Utgiven i Forum nr 1974-10

Volvo-chefen gästar Finland

Forum 1974-10, sida 34-35, 29.05.1974

Taggar: Bolag: Volvo Personer: Pehr G Gyllenhammar

OY FINLAYSON AB

BALANSRÄKNING 31. 12. 197 vo sedan jämnt 3 år, hör till de mest artikulerade av Sveriges moderna företagsledare. Senaste höst väckte det uppmärksamhet att två industrichefer ungefär samtidigt gav ut var sin bok. Gyllenhammars ”Jag tror på Sverige” var den ena, Curt Nicolins ”Makt och ansvar” den andra.

I denna bok är det inte bara industrimannen som talar, utan också en såmhällskritiker och rent av socialreformator — Gyllenhammar har ibland beskyllts för att ha radikala åsikter. Det är väl då närmast inställningen till de sociala problemen inom industrin och till det moderna slagordet ”företagsdemokrati” som har ådragit honom att sådant epitet. Oförskyllt, ifall han tycker illa om det, med en viss rätt om han ser radikalism som något positivt. Och det gör han

Huvudfrågan till ansvariga politiker borde vara: Vilken roll skall näringslivet spela inom samhället?

Huvudfrågan till näringslivets företrädare: Hur ser ni på den föreslagna eller tilldelade uppgiften? — Kan effektivitet och internationell konkurrenskraft upprätthållas 3 som ligger bakom hans syn tex på förhållandet mellan företaget och dess anställda. I boken återger han en kalkyl av de kostnader som frånvaro och omsättning av arbetskraft medför inte bära för företagen utan också för samhället som helhet: om dessa två företeelser kunde minskas till hälften, skulle det ge en reell effekt om ca 20 miljarder kronor. Undra på att problemet sysselsätter industriledarna!

Sedan Pehr G Gyllenhammar i maj 1971 flyttade från Skandia och blev biltillverkare i stället för försäkringsman, har Volvo skjutit fart så att det nu är Sveriges största företag. Försäljningen hat på 3 år ökat med i det närmaste 70 9/0 — senaste år 20"/o, första kvartalet i år 11 2/0 — och överskottet är ca 10/9 av omsättningen. I sin kommentar i företagets årsberättelse framhåller. Gyllenhammar att Volvos produktion har präglats av stabila förhållanden och att personalomsättningen ytterligare minskades senaste år, samtidigt som produktiviteten steg, Problemområden finns: instabiliteten på valutamarknaden, inflationen samt kraftiga materialprisstegringar. Och de väntas fortgå. Men koncernchefen anser (i ärsberättelsen) ”Volvo är väl rustat att möta problemen. Volvo ser ingen anledning att pröva den närmaste femårsperiodens investeringsprogram, som innebär att koncernen kommer att investera 5

Nationens utmaning till de multinationella — företagens = negativa krafter borde vara en internätionell värdegemenskap och ett regelsystem som uppställer restriktioner för internationellt företagande för att stävja missbruk.

färre problem än huvuddelen av konkurrtenterna. Och Gyllenhammar trot inte att problemen blir bestående: ”Oljan kommer att förbli oöverträffad som

Inom få områden har man i världsskala engagerat så mycken begåvning och så mycken talang med så ringa resultat som när det gäller att lösa världens valutaproblem.

LIE Det världen idag skulle behöva vore ett ”världsmynt”, ett mynt som inte kunde drabbas av de sjukdomsfenomen som drabbat guldet, pundet och dollarn. Är det nödvändigt att detta världsmynt är ett fysiskt mynt? Skulle inte detta världsmynt kunna vara en statistisk abstraktion?

Forum 10/74

Resultatregleringsposter

Ansvarsförbindelser «..sssssssssserrrr rar ran

Inteckningar Växelansvar . Panter

Avskrivningar . Sociala kostnad Övriga ordinära kostnader .. Nettovinst år 1973

Totala löner Ärsomsättnin 1341 982,2 om 308 890 493,5 mk = 4129 532,58 146 341,47 Skr — 1000 -000, .. mk 29285 000,— - mk 6 434 566,39 - mk 2 688 400,—

RESULTATRÄKNING 1, 1.—31. 12. 197 | SÅ Aktiva . . Passiva = Finansieringstillgångar Främmande kapital | - 20836 Kon kalde 4 313,6 ; - 2083 508,36 ankskulder 6 244 313,67 3 76 036 222,37 78132 162,98 Kontoskulder 48 391 695,24 . - Omsättningstillgångar Kontoskulder, i Fi n | a n d Hel- och halvfabrikat «…4++—e 45 635 738,58 L jap 17430 960,33 — 72-066 969,24 å-, drift- o. hjälpmaterial …… Ö ångfristigt ; Skogs- och lantbruksavdelningen . . 262 654,— = 66 069 169,80 Lån från pensions- 23 081 698.402 Anläggningstillgångar stiftelser , i Tomter, jordegendomar Lån från actalte 13.527 445,58 - . och vattenkra! 63 563 310,96 AS ter 2510 oc FA Den 12 juni gästas Ekonomis- miljarder kronor, varav 3 miljarder i värdereglering — 25354 008, Övriga långfristiga j ka Samfundet av ett av det Utbildning har alltid varit ett Sverige. Därmed markerar Volvo sin Minskning 902 046,74 lån 10.871 659, 49 990 803,— 122 057 772,24 ställning som”svenskt företag med inter- ivni — Reserveringa 7 2128 686,11 så va . konkurrensmedel. jz SOM SVERSTY Avskrivning 17 224, 87 998 048,22 rveringar > svenska näringslivets unga an parionell inriktning. inrikeni Fabsiksbyggader 27016 5 916 5041 Boer kanig, gsposter - 14 404 835,08 topplejon. Pehr G Gyllen- en Internationella tartktningens mest ning, FaR Aktiekapital ………..sssoso> 63 360 000,— ua : Vi borde inrikta oss bå att förse utmärkande drag under senaste tid är Minskning 187 717,63 Reservfond. . 20394 348, hammar avlägger sitt | 4 personer som utför konkreta | expansionen på den amerikanska mark- B Avskrivning. äg ägg 2 0 26 318 101,75 Övriga fonder 82 636 025,85 166 390 373,85 första besök i Finland. Forum funktioner i samhället med det | naden. Exporten svarar totalt för över Ökning PE 2908 31911 Vinstmedel — har försökt få a terviu med kommunikationsredskap som det 70 9/9 av moderbolagets fakturering och Minskning 284 510,04 Nettovinst år 1973 sssssssssssersrsssrreo rr 3 908 826,22 ar försö en in ervju I e främmande språket utgör. Vi vill försäljningen-av personbilar i USA ökade Avskrivning 445 130,04 — 9 506 859,91 Volvochefen inför besöket, ha en civilingenjör eller ekonom senaste år med 12 9/0 till över 70 000 Byggnader under 04 557 TT 3 = som kan engelska, men vi vill säl- vagnar. Möjligheter anses finnas att för- uppförande 304 557,— men han vill inte säga någon lan ha någon som kan engelska dubbla denna siffra och en aviserad ny kning. 1203 777,— ting i förväg. De synpunkter men i övrigt ingenting. sammansättningsfabrik i USA blir kon- yMinskoing 304 5575— 1203 777 han tänker komma med, dem cernens hittills största satsning på en inventarier 27 Fr 208,48 20 = - i: 19 1 r . marknad. kning , för han fram i sitt föredrag Det senaste halvåret har varit starkt ödkrivaldg 13 NN 0035 32.724 340,86 Och synpunkter har han. präglat av ’energikrisen, men Volvo hade Övriga anläggnings- Se ” kanske, eftersom han gärna vill att boken sillgoågar 994 705,— - skall uppfattas som provokativ. kning 4 608 638,50 Pehr G Gyllenhammar, chef för Ab Vol- — Det är emellertid den hårda verkligheten Avskrivning 729275 — 5596050,75 163347,178,4 “mk — 308 890 493,50

Intäkter so. -15430373,95 = Intäkter av rörelsen 73 316 380,22 3080,—- Övriga ordinära intäkter … 790 139,4 5 883 272,12 Ränte- och divideninkomster . . 1209 640,9 2554 303,81 — Lantbruksavdelningen = ….. - 47 843,76 15 723 082,59 <Skogsavdelningen 671 385,27 25 913 170, . 6 619 281, 3 908 826,22 — — 76 035 389,69 mk 76 035 389,69 88 518 340,7 313 657 587, energikälla för transportapparaten, beroende på att den i små volymer inne " håller stor enetgi och erbjuder god flexi bilitet. Det finns vidare inte något rimligt alternativ i tekniskt och ekonomiskt avseende till personvagnar och lastvagnar. Däremot tror jag på en viss omfördelning av trafikarbetet i storstäderna mellan privatbilen och de kollektiva trans Forum 10/74

Jag tror också på de enkla formerna och anser att ett arbete under idéskedet skall drivas under tidspress och med förhållandevis små resurser.

De inrutade citaten hör hemma I Gyllenhammars bok ”Jag tror på Sverige”.

portmedlen. Volvo satsar därför målmedvetet på dessa.” Och är sålunda Nordens största busstillverkare, med 535 2/4 av den svenska marknaden,

Resurs- och miljöproblemen, som Gyllenhammar i många sammanhang går in på i sin bok, ägnas alltså stor uppmärksamhet även i det företag han som modern företagschef leder. O 35

Utgiven i Forum nr 1974-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."