Utgiven i Forum nr 1979-14

Vinsten i fokus

av Mats Kockberg Forum 1979-14, sida 07, 26.09.1979

Taggar: Teman: företag

ledaren

FÅR ETT FÖRETAG egentligen gå med vinst? Den något förbryllande frågan kunde man förledas att ställa sig på basen av den tidvis animerade debatt som har förts om lönsamheten hos de finländska företagen. Det var en något dubiös uppställning i Veckans Affärer i augusti om resultaten för de största företagen i Norden som startade diskussionen; en del av opinionen krävde omedelbar konfiskering av de förmodade vinstmedlen, medan man från industrihåll omsorgsfullt bemödade sig om att kullkasta kannstöperierna om bättre resultat med en frenesi som nästan tydde på att vinst är någonting som man borde skämmas över.

En grundläggande förutsättning för all producerande verksamhet runt om i världen — oberoende av ekonomiskt system — är att intäkterna är större än utgifterna. I klartext innebär detta ait man kräver att vinst skall uppstå. Utebliven vinst eller förlust är ett tecken på att felbedömningar gjorts inom rörelsen. Företagets ekonomiska resultat är alltså i första hand en indikator på dess tillstånd. Rent samhälleligt borde därför vinsten vara någonting som alla parter eftersträvar, och inte enbart en utlösare av en häftig diskussion om inkomstfördelningen År 1960 omfattade dividenderna 3,8 procent av summan av arbetsinkomsterna inom den privata sektorn. Ifjol hade motsvarande procentandel sjunkit till 1,9 procent; d vs totalt uppgick dividenderna till 1 miljard mark. Oron över alltför stora vinster förefaller därigenom obegriplig.

Under de senaste åren har man kunnat lägga märke till att den allmänna inställningen till företagsamheten blivit mera realistisk. Den ökade internationella konkurrensen och de krav denna i samtliga företagsmiljöer fört med sig beträffande ökad produk FORUM 14/79

Vinsten i foku tivitet, rationell drift och slagkraftig marknadsföring har lett till att en mängd emotionellt färgade uppfattningar om produktionslivets ruttenhet i all stillhet tynat bort. Nu är det dags att förutsättningslöst föra en diskussion om vinsten — ett av de viktiga målen inom en företagsverksamhet.

DEN NYA LAGEN om samarbete på arbetsplatserna kan, ifall den tillämpas på rätt sätt, bistå i strävandena att sprida kunskaper i företagsekonomi till verkstadsgolvet och butiksdisken. Ökad information och delat ansvar leder hoppeligen till att företagets vinst på arbetsplatserna inte utnyttjas som ett slagträ i fackliga kamper, utan att dess betydelse som mätare av framgången allmänt erkänns. Då det gäller att skingra de fördomar visavi vinsten som ännu finns bland den breda allmänheten ligger ansvaret främst hos företagen och speciellt deras talrika takorganisationer samt hos politiker och Övriga opinionsbildare. Det företagsvänliga klimatet borde nu tas till vara för att sätta in vinstbegreppet i dess riktiga samhälleliga sammanhang — som ett effektivt sätt att konstatera hur det egentligen ligger till med företaget, samt som en rättvis avkastning på investerat kapital. Om beslutsfattarna fås att sluta upp kring det berättigade i vinsten som en av företagsamhetens målsättningar borde det inte heller vara svårt att avskaffa den nuvarande olägenheten med sträng dubbel beskattning av överskottet — både aktiebolaget och aktionären taxeras i idag för vinsten, Att ”avkriminalisera” vinsten är en angelägen uppgift inför åttiotalet med dess krav på ett fungerande näringsliv.

MK

Utgiven i Forum nr 1979-14

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."