Utgiven i Forum nr 1998-12

1998 året då supertillväxten avmattades

av Fredrik Nars Forum 1998-12, sida 14-15, 15.12.1998

I åre 1998 BL MED S nder 1998 insåg vi att de kraftiga högkonjunkturen höl på att avmattas. Då har Finlan åtnjutit den - med ett svagt avbrott under 1996 - i fyra år. Intressant nog trodde prognosinstituten att 1998 skulle bli ett rätt moderat år men en tillväxt på 3,3 till 4 procent, d.v.s. något över trendtillväxten på ca 3.Så blev inte fallet, den förverkligade tillväxten för 1998 kommer att ligga kring höga 5 procent. Den förutspådda svagare tillväxten sköts därmed upp till 1999 och borde bli 3-3,5 vilket - om den förverkligas - inte är fy skam den heller.

Våren gick åt till att fira prognoserna uppåt för 1998, medan hösten gick åt till att hala ner prognoserna för 1999. En efter en sänkte prognosinstituten sina uppskattningar om det kommande året och då finansministeriets “officiella siffror’ sänktes var det en stor mediahänd SUPERTAKT SÖN TURBULENT OCH VI SÅG TVÅ JÄTTEFUSIONER INOM INDUSTRIN.

else. Idag ter sig OECD:s överhettningsvarningar i april som komiska. År 2000 tror de som vågar förutspå så långt att tillväxten blir kraftigare.

Den svagare tillväxten berodde på att exportmarknaderna drog sämre då världstillväxten under 1998 sjönk till ca 2 procent, från att året innan varit över 4. Men den finländska konsumenten lyckades hålla tillväxten uppe i Finland. Situationen beskrevs väl av prognosinstitutet PTT:s chefsekonomist i oktober: ”Sällan har utvecklingen på Finlands hemmamarknader och exportmarknader varit så motsatta som nu”.

Förhoppningarna om att hemmamarknaderna skulle rädda Finlands ekonomi tog komiska former på hösten då Arbetsgivarnas och industrins centralförbund TT i november vädjade till finländarna att konsumera. Vädjan fick knappast någon att springa ut och köpa sig en bil eller tvättmaskin - snarare tvärtom.

attades

Fan TA SKAN FORTSÄTTA NAÅBÖRSEN VAR

Hektiska försäkringsgubba och börsmäklare

Privatisering av statens bolag fortsatte utan avmattning under 1998.1 juni introducerades fastighetsbolaget Sponda på börsen,i november teleoperatören Sonera och i december kraftbolaget Fortum.

Att vara försäkringsdirektör har varit ett hektiskt jobb under 1998. Om man tror på alla fusionsrykten som gått i media har de stora försäkringsbolagen Sampo och Pohjola konstant förhandlat om fusion, utan resultat. I februari förhandlade Leonia (som då ännu hette PYGruppen) både med Sampo och Pohjola, i mars köpte svenska S-E-Banken nästan 10 procent av Sampos aktier - som några veckor senare köptes tillbaka av Sampo - och i april ryktades det om att Pohjola igen förhandlade med Leonia. Därefter var försäkringsdirektörerna så utpumpade att hösten förflöt utan fusionsrykte 5.6: Matti Vanhala utnämns till Finlands Banks chefdirektör. Sirkka Hämäläinen har tidigare valts in i Europeiska centralbankens direktion.

från branschen. Men låt inte tystnaden lura er, kära läsare, bered er på att det skräller till när som helst. Ur ett europeiskt perspektiv är våra ‘försäkringsjättar’ små spelare som kan få det tufft på den större försäkringsmarknaden inom EMU-området.

På börsen var det under hösten även hektiskt för börsmäklarna, även om de är vana vid mera spänning än försäkrings direktörerna. I oktober upplevde Het singforsbörsen först det näststörsta fallet och därefter det högsta lyftet någonsin. Ur det står att utläsa den allmänna osäkerhet som investerare kände inför framtiden.

Det första halvåret steg kurserna konstant för att på sommaren i genomsnitt vara 60 procent högre än nivån i januari. Men då semestern tog slut kom även det roliga på börsen till sin ände: den 27 juli började kurserna komma ned för att den 8 oktober ha ätit upp hela årets ökning. Därefter har kurserna förvånansvärt snabbt repat sig.

Finlands största börsintroduktion genom tiderna blev också den mest omdiskuterade och omdebatterade. Först körde Sonera förbi Fortum i privatiseringskön. Därefter delgavs Soneraaktiens prisintervall i oktober. mitt i den mest osäkra tiden på börsen. Priset, 45 mk. visade sig vara i underkant. Aktien steg direkt till över 60 mk och sedan över 70. Med facit i hand är det lätt att kritisera staten för att sälja för billigt,

SÅGAT FRAM OCH TILLBAKA HEX generalindex 1.1.98-3.12.9 5000 mn “vi “u 450 2 4000 - i 3500. : i me i 1/98 398 6/98 — 998 12/9 1998 var Helsingforsbörsens utveckling upp, lika mycket ned och sedan lika mycket upp.

något som bl.a. centern tog upp i riksdagen i december.

Helt nya bolag på börsens huvudlista var i övrigt Tampereen puhelin (aktien -10 procent sedan mars), A-Rakengusmies (-20 sedan maj), JOT Automation Group (+50 sedan september), Sponda (-15 sedan juni), Fortum och Rapala. Nykomlingarna skulle ha varit fler om inte så många bolag lagt sina börsplaner på is på hösten då börsosäkerheten satte in.

Två jättefusioner Två jättefusioner ägde rum under året inom industrin. Den första, Enso och svenska Stora, var speciell eftersom den var den första gränsöverskridande fusionen inom skogsindustrin. Dylika fusioner hade skett inom s.g.s. varje industri förutom skog. Tidigare under våren hade det ryktats om förhandlinga mellan UPM-Kymmene och Stora, därför var det en överraskning att Storas fusionspartner blev statligt kontrollerade Enso. Fusionen visade än en gång på statens fördomsfria sätt att hantera sina aktieinnehav. Att Enso bara fick 40 procent av bolaget, trots högre vinster, skapade förundran. Stora lyckades komma över Enso med en avsevärd rabatt.

Den andra jättefusionen, Valmet-Rauma, skiljde sig från mängden i att den - i motsats till de flesta andra fusioner gav bolaget minskad fokus på kärnverksamhet. De två bolagen fusionerades till en diversehandel. Speciellt Valmet har varit ett populärt bolag på Helsingforsbörsen för att det varit så fokuserat på pappersmaskiner. (Se s 13.)

Lipponens felsteg

Inom politiken fortsatte Lipponens regnbågsregering sin starkt utstakade väg mot Bryssel, Riksdagen röstade i april ja för EMU och i december presenteras EU-kommissionens rapport om ‘Lipponens förslag”, den nordliga dimensionen, på toppmötet i Wien. Det var bara i september som statsministern tog ett felsteg då han trasslade in sig i en dispyt med Arja Alho, gällande vem som var initiativtagare i den alltför stora nedsättningen av f.d. bankdirektör Ulf Sundqvists skadestånd. Lipponens ord stod mot Alhos. Dispyten kan kosta socialdemokraterna en valseger i mars. & Fredrik Nars

Läge a 9.11: Soneras aktieh 17.8: Ryska 18.9: Staten beslut- I pä bår 23.10: Nokia emission avslutas —|Å| 17.11: Metallindustri21.7: HEX-index når rubeln faller och | er att skjuta upp pri- a fe dagar u Sa meddelar att och aktiens pris slås ||| bolagen Valmet och 25.3: EU-kommis. |É j all.time-high med ap pro i vätisedngen av For- tr börser den stör bornget blivit fast, Staten får 7 Rauma meddelar om | 29.12: 29.1: Standardorganet ETSI SEN -kommis- 1-3.5: EMU- 4] 15.5: Sanoma, Hel- 5503 poäng. Bärskur.|| “YSSlandshand- 4 tum, men fortsätta av > värdens mrd i intäkter, pen- | fusion. De blir StoraEnso röstar om den nya mobiltele- drar 1 TE 9.4: OECD publi- IE & superweekend. 7 Isinki Media och vd Omoetes Soma har sigt med eln. Tre månader (|| privatiseringen av FORA AN största gar som blir till 101] därmed Finlands noteras fonstandarden bredbands- medla cerar sin prognos |< EU:s historiska | ‘|WSOY meddelar om hela 60 procent NN i AA Sonera. dykningen någonsin. no med dagen efter då | största bolag inom som ett CDMA, mycket till fördel för | eckemE<ap. li vilken hävdas att; f'7 toppmöte bes- fusion. | sedan januari er, finns endas! ontillverkare aktien handlas på metallindustrin. bolag. den teknologi som Nokia och | orsa ingår Fin- [ÅlFinlands ekonomi luter att bilda C = 12.6: Stora och If ’ en tredjedel kvar 209: Li Alhohå 100 2010: Matt börsen. TrafikminisEricsson utvecklat. on Överhettas. valutaunionen |/E==fE=e 21 29.5: Alkos) | Enso meddelar | 17.7: Helst av rubelns värde, van inleds Alho påstår att Kera och go Vanhala dre tor Aura är tvungen 4,12: I en överrasknings= EMU. 11 länder | [11.5: förvalt: ],j Om Tuston, | [fi NEISIng: - ; Mr : i = Matt förklara det låga Il: manöver tar EMU en tjuv20.1: Konkurrens ||| 28.1: Bankerna 21.2: Det ryktas (9) 13.3: Planer på att bildar euroom- | Me det | | ningsråd —|’| därmed skapas k forsbörsens 1.9: Budgeten | Lipponen var initiativta- — i ranticentraten. |senterar för priset, start, då de 11 EMU-länd. uppstår på inri- ||| Mandatum och att Leonia för- MM. landets nära 50 1.4: Merita- ||17.4:Riksdagen rådet, med den || ämnar dela sin || godkänner bj Världens stör- | värde överstig- åt riksdagen. [9] gare till nedsättningen av fl bildade finan- [första gången erna samtidigt sänker sina kesflyg: SAS Interbank med- handlar om lokala telefonbolag Nordbanken | | röstar för delta- gemsnsamma bolagsverksam- || delnings- |)/5!2 skogsbo- er för första Ulf Sundqvists skade- sieringsbola- — fl offentligt Fin- styrräntor. 10.12: 5 köper finländska ||| delar om fusion med skall bilda en kon- registreras i Il gande i EMU:s valutan euro. het itre. Beslu- |, planeni |, lag, mätt med JK gången någon- 1.9: Avragler- stånd. Lipponen förnekar. get får namnet [lands Banks N Å ; Statsinrikesflyget Air ||] fusion. Pohjola och [cernstruktur under handels- tredje fas med - Il produktionska- sin Finlands ; | Efter en månad av jo/nej- Hj Finnvera. ekonomiska el. ägda energidd | | Finnet förfaller. registret. rösterna 135-61 tet tas tillbaka tre. II pacitet BNP. ingen av ener lekar avslutas saken i en prognos. 25.11: EU:s konkurrens- bolaget FortBotnia Sampo. : : fyra månader — Il BP . gimarknaden interpellation där regerin- gyndigheter godkänner um börsintroSee é 11215. ÅN) gen får fortsatt förtroende. toraEnso-fusionen. duceras. a a Bhrua ÅN d ÄLG antemhe Oktobhe novemhe Necemhe

Utgiven i Forum nr 1998-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."