Utgiven i Forum nr 1981-11

Vem läser Forum?

av ThF Forum 1981-11, sida 07, 17.06.1981

Vem läser Forum?

EN GANSKA VANLIG uppfattning är att Forum för ekonomi och tekniks upplaga är avsevärt mindre än den i verkligheten är.

I själva verket har tidningens upplaga vuxit nästan varje år sedan den grundades. Det har den gjort också i år, då ett nytt tusental passerades genom en rejäl ökning av antalet prenumeranter. Forums upplaga är nu 12 194, vilket innebär att den vuxit med drygt 50 procent sedan tidningen grundades.

Det visar entydigt att Forum var en riktig och livskraftig satsning.

Ökningen i upplagan har skett genom att dels de finlandssvenska läsarna ökat och dels även de finskspråkiga.

Den senaste undersökningen bland Forums läsare (utförd av Suomen Gallup Oy i maj 1981) visar att de finskspråkiga läsarna ökat med sex procent till 18, vilket tyder på att Forum också accepteras utanför sin primärläsekrets.

Rent allmänt är Forums läsare nöjda med sin tidning. Men det är skäl att komma ihåg, att tidningens läsare sönderfaller i två stora grupper — tekniskt och ekonomiskt utbildade. Intressena går emellanåt isär, vilket avspeglas i uppfattningen o innehållet. Men i jämförelse med andra.

FORUM 11/8 facktidskrifter som Forums läsare också läser, klarar den sig bra.

Att Forums läsare inte läser finskspråkiga tidskrifter i någon större utsträckning är inte någon överraskning i och för sig. Men det är ett faktum som många har svårt att erkänna framförallt då det fattas beslut om vilka tidningar som skall ingå i en annonskampanj. Överhuvud verkar det som om läsningen av finska tidningar är ganska sporadisk och ofta sker som ströläsning på arbetsplatsen.

Den som vill nå svenskspråkiga beslutsfattare i näringslivet har i allra högsta grad skäl att utnyttja Forum som informationskanal.

Läsvanorna och den språkliga identiteten är av stor betydelse för läsarna, gav undersökningen vid handen. Drygt 50 procent anser all en annons på svenska är intressantare och lättare att komma ihåg än en finsk. Den anses vara effektivare och hjälpa bättre vid beslutsfattandet.

Det finns också tecken på att företag som enbart eller huvudsakligen annonserar på finska uppfattas som likgiltigare eller negalivare än de som för en tvåspråkig politik.

Många företag har skäl all omvärdera sin mediapolitik eftersom en väsentlig de av näringslivets beslutsfattare inte omfattas av den. Ati ha en svagare image än konkurrenterna, kan inte vara meningsfullt från företagsledarsynpunkt.

Den typiska Forum-läsaren arbetar inom det privata näringslivet och har en chefställning — topp- och mellanskiktet. Kring hälften deltar i inköpsbesluten. 60 procent är i åldern 25—50 år och nästan 70 procent har sammanlagda hushållsinkomster på över 75 000 mark/år. Drygt 50 procent har över 100 000 mark/år. vilket relativt sett torde vara helt överlägset det någon annan facktidskrift kan visa upp. Det innebär att Forums läsare också på det personliga planet är betydande konsumenter, inte bara stora inköpare på företagen.

Inom företagen placerar sig läsarna jämnt över olika funktioner från stretegisk planering och produktion till inköp och marknadsföring.

Den typiska Forum-läsaren reser mycket och sysslar på fritiden med någon form av konditionsdrott. Tennis och segling är två favoritgrenar därutöver. Sommarstugan och läsandet utgör också viktiga rekreationsformer. Han är klädmedveten och dessutom intresserad av hemelektronik.

Vi slår et slag för oss själva. Vem skall annars göra det?

TAF OO

Utgiven i Forum nr 1981-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."