Utgiven i Forum nr 1985-01

Affärsdata

av Odd de Presno Forum 1985-01, sida 16-17, 23.01.1985

Taggar: Teman: data

FÖRUN FRU duktionsresurser, distributionssystem eller överlägsen teknologi.

Redaren, eiler den som står fär sjötransportkunnandet, kan de facto göra en aktiv insats för att försöka förändra t ex tillverkarens affärsidé till att omfatta ett helt distributionskoncept. En sådan lösning kan baseras på tex en stabil marknadsandel, på en överlägsen uppköps- eller säljorganisation eller på ett överlägset distributionskoncept.

Organisera branschen

Den internationella utvecklingen inom linje- och konferenssjöfarten och inom specialsegment som kyl- och biltransporter och inom offshoresektorn, vittnar om en pågående utveckling av dessa segment emot en form av global oligopoli. Avsikten med tex gemensamma marknadsföringsbolag, befraktningskontor eller transportpooler är att dels reglera den inbördes konkurrensen och dels skapa en dominerande och kontrollerbar position på den internationella fraktmarknaden.

De finska rederiernas insatser i denna omstrukturering har varit blygsamma. Man har däremot inriktat sig på frågan hur man med t ex teknologiska eller distributionsmässiga kompetensfördelar själv skall nå en konkurrensfördel inom exempelvis den europeiska linjetrafikert” Följden av denna inriktning har otvivelaktigt varit en ökad fragmentering av sjötransportbudet i Östersjön och mellan Finland och den europeiska kontinenten.

Det fragmenterade transportutbudet i kombination med framväxande nya sjöfartsnationer gör det allt svårare att även i en överkapacitetssituation organisera de finska rederiernas insatser i det globala eller europeiska transportsystemet. Den växande linjetrafiken med rullande gods i Nord- och Östersjön, i Medelhavet, Karibiska havet och Sydostasien, börjar alltmer domineras av fartyg registrerarade i lågkostnadsländer, Ett försök att i dagens läge organisera denna konkurrensbild måste baseras dels på insikten att lågkostnadsländerna knappast upplever överkapaciteten som betungande, och dels på det faktum att de olika aktörerna har helt olika anledningar — sysselsättningsmässiga, politiska eller infrastrukturella — att stanna kvar på marknaden,

Nationellt bör dock de rederier som nu konkurrerar om pappers- och träförädlingsindustrins exportkvoter, kunna enas om en gemensam roll, som skulle tjäna den nationella tillväxtmodellen. Målsättningen kan knappast vara att jämfört med konkurrenterna nå en genuin lågkostnadsfördel i transportutbudet. — Förändringsstrategin borde i stället ta fasta på en lösning som gentemot konkurrenterna ser ut som en lågkostnadsprofil, men som på ett medvetet sätt ingår i den infrastrukturell resursuppbyggnaden och har en klar roll i den nationella tillväxtmodellen. Denna målsättning kan dock inte nås utan betydande industripolitiskt intresse.

En intermediär roll

Förutom ovan relaterade förändringsstrategier är det viktigt att de etablerade rederierna ges en möjlighet att ”återupptäcka sin funktion”. För de finska rederierna innebär detta, i de flesta fall, en omdefiniering av nuvarande roll — ett sökande efter en ny intermediär affärsidé, som på ett kreativt sätt kan utnyttja den moderna sjöfartens mest avancerade teknologi i förverkligandet av nya helhbetskoncept. Rederiet behöver inte spela redarrollen utan kan med goda insikter i produktions- och distributionslogik, inom skilda potentiella marknader, fungera som förbindelselänk mellan tillverkare/råvaruproducent och slutanvändare/avnämare. Rederiernas organisationer och inlärningsförmåga har under de senare åren inte varit mottagliga för en sådan inriktning. Troligen krävs radikala organisationsförändringar för att försätta rederierna i en situation där intermediära affärsidéer kan utvecklas.

Subsidier

Tanken bakom samhälleliga subventioner är för rederinäringen att komma ner till en driftskostnad som närmar sig de närmaste konkurrentländernas nivå. Men, valet av subsidier måste kopplas till den anledning redarna och statsmakten har att bevara just ett specifikt segment av sjöfartsbranschen. Helhetsstrategin måste vara mycket klar för att det alls skall finnas anledning att tillgripa subsidier som en stödform för att hjälpa rederier att fortsätta i lågkostnadskonkurrensen. En subsidiemodell fokuserar inte det verkliga problemet och leder onekligen till en situation där protektionistiska inslag görs gällande. Subsidier kan därför aldrig bli ett alternativ till att kompensera för den högre finska kostnadsnivån, för att göra det möjligt att konkurrera med lågkostnadsländerna inom sjöfartsnäringens mogna segment.

De samhälleliga insatserna borde däremot utgå som ett indirekt stöd för rederinäringen, genom att stimulera förändringar i de omgivande systemen — bland dem som idag exploaterar sjötransporttjänsterna, I ingen händelse kan det samhälleliga intresset utsträckas till alla rederinäringens delsegment. Det kommer alltid att finnas ett visst problemtonnage, som faller utanför ramen för det samhällsekonomiska och industripolitiska intresset. Här måste den höga kostnadsnivån den finska levnadsstandarden inducerar, också i fort sättningen gallra ut olönsamma affärsidéer.

Av ODD de PRESNO

Snabbare änkonkurrenterna med NEWSNE Över 200 speciella nyhetsbrev finns klara för att läsas av dig, bara du har en persondator och en modem. På NewsNet kan du få fram experters värderingar av marknader, konkurrenter, teknologiska trender, nyheter och en mängd annat.

IN Då jag, härom dagen, kopplade in mig på den amerikanska servicebyrån CompuServe, dök den här annonsen upp på skärmen “NewsNet är en spännande ny databas med affärsinformation. Behöver du investeringsråd av insiders? Vill du veta vad experterna säger om aktiemarknaden, skatter, de senaste lagändringarna eller om datamaskiner?…

Behöver du specialrapporter om dina konkurrenter eller om vad pressen skriver om dina produkter?…

Behöver du specialiserad och dagsaktuell information om bankväsendet, elektronik, förlags- och rundradioverksamhet, olja och energi eller telekommunikation?…

Om så är fallet är NewsNet något för digt.”

En guldgruva

För en gångs skull förefaller det mig som om annonstexten inte lovar mer än den kan hålla. NewsNet är ett intressant erbjudande för alla som har en persondator och en modem.

Det var informationsinnehållet som fångade min uppmärksamhet. Den här servicebyrån har nämligen specialiserat sig på nyhetsbrev, d v s korta specialrapporter om egentligen vad som helst som ger dig mer information snabbare än konkurrenten. Normalt kommer den informationen med posten en gång i månaden till ett genomsnittspris av 200 USD per år,

NewsNet har över 200 specialiserade nyhetsbrev online. Abonnerar du på alla dessa på tradirtionellt sätt kostar det dig över 35 000 USD per år. Databasen får varje dag in 2 000 nya artiklar. Till dessa

Och det är inte ens särskilt dyrt.

hör artiklar från telegrambyråerna UPI och PR News-vire som sänder pressmeddelanden om företag och organisationer,

Du kan läsa ett enkelt nyhetsbrev, t ex det som kommer i postlådan om tre veckor (elektroniken är snabbare än tryckeriet och postväsendet) eller ett från i fjol.

Du kan också söka information genom att slå in nyckelord. Därefter söker maskinen igenom alla nyhetsbrev inom det ämnesområde och den tidsrymd du angett.

Med hjälp av ”NewsFlash” kan du sätta in nyckelord så att kommande artiklar inom dina områden blir registrerade. Nästa gång du kopplar in dig kommer ”dina” nyheter genast fram. Mera skräddarsytt kan det knappast bli.

Information för datafolk

NewsNet har en speciell avdelning om datamaskiner och elektronik, med prognoser om marknadens utveckling, värderingar av hårdvara och mjukvara, prisutveckling, information om IBM och andra ledande företag. Du finner rapporter om utvecklingen då det gäller modem, robotar, laser, videospel grafik och kommunikationsprogramvara.

Databasen är ett enda stort lexikon över små och medelstora datasystem, språk och programvara - med en översikt över 800 leverantörer. Du finner bl a Advanced Computing, Annex Computer Report, The Business Computer, Communcations and Distributed Resources Report, The Computer Cookbook, Computer Insider, Computer Market Observer, IBM Outlook, IBM Watch, Interactive Video Technology, Micro Moonlighter, Mini/Micro Bulletin, Modem Notes, Personal Computers Today, Ro botronics Age Newsletter, The Seybold Report on Professional Computing och Stanley Klein Newsletter on Computer Graphics.

For “Business and Management”

Här finns experters värdering av det ekonomiska klimatet och utvecklingen framöver, Här finns information för importörer om utländska producenter. Du finner ämnesområden såsom personlig effektivitet, ämnesområden för småföretagsledare, automatisering av kontoret [inklusive sammanslagning av olika system) och pressmeddelanden från mer än 7 000 företag och organisationer i USA.

Bland nyhetsbreven finner vi: Advanced

Office Concepts, Altman & Weil Report to Legal Management, Cable Hotline, Contacts Daily Report, Contacts Weekly, The Corporate Shareholder, The Entrepreneurial Manager’s Newsletter, Executive Productivity, International Intertrade Index, Media Science Reports, Office Automation Update, The Seybold Report on Office Systems. Andra ämnesområden inkluderar annonsering och marknadsföring, luft- och rymdfart, bilindustri, ”Building and Construction”, kemi, ”Corporate Communications”, utbildning, underhållning och fritid, miljöproblem, jordbruk och mat, ekonomi och räkenskap, hälsa och sjukhus, forskning, internationella frågor, investeringar, amerikansk juridik, medicin, metaller och gruvdrift, politik, Public Relations, fastighetsförmedling, forskning och utveckling, “Social Sciences”, skattelagstiftning och mycket annat.

NewsFlash

Med NewsFlash kan du söka utan att behöva ”vara på plats” Du berättar för systemet vilka områden du vill bevaka och får en specialrapport varje gång du kopplar in dig.

Som vid vanligt bruk av NewsNet kan du svepa över rubriker och titlar för att därefter läsa hela den text som intresserar. Systermet ger dig de nyheter du vill ha — och bara dem. Ögonblickligen. Du förbrukar vare sig tid eller pengar på att vänta medan maskinen söker.

Relativt billig i drift

Att bli kund hos NewsNet är gratis. De första 24 USD får du på köpet. Därefter betalar du för den tid du utnyttjar tjänsten, dock minst 15 USD per månad. Därtill kommer de vanliga utgifterna för datakommunikation från Finland till USA via Euronet.

Sökning och ”svepning”, d v & utskrift av innehållsförteckningar och översikter, kostar 24 USD per timme under amerikansk dagstid (New Yorktid: 8 am till 8 pm). Un- der andra tider kostar det dig 18 USD per timme. Här i Finland kan vi därför söka till det billigaste priset under förmiddagen då amerikanerna sover.

Ovanstående priser gäller för 300 baud. Ökar du till 1 200 baud stiger priserna till 48 respektive 36 USD per timme.

Då du läser innehållet i ett nyhetsbrev, d v s använder kommandoordet READ, måste du betala royalty åt utgivaren. ” Communications & Distributed Resources Report” från välkända International Data Corporation kostar t ex 48 USD per timme. ”Petroleum Information International” kostar 60 USD. ”The Seybold Report on Publishing Systems” 36 USD, ”Frost & Sullivan Political Risk letter” 96 USD. ”Africa News” 36 USD.

På fem till tio minuter kan du läsa ganska mycket då du kör med 300 baud. Kostnaderna för din utvalda information behöver därför inte bli särskilt höga. Och jämfört med traditionella metoder för att hitta fram till denna informatoion är det verkligt billigt.

Abonnerar du redan på ett av nyhetsbreven går priserna ner till en bråkdel, ofta ända ned till 24 USD per timme.

Inkoppling

I princip är det lika lätt att kommunicera med NewsNet via Euronet som med The Source eller Compuserve i USA, bara du har en 300 bauds modem och en persondator, utbyggd för datakommunikation.

17

Utgiven i Forum nr 1985-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."