Utgiven i Forum nr 2009-02

Viktigt att styrelsen vet sin roll

av Heidi Backas Forum 2009-02, sida 37, 26.02.2009

Taggar: Teman: ledarskap

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 2 2089

Viktigt att styrelsen vet sinro

H Ledarskap. I pressade situationer ökar styrelsernas ansvar.

HEIDI BACKAS TEXT Eftersom styrelsens främsta fokus ligger på bolagets strategi och framtid är det synnerligen viktigt att styrelsen är förberedd på vad som kan hända under lågkonjunkturen - men framför allt på vad som händer då läget igen svänger till det bättre.

Det här kom fram under ett seminarium om styrelsearbete under föränderliga tider som hölls ifebruari. Arrangörer var försäkringsbolaget MANDATUM LIFE och företaget CV GROUP vars verksamhet går ut på att utveckla styrelsearbete samt att rekrytera styrelsemedlemmar.

Finanskrisen har visat att förändringar sker snabbt på hela den globala finansmarknaden.

“Finanskrisen är givetvis inte över ännu, men situationen förändras dag för dag”, säger MARKKU POHJOLA, styrelseproffs och tidigare vice koncernchef på NORDEA.

“Krisen har visat att det kan vara avgörande att företaget har en stark balansräkning, en stark kassa samt en långsiktig finansiering och ett långvarigt förhållande med banken?

Pohjola betonar vikten av att styrelsen har djup förståelse för affärsverksamheten och marknaderna.

“Särskilt då det sker stora förändringar ska styrelsen satsa på strategiarbete och inte på förvaltning. Styrelsen måste kunna se längre fram, och ha förmåga att ta itu med utmaningarna, inte bara följa med vad som händer på sidan om”

Läge att byta ut ledningen? Pohjola poängterar att styrelsemedlemmarna måste fråga sig om rätt team leder företaget.

”Nya tider kräver nya ledare. Styrelsen måste kunna byta ut företagsledningen trots att det inte förekommit direkta misslyckanden eller dåliga prestationer. En förutsättning för detta är att styrelsen känner och kontinuerligt utvärderar företagets ledning”

Företagsledarna jobbar nu under en hård press, och Pohjola påminner om att en förutsätt ning för att de ska lyckas i sitt arbete är de känner att de har stöd av styrelsen.

Lågkonjunkturen innebär både hot och möjligheter för ett företag. Styrelsen bör enligt Pohjola vara förberedd på aggressiva köpanbud, och i förväg ta reda på hur processen kring ett köp går till. Det är därför viktigt att styrelsemedlemmarna känner till företagets finansieringsläge och har bra rådgivare. Men lågkonjunkturen kan likaväl öppna möjligheter att köpa upp andra företag eller att internt se över handlingssätten för att effektivera verksamheten.

“Vi finländare som har erfarenheter från krisen på 1ggo-talet kan undvika de misstag som gjordes då. Styrelsen bör sedan märka då läget svänger, och inte fortsätta med de handlingssätt som råder under en ekonomisk depression”

Välj rätt verktyg. TOM PALMBERG på CV Group betonar vikten av att styrelsen använder rätt redskap och rätt tidsperspektiv i sitt arbete. ”Om vd:n och styrelseordföranden sitter i e båt och de verktyg som finns är ett öskar och en kikare, vem ska då välja vilket redskap? Det enda rätta är att vd:n tar öskaret och styrelseordföranden tar kikaren z= rr [2] 3 = fm d AF

Enligt Tom Palmberg är det nu läge att se över belöningssystemen inom företagen.

“Belöningssystem som kortsiktigt är baserade på resultat har levt ut sin tid. I stället gäller det att satsa på belöningssystem som baserar sig på hur strategin förverkligas på längre sikt?

Palmberg uppmanar styrelserna att fokusera också på immateriella tillgångar.

“50 procent av ett företags värde är immateriella tillgångar, såsom brand, kundrelationer, rykte, pålitlighet och personalens kunskap. Styrelserna är väldigt siffermedvetna. Risken är därför att de svårmätbara faktorerna faller i skymundan?

Palmberg påpekar att styrelsen ska satsa lika aktivt på humankapital som på produktionskapacitet.

Enligt Tom Palmberg ska styrelsemedlemmarna aktivt hålla kontakt också mellan mötena.

“Världen förändras fort, och nu kan det behövas snabba reaktioner hos styrelsen. I stället för att i det här skedet stirra sig blind på årsbudgeten som ändå inte kommer att hålla streck gäller det att kontinuerligt följa med kostnadsprognoserna och satsa på investeringsplaner som stöder en kommande uppgång”, säger Palmberg.

Utgiven i Forum nr 2009-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."