den fråga i Prognos-Forum so kanske brukar väcka det största intresset i andra finländska media gäller företagsledarnas syn på hur antalet anställda vid det egna företaget kommer att utvecklas under det närmaste halvåret. På den punkten är resultaten $s.g.s. identiska med siffrorna från i höstas: sysselsättningsläget förbättras fortsättningsvis. Fyra av tio VD:er aviserar nyanställningar mot bara en av tio som varslar om nedskärningar. Hälften deklarerar status quo.

Ifall företagsledarna får rätt på denna punkt kommer sysselsättningssiffrorna i höst att se klart bättre ut än f.n. och det återstår att se vilken inverkan detta kan tänkas ha på den riksdagsvalskampanj som just vid den tidpunkten står inför sitt startskott.

I den fjärde frågan ber man de verkställande direktörerna beskriva sitt företags allmänna policy just nu. En klar majoritet (62 procent mot 66 i höstas) kallar den för offensiv och bara sju procent (tio) för defensiv. När det gäller svarskategorin ‘avvaktande’ har procenttalet stigit från 24 hösten 1997 till 31 våren 1998. Också dethär är ett tecken på en viss ambivalens.

Om ett halvt år är vi klokare. Då vet vi hur det gick och kan dessutom blicka framåt med företagsledarna färska konjunkturanalys framför oss. Prognos-Forum publiceras nästa gång idecembernumret.$ Mats Kockberg

FORUM NR 5/98

Utgiven i Forum nr 1998-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."