Utgiven i Forum nr 1994-16

Venture capital attraherar allt fler

av Christian Schönberg Forum 1994-16, sida 11, 12.12.1994

Taggar: Teman: investering

Venture capital attraherar allt fler

Christian Schönber enture capital-fonderna ha kommit till Finland. för at stanna. I det övriga Europa och USA där man sedan länge sysslat med denna typ av verksamhet placeras 1—4 procent av det totala placeringskapitalet i venture capital-fonder,

CapMan Capital Management Oy är ett av de privatägda kapitalförvaltningsbolag som sedan sin entré på arenan år 1990 redan hunnit skapa sig en stabil plattform på den finländska penningplaceringsmarknaden. Bolaget satsar genomgående på minoritetsplaceringar i olistade företag inom små och medelstor industri, närmare bestämt som egetkapitalsplaceringar på aktiekapitalsvillkor. Hittills har 21 inhemska och utländska företag placerat sammanlagt 246 miljoner FIM i ”CapMan-fonder”.

— Vi har inte siktet inställt på majoritetsplaceringar i offentligt listade bolag utan går endast medi företag där vi har en klar möjlighet att direkt påverka verksamheten, närmast genom en styrelsepost, säger direktör tekn.lic. Peter Buch Lund. En ytterst viktig detalj vid val av placeringsobjekt är att det finns en företagare medi spelet eller att nyckelpersonerna i företaget också själva är aktionärer, dvs. att också de driftansvariga har egna kapitalintressen i blöt.

De flesta som jobbar inom CapMan har antingen industri- eller företagserfarenhet vilket innebär att vi är väl insatta i problematiken. Vidare kan vi bidra med en viss systematik i styrelsearbetet i de olika bolagen. Närmast rör det sig om insatser inom planering och rapportering.

Elva personer jobbar för närvarande inom CapMan. Alla i ledningsgruppen är privatföretagare i sig, med eget kapital placerat i företaget. Vad söks — Närmast handlar det om att söka värdestegringar i aktiernas värde, vilket ju mer eller mindre automatiskt sker om företaget har framgång. Värdeökningarna kan sedan realiseras då företaget exempelvis listas på OTC-listan, då vi säljer våra andelar till någon annan, då företaget i sig säljs vidare till ett gott pris, eller då företaget löser ut vår andel till ett gott marknadsvärde.

CapMan riktar inte in sig på placeringar över en obestämd tid långt in i framtiden utan siktar på att kunna avvyttra sina andelar inom optimalt tre till sex år. Fonderna i vilka placerarna sätter in sina pengar har en livsläng på tio år vilket juisig skapar en automatisk slutända. Hur ser kundsegmentet ut?

Vilka är placerarna — Det rör sig om storföretag, försäkringsbolag, banker och en del privata pengar.

I vilka proportioner — Vi har för närvarande två fonder som verkar i Finland, slår vi samman dem båda blir uppdelningen uppskattningsvis och grovt räknat — 10 procent privata intressen. 30 procent banker, 30 procent försäkringsbolag och 30 procent storbolag. Den första fonden startades år 1990 och den andra våren 1994.

Hur ritas placeringskartan — För att täcka riskerna gäller det att skapa en så bred spridning som möjligt. Den allmänna policyn är att främst placera i företag som redan har en etablerad affärsverksamhet. Går vi in i företag som endast ligger på idéstadiet handlar det nog om en synnerligen exeptionell åtgärd. Företagen bör desutom ha en direkt anknytning till Finland, också om den egentliga verksamheten skulle vara förlagd utanför landets gränser. Utöver detta samarbetar vi med några inhemska storbolag vad gäller fonder som gör placeringar i Östeuropa.

Hur ser framtidsperspektiven ut — Helt intressanta, tack. Möjligheterna att expandera inom den ursprungligen amerikanska businessidén från början av femtiotalet är mycket goda. Vi har händerna fulla, efterfrågan på denna typ av kapitalplaceringar är stor och jobb finns egentligen mer än tillräckligt, konstaterar CapMan-partnern Peter Buch Lund med tillfredsställelse.

Ett tiotal professionella kapitalplacerare verkar för närvarande 1 lan : — Vi har fullt upp med arbete säger Peter Buch Lund som inte tror att en överetablering i branschen blir aktuell inom en överskådlig framtid.

— Man kan ännu inte säkert säga om konfigurationena i vårt lan som i övriga världen, anser Ere Kariola.

det och utöver dessa fungerar ytterligare ett antal bolag med en mera regionalt inriktad verksamhet. Fyra bolag är knutna till banksfären, tre är utpräglade privatsatsningar och tre bundna till det offentliga kapitalet.

Start Fund of Kera Oy körde igång sin verksamhet ett år senare än CapMan och sköter i motsats till branschens privatföretagare sin finansiering med offentliga medel. År 1993 var statens andelibranschen uppe i 80 procent av insatsen, en andel som dock successivt minskar. Bolaget hoppas nu på en större andel pensionspengar för framtida satsningar i venture capital branschen.

— Bolaget satsar i främsta rummet på industriföretag som har en tillväxtpotential på 100 Mmk inom en överskådlig framtid. Man går huvudsakligen in som minoritetsägare i finländska företag som är verksamma i Finland. Har ett utländskt företag stark anknytning till Finland kan också detta komma ifråga, berättar bolagets VD Ere Kariola.

Det rör sig om en cyklisk operation. Först köper man upp ett företag, sedan utvecklar man företaget som slutligen säljs vidare.

— Vi har för närvarande foten inne i 40 av de totalt 46 företag runtom i landet vi satsat på under den begränsade tid av 4 år som bolaget verkat. Av dem är 2 sålda och 4 har gått i konkurs. Resultatet är att betrakta som normalt i branschen, anmärkningsvärt är måhända de två lyckade ”exits” vi kan visa upp.

Först på plan var Sponsor som startade upp verksamheten vid en tidpunkt då marknaden ännu inte var riktigt mogen att svälja denna typ av kapitalplaceringar. Bolaget övergick sedermera till majoritetsplacerare. Sedan kom Mancon som i sin tur gjorde några misstag och försvann ur bilden.

— I den här verksamheten måste man komma tillrätta med eget kapital, allt upplåningskapital borde vara bannlyst, säger Kariola. Vi är helt enkelt inte handelsresande i pengar utan placerare som därutöver ger företagen ett betydande managementstöd i deras verksamhet. Bakom de största moderna teknologiföretagens succéer står oftast något venture capital bolag. Viktigt är att företagaren förstår och accepterar att investeraren bör få vinst på satsade pengar och att också han har intresse att utveckla företaget till det gemensamma bästa.

Start Fund of Kera har nu nått ungefär halvvägs i den första tioårscykeln. Annu är det för tidigt att säga om branschen i Finland följer samma mönster som ute i den stora världen. Alla tecken tyder emellertid på att mönstret går igen också här. För att denna typ av verksamhet överhuvudtaget skall kunna fungera krävs goda och fungerande omsättningsmöjligheter (eftermarknader). OTC-listningen är en av dem. 11

Utgiven i Forum nr 1994-16

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."