Utgiven i Forum nr 1997-12

1997 året som gick

av Fredrik Nars Forum 1997-12, sida 14-15, 15.12.1997

VIKTIGASTE HÄNDELSEN UNDER 1997 VAR ATT FINLANDS EMUMEDLEMSKAP BLEV KLART, ANSER VÅR ENKÄTGRUPP. MERITA-NORDBANKENFUSIONEN KOM PÅ TREDJE PLATS.

997 kommer att gå til historien som året då Merit och Nordbanken fusionera des. Det var den första över statliga fusionen inom de finansiella sektorn i vårt land och den största någonsin. Händelsen är monumental eftersom den var ett startskott för en aldrig tidigare skådad parlek där finansiella institutioner parades ihop med varandra på ekonomisidorna i pressen.

Men Merita-Nordbanken-fusionen kommer in först på tredje plats i Forums enkät om de största händelserna i finländsk ekonomi under 1997. Listan toppas av Finlands EMU-medlemskap och den ekonomiska tillväxten, De är viktiga händelser, men kanske inte lika synliga och dramatiska som en enskild bankfusion.

Att Finlands EMU-medlemskap De största händelserna finländskt näringsliv 199 1 AttFinlands EMU-medlemskap so enda nordiskt land verkade bli klart 13 2 Kombinatiorien av ekonomisk tillväx och låg inflation i-Finland 82 3 Fusion: Merita och Nordbanken n 4 Inkomstpolitiska förhandlingar (löne förhöjningar och skattelättnader) 5 5” Statens privatiseringsiver (Rautaruukki, Enso; planer på IVO och Tele) 49 6 UPM-Kymmenes spelöppning i Asien samarbetet med April 42 7 Nya äktiebolagslagen i kraft 1.9 34 8 Statsbudgeten för 1938 33 9 Steg motiminskat korsägande 3 107Den kraftiga börsuppgången under d tre första kvartalen och dess effekter 28 11 Aamulehti-MTV-fusionen och des inverkan på mediakonkurrensen 23 12 Fusion: Postbanken och Exportkredit 2 13” Sundgvist-affären; Arja Alhos avgång = 16 14 Många nyintroduktioner på H:forsbörsen 15 15 Problem med Neste-IVO-samarbetsplan ” 14

Källa: Forums enkä som enda nordiskt land - verkade bli klart var kanske inte en händelse i sig, kanske mer ett beslut som stått fast sedan Finland accepterade EU:s Maastrichtkriterier 1994 Att Finlands EMUmedlemskap klarnade kan inte dateras till något speciellt datum, det är en sak som vuxit fram genom att regeringen Lipponen hållit fast vid sin EMU-nriktade linje. Jukka Pekkarinens professorsgrupps utlåtande om Finlands deltagande i EMU ville våra svarande inte tillskriva någon större betydelse.

Inkomstpolitik

T år tog den inkomstpolitiska lösningen som förhandlades fram 1995 slut. Våra svaranden ansåg att den kom in som fjärde viktigaste händelsen. Centralorganisationerna skrev inovember under ett tvåårigt kollektivavtal som i snitt ökar på lönerna +2, jä Under sommaren bar procent för 1998 och +1,5 procent för 1999. Ifall uppskattningarna för löneglidningar beaktas blir motsvarande siffror för ökningen i arbetskraftskostnader +4 procent respektive +3 procent. I skrivande stund är förhandlingsresultatet hos förbunden där de blir jurisiskt bindande (se s. 11).

Staten privatiserade

Staten visade under 1997 att den menat allvar med sin privatiseringspolitik, liksom de flesta europeiska stater. Staten sålde fordonstillverkaren Sisu till Partek, men blev samtidigt storägare i Partek. En statlig bit av stålproducenten Rautaruukki lossnade i mars. Många väntade på besked om att privatisera kraftbolaget IVO - men här slog killarna på handels- och industrimisteriet huvudet i väggen. Neste föreslog - med flankstöd från handelsoch industriministeriet - att IVO skulle börsnoteras genom att fusioneras med Neste. Detta motarbetades av IVO, som ville komma till börsen självständig. I skrivande stund väntar man på besked om arrangemangen,

I slutet av året meddelade trafikministeriet att man kommer att spjälka upp PT Finland (Posten och Telecom Finland) och att Tele skall börsintroduceras “inom tre år”. Bolaget kommer antagligen att bli Helsingforsbörsens fjärde mest värdefulla bolag efter No HEX-index 1-8/1997 4000 kia, UPM-Kymmene och Merita. Teles värde uppskattas till 10-20 mrd mk och trafikministeriet har meddelat att en femtedel skall säljas. Den blir såIunda den största aktieemissionen någonsin i Finland.

En het börssommar

På Helsingforsbörsen rådde rena Klondike-stämmningen ända till oktober och börsuppgången kommer in på 10:e plats på enkätlistan. Under sommaren satt placerare på sina sommarstugor och undrade hur mycket kurserna egentligen kunde stiga. I augusti hade börskurserna stigit med drygt 45 procent sedan årets början och med 16 procent under sommaren.

Hela tiden följde placerare med hökblick vad en enda man gjorde; USA:s centralbankschef Alan Greenspan, och huruvida han skulle sänka på sin styrränta - vilket antagligen skulle utlösa ett börsras. (En av våra enkätdeltagare skulle vilja kalla 1997 till ”Greenspans år’.) Men han behövde inte använda sig av sitt vapen. Marknaden tog hand om sig själv då Asienbörserna rasade i slutet på oktober och drog de flesta börser med sig.

Under året har hela 10 nya bolag blivit börsnoterade:kabelserietillverkaren PK Cables, Nordic Aluminium, Kyro. Rocla, databolaget Novo Group, telefonoperatören Helsingfors Telefon elektroniktillverkaren Elcoteq Network, skogskonsultbolaget Jaakko Pöyry, Metsä-Serlas mjukpappersenhet Metsä Tissue (förväntades börja 9.12). Det är en hel del jämfört med 1996 års skrala skörd då KCI Konecranes var den enda nykomlingen på börsen. På Helsingforsbörsen finns nu 81 företag. De många nyintroduktionerna signalerar att det går bra för företagen och att de behöver pengar för att expandera men också om att det finns pengar bland placerare. Introduktionsvågen torde fortsätta även under 1998. 9 Fredrik Nars

Så gjorde vi: I ett frågeformulär ställde vi frågan “Vilka händelser eller trender i Finands näringsliv tycker Du att var de viktigaste under 1997/kommer att vara viktiga under 1998”. För 1997:s del kunde de svarande välja från en lista på över 20 förslag och poängsätta dem. Vi riktade rågan till 12 personer och svarsprocenten var fantastiska 100 procent.

Följande personer deltog i Forums enkät om året som gick och året som kommer:

Pentti Vartia (ETLA), Robin Ahlström Coldman Sachs), Mikael Ingberg (Aktia Bank), Niklas Geust (FIM Fondkommission), Mika Ihamuotila [(Mandatum&Co), Juha Ahtota (Merita Bank), Gustav v. Hertzen, Mats Kockberg (Interpersona), Kim Lindström (Fides), Lauri Rosendahl (Aros Securities), Patrik Hertzberg (Handelsbanken), Danny Lindqvist (Ålandsbanken).

28.10: Statliga PT (Posten och Tele) skal splittras i två delar och Tele börsintroduceras |

HEX-index nov-de jar Evy Nioksiröm 5 ,

Z än stiger aktiekurserna på 1 15.9: Finlands d | 25.3: Staten meddelar att den . ; ä s IA . - . Lr . 6.5: Professorsgrup- H:forsbörsen. Nytt all time Bank höjer styr- & | N ämnar minska sitt ägande i I high nas 7.8 med 3 685 äntan från 3 3 d 2511: De ink tisk hå 21.1: Partek och statliga stålproducenten Rautaruukki pens EMU-utredning | , Jan juni har kur- räntan från 3 90 [+ Sn 210: Andra fi - 6.11: De inkomstpolitiska fordonstillverkaren Sisu a från 68,7 procent till under överlämnas åt stats- - - I till 3,25. 2714) 7,10: Andra finansminister förhandlingarna kommer i meddelar att de går sam- | z hälften. ministern. 2.6: Amers huvudägare - serna med +19 46. | - . a Alho avgår Sr en | fram till ett förslag till kol- ’ . lar förvär- = | Å meddelar att de kommer MA, H———-— 3 == följd av sitt agerande i - [| fektivavtal som höjer i MA RR AA || att sälja majoriteten av 17,6: HIM med- 27: Helsingfors vär- Rn = lämkandet av Ulf Sundav- || 27.10: Global börskrasch. H:forsbörsen går || lönerna med i medeltal 2,5 sion till staten, som blir - = | bolaget till Lord Moyne. ||] delar att man — depappersbörs och 11 20.8: 60 24 av |’ | presenterar sitt AN ists ersättningar. 5,6 4 på en dag. Efter två veckor stannar — || 96 år 1998 och 1,6 96 år ’ | Parteks största ägare med 22.4: Mediebola- [f] 6.4: Omsesi- De ändrar sig två veckor ||| utreder möjligh- Finlands optionsmå- varvet Finn- budgetförslag, fr den på ca -8 9 jämfört med före kraschen. || 1999. Arbetstagarförbun- KX ca 30 procent av aktierna. E 21.3: Topp- gen Aamulehti — lj diga livför- | senare. I oktober fram- — |); eterna av ett når kare SOM meddelar 1 vards säljs till 21 110: carl AR | den ger sitt svar 11.12. ! möte I Helsingfors. och MTV med- fäkringsbo- P1 går det att samme Lord 1) äl On att de kommer att gå 1] norska Aker, (| 12.9: UPM-Kymmene [|| berg köper I 5 - : ion. || laget Suomi | örsni [| mellan delstatli- ; i Je N ok —— 7.2: Merita 7.2: Kesko Boris Jeltsin och Bill a om fusion godkänner | ann: Moyne - förenilet V| ga Neste och ihop och bilda HEX nd — ingår en alllans med | || majoriteten Ål ÅA) — am SN TT Bank och säljer största Clinton förhandlar näststör- [Ål försälin pengar från svenska hl pernaina IVO. 4 -J|Singaporebaserade 7] av Sinebrychs 6.11: Omstruk- 16 Sampo off: — Ål] delen av 13.3: Merita blir Mom under vilka far ||] 27225 näststör. få försätinen TN || Trustor, som han förvär- (| VISSER TD. — å 1ö FE 7 Dskogsbolaget APRIL. [4] off. | 3 (| turering för — Lal |) entliggör att || Tuko till on sta mediabolag fl) gen av Sala || vat tidigare. me Er AR ra ge of I säkringsbran- 1 ggr KO IN tvungen att dra mer utvidgningen av efter Sanoma- ma till Poh- emot, Beslutet å C | | ” L fusionsför- Wihuri, tillbaka sitt Nato kan ske och Helsinki Media — 8 jola. , = skjuts i augusti 1 1.8: Den nya LÅ 15,9: Neste meddelar att schen, som för- äv handlingar Stockmann optionsprogram IN slår fast målet för en ÅN och får namnet (JA) 1-5: Visumfrihet upp till “slutet | || aktiebolagsla-] bolaget säljer sin andel av 13.10: Stora bankskrällen! Merita tydligar Sampo- (lj i | har förts men (få och Heinon efter stark kritik i |j ny nedrustnings- Alma Media. | mellan Estland av 1997. | d gen träder i || Borealis till österrikiska ÖMV och svenska Nordbanken meddelar |4| koncernens lpi utan resultat. | Tukku. offentligheten. omgång. ” och Finland. kraft. och IPIC från Abu Dhabi, om fusion. struktur. || 4 4 10 da d År A AVTTo ante Ne (] $14]: NDVE Ne Daprp Ne

Utgiven i Forum nr 1997-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."