Wärtsilä blir globalt

av Maria Planting Forum 1983-20, sida 09-11, 14.12.1983

Taggar: Bolag: Wärtsilä Teman: ekonomi

Från multinationell til rand Sh 2 re Bång RT I FEET YRGRD Arn ”

FRUN

Wärtsilä Power Singapore Lid. Singapores ae och mest moderna dieselmotorsfa global inna

Keppei ;] Shipyard.

int venture på 50/50-bas mellan Wärtsilä och Singaporeanska

WÄRTSILÄ STÄRKER SIN STÄLLNING I

Av Maria Planting

EH Singapore är ett av världens viktigaste centrum för olje- och offshoreverksamhet. Här koncentreras också Sydostasiens varvsindustri och shippingverksamhet, berättar Wärtsilä Powers VD Clas-Eirik Strand, 38.

I Singapore - bland flera andra leverantörer av olje- och offshorean SYDOSTASIEN

Singapores första moderna dieselmotorsfabrik heter Wärtsilä Power Singapore. Wärtsiläs satsning på egen tillverkning i Singapore har redan burit frukt; vid den högtidliga invigningen för en dryg månad sedan hade fabriken funnit leverera 13 Vasa 8R22HF-motorer. Idag är siffran uppe i 16, marknadsutsikterna är goda och

Wärtsilä går in för att

Sydostasien.

sluten utrustning - etablerades Wärtsillä Diesels andra tillverkningsenhet utanför Finland. Marknaden är stor, WPS betjänar i princip hela ASEANområdet (som omfattar Indonesien, Malesien, Filippinerna, Thailand och Singapore) samt Australien och Nya Zeeland. Men konkurrensen är mycket hård.

stärka sin ställning i

Nytt kontor i Djakarta

Tillsvidare har de flesta leveranserna gått till Singapore, men tiden är redan mogen för Wärtsilä att göra en storsatsning på de övriga ASEANländerna.

I dagarna drar DI Ilkka Penttinen >

F RUN 20/83 20/83 F RUN

Tillverkningen vid Wärtsiläs Power sker till stor del av CNC-styrda maskiner. Användningen av denna avancerade teknologi bidrog till att Singapores ekonomiska utvecklingsfond gav WPS sk. pionjärstatus som bla. innebär skattelättnader.

från Wärtsiläs Helsingforsvarv igång sitt enmanskontor i Indonesien huvudstad Djakarta. Hans uppgift är uttryckligen att göra en omfattande marknadsundersökning för Waärtsiläs dieselmotorer och marina teknologi i hela ASEAN.

-Trots senare tiders oljeprisutveckling är dethär en växande marknad som håller på att ändra karaktär. Från att ha varit en kraftigt USA-dominerad marknad har utvecklingen börjat svänga till förmån för mera lokala konstruktioner och leverantörer, notera Clas-Eirik Srand.

Alla behöver kraft

Strand konstaterar att kraft är någonting aom alla behöver, oavsett om det gäller oljeborrning offshore eller förnödenhetstransporter.

-Till stora delar måste denna kraft produceras av dieselmotorer av varierande storlek. Trenden går dessutom mot större kraftbehov och följaktligen större dieselmotorer, noterar han och konstaterar nöjt att fördelar som låg bränsleförbrukning, långa komponentlivstider och säker drift spelar en allt större roll — allt sådant som ger Weärtsiläs dieselmotorer konkurrensfördelar.

Enligt Clas-Eirik Strand hade Wärtsilä Diesels försäljning fungerat relativt framgångsrikt i området under de år som föregick etableringsbeslutet. Samarbetet med varvsjätten Keppel Shipyard, som tidigare representerade Wärtsiläs motorer i Singapore, var gott men med egen och ny fabrik kunde försäljningen bättre beakta de möjligheter och krav som finns hos kunderna i Sydostasien.

Han understryker att det inte är nog för dagens försäljare av dieselmotorer att kunna sin produkt — hans stab sysslar framför allt med system- och know-how-försäljning.

  • ASEAN är ett enormt område. Geografisk omfattar det ungefär lika mycket som det område som börjar uppe i norraste England och går ända ner till Pakistans sydspets. Man kan bara ana sig till hur många olika slags fartyg behövs inom detta område.

10

Wärtsilä Power Singapore Ltd:s högtidliga invigning sköttes a (fr.v) handels- oc industriminister Seppo Lindblom tillsammans med hans singaporeanska kollega, minister Lee Yock Suan. & Här i samspråk med WPS VD Clas-Eirik Strand och Singapore Economic Development Boards ordf. P.Y. Hwang.

  • Och alla behöver de motorer och kraft, säger han och konstaterar att WPS-försäljarna också ofta får lov att fungera som konsulter vid kundens val av annan utrustning för fartyget.

50/50 joint venture

Wärtsilä Power Singapore är ett joint venture på 50/50-bas mellan Wärtsilä och Keppel Shipyard Ltd, ett av Sydostasiens största varv som till 70 proc. ägs av singaporeanska staten. Företaget har traditionellt verkat inom skeppsrepration ‘och -byggnad.

  • För oss är samarbetet inom ramen för WPS ett uttryck för ett strategival, det är en del av Keppel diversifieringsprogram, framhåller Keppel Shipyards styrelseordförande G.E. Bogaars.

Tillsvidare har tolv personer undervisats i Vasa och de har vanligen stannat två månader i Finland.

— Beaktar man det skolning som också sker internt vid Wärtsilä Power, är det skolningsprogram som genomförs ett av de mest omfattande som någon nyetablerad industri a motsvarande storlek genomfört i Singapore, hävdar Strand.

Stegvis utveckling

Han understryker samtidigt att utvecklingen av tillverkningen naturligtvis sker stegvis vid fabriken.

Mycket var redan gjort då den högtidliga invigningen förrättades av Singapores handels- och industriminister Lee Yock Suan och hans finländska kollega, Seppo Lindblom, i närvaro av bl.a. hela Wärtsiläs styrelse för en dryg månad sedan. Men mycet återstår - En fullständig huvudmontering och provkörning finns redan, be arbetningen av framför allt installationsberoende delar har startat i helt nya CNC-styrda maskiner och i februari nästa år levereras ett ”machining center” av pallettyp med möjlighet för obemannad drift, berättar Strand.

  • I huvudmonteringen kan alla olika Vasa 22HF-cylinderversioner monteras. Provkörningen klarar av effekter på upp till 4 000 hk och den sker antingen mot vattenbroms eller som generatoraggregat. Också parallellkörning av generatoraggregat är möjlig, tillägger han.

  • Provkörningsanläggningen är byggd som en sluten anläggning och fyller alla de krav som Singapores miljövårdsmyndigheten har ställt.

  • I slutet av 1984 skall fleroperationsmaskinen för motorblocksbearbetningen vara installerad. Om pris och kvalitet är de rätta kommer också ett lokalt singaporeanskt gjuteri att börja leverara motorblocksgjuten, fortsätter Strand.

Joint venture-bolaget bildades i juli 1981 och fabriksbygget kom igång i slutet av samma år. Fabrikshallen och kontorsbyggnaden togs i bruk i oktober 1982. Fram till april i år byggdes provkörningen. Bearbetningsmaskiner och monteringsutrustning kördes igång samtidigt.

I maj levererade fabriken de fyra första Vasa 22HF-motorerna som tillverkats i Singapore. Köpare var singaporeanska Gulf engineering som monterade dem i två bogserbåtar.

Strand räknar med dessa leveranser som en avslutning på fas två i WPS-projektet.

  • Fas tre kommer att bli klar i slutet av 1984 när en fleroperationsmaskin skall stå klar för bearbetning av dieselmotorns nyckelkomponent motorblocket, säger han.

Pålitlig service

Med ett 60-tal anställda sköter WPS förutom tillverkningen av Vasa 22HFmotorn bl.a. marknadsföring och service för alla Waärtsiläs motorer i ASEAN-länderna, Australien och Nya Zeeland.

  • Redan innan produktionen kom igång ordentlig här, kunde Wärtsilä Power skapa sig en profil som en snabb och pålitlig leverantör av reservdelar och service för alla Waärtsiläs och Waärtsilä-rägda Nohabs motortyper, framhåller Strand.

Vid Singapore-enheten arbetar fem finländare från Wärtsiläs Vasa-fabrik, resten är singaporeaner.

Strand berättar om det omfattande skolningsprogram som föregick starten och som började redan ett halvt år innan fabriken stod klar. Alla som anställts har marin-, motor- eller mekanisk/varvserfarenhet och alla nivåer inom företaget har varit representerade vid den skolning som skett vid Vasa-fabriken.

WPS köper redan råmaterial och underleveranser i Singapore och i regionen. Kvalitetskontrollen sker dock i intimt samarbete med Vasafabriken, vilket innebär att gods och leverantörer alltid skall vara godkända av Vasafabriken innan de används vid Wärtsilä Power.

Wärtsilä Power VD Clas-Birik Strand, 37, är en “långa linjens dieselman” som tidigare bla. var chef för Wärtsiläs dieselavdelning i Vasa.

God orderstock

Idag har WPS orderboken fylld för fem månader framåt. Strand vill inte precisera hur många motorer det betyder i praktiken, han noterar bara att man har ”en hel de!” beställningar inne för närvarande. Mätt med finländska mått kan fem månader verka som en kort tid; inom Wärtsilä anses situationen god om orderboken är full för minst tolv månader framöver.

  • I slutet av 1984, då hela investeringen på 30 miljoner mark är genomförd i Singapore, är vår kapacitet 50 motorer per år, säger han samtidigt som han påminner om att själva motortillverkningen inte är det enda WPS sysslar med. Minst lika mycket tid och energi kräver ”agenturerna” för de övriga Waärtsilämotorerna som tillverkas i Finland och Sverige och som WPS sköter för Sydostasiens del.

Clas-Eirik Strand är övertygad om att Wärtsilä ännu har mycket att göra i Sydostasien.

Tillverkningsenheten i Singapore är bara en början och man kan, enligt honom, endast ana sig till viken marknadspotential som står outnyttjad.

Han glömmer dock inte konkurrenterna; japanerna, tyskarna och holländarna har också insett marknadspotentialen. Men tillsvidare har Wärtsilä Power en fördel i och med tillverkningen, ingen av de tuffaste konkurrenterna tillverkar eller monterar sina motorer här ännu.

  • Konkurrensen skärps hela tiden, noterar han. T.o.m. leveranserna till joint venture-partnern Keppel får WPS konkurrera om — överenskommelsen går ut på att företaget skall tävla på helt normala affärsmässiga villkor om varje leverans till varvsjätten, oavsett joint venture-förhållandet.

Genom det nystartade kontoret i Djakarta och genom tillverkningen i Singapore, stärker Wärtsilä sin ställning i Sydostasien. Den bakomliggande strategin går helt tydligt ut på en global satsning —- snart är Wärtsilä inte längre ett multinationellt företag. Företaget har skaffat sig en global position. Wärtsilä blir ett globalt företag.

1

Utgiven i Forum nr 1983-20

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."