Ålandsbankens försiktiga invasion pä fastlandet

av Fredrik Nars Forum 1995-08-09, sida 08-09, 08.06.1995

Taggar: Bolag: Ålandsbanken Personer: Folke Husell Orter: Åland Teman: banker

Aland Spectfa Ålandsbanken försiktiga invasion

Fredrik Nar Ålandsbanken — jätte på Åland men dvärg på fastlandet — har begett sig ut p& en “för: siktig invasion” på fastlandet. I år öppnar banken tre kontor på fastlandet och planerar att inom fem år öppna kanske tio till — ifall allt går bra. Den lilla och profitabla banken anser att ett noggrant urval av kurder, god service och ett gott rykte skall utgöra Sa vägkost på väg över Ålands hav.

edan början av åttiotalet har banken haft ett kontor i Helsingfor på Bulevarden. 1992 öppnades ett kontor i Åbo och 1994 ett kontor till Helsingfors för bostadskrediter. Nu sätter banken igång på allvar med att öppna kontor på fastlandet. Inom detta år öppnar Ålandsbanken kontor i Tammerfors, Vasa och Pargas. Det finns planer på att öppna ytlerligare fler kontor: Chefdirektör Folke Husell säger att “ifall det går bra kommer vi att inom fem år ha tio kontor till på fastlandet”.

. Vad är det som har satt Ålandsbanken i rörelse mot fastlandet? Den lilla bankens trumf har tidigare varit att den änt väl till de kunder man haft på Åland. På fastlandet gäller detta inte längre. Folke Husell menar, ifall man ser på astlandet som en skild marknad, att Ålandsbanken har möjlighet till priskonkurrens eftersom banken inte på den nya marknaden belastas av kreditförluster.

Husell säger också att banken behöver tilläggsverksamheten på fastlandet för att upprätthålla en “kritisk massa” på huvudkontoret på Åland under en tid då bankerna minskar sin personal. Dessutom tror han på den service Ålandsbanken ger åt sin kunder och anser att Ålandsbankens namn ger kunder goda associationer — “folk vill associeras med sådana som är framgångsrika”.

En rörelse mot fastlandet innebär att Alandsbanken fördelar sina äggi flera korgar. På det viset är man inte längre helt beroende av utvecklingen på Åland. Samma tänkande har delvis legat bakom Handelsbankens och SE-Bankens beslut att utvidga verksamheten utanför Sverige. Dessutom, ifall banken i dagens läge skulle vilja bli större, skulle det bli mycket dyrt att locka till sig ytterligare kunder på Åland. Ålandsbanken har där redan nu en marknadsandel på 65 procent.

Ålandsbanken upplevde en tidigare oskådad tillströmning av kunder då Föreningsbanken i Finland i samband med uppspjälkningen av Sparbanken Finland övertog verksamheten vid £.d. Ålands Sparbank. Tillströmningen skedde enligt Husell utan några kraftigare marknadsföringsålgärder.

På fastlandsmarknaden satsar Ålandsbanken främst på privatkundsbanking eftersom företagsbanking vore alltför farligt i detta kraftiga tillväxtskede. Framför allt vill Ålandsbanken syssla med bostadskrediter för privatpersone mot “hårda” panter, välja sina kunder noggrant och undvika hög risk. .

I Helsingfors har Ålandsbanken tre resultatenheter: Private Banking för privatkunder, företagsfinansiering och ÅAB Bostadskredit. Av privatkundsbankingen är 8090 procent svenskspråkiga. Bankdirektör på Helsingforskontoret Jan Tallqvist berättar — Inom ÅAB Bostadskredit är språkförhållandet motsatt till det på privatkundssidan: 80-90 procent av våra kunder är finskspråkiga. Varje kund är en ny kundkontakt eftersom Ålandsbankens gamla kunder får sina bostadslån via privatkundskontoret. Vi tvingar inte ÅAB Bostadskredits kunder att bli Alandsbankens privatbankskunder utan fokuserar kundkontakten på lånet för bostaden.

Satellittänkande

Vid utformningen av kontorsnätet på fastlandet kommer Ålandsbanken att tillämpa en strategi av satellittänkande. Enligt Husells synsätt har banken endast ett egentligt kontor med full kompetens på Åland — huvudkontoret i Mariehamn. Detta kontor har sedan 20 satellitkontor. eller lokalkontor, som sköter dag Ålandsbanken öppnar i år kontor i Tammerfors, Vasa och Pargas. Chefdirektör Folke Husell säger att, ifall allt går bra, kommer banken inom fem ä att ha tio kontor till på fastlandet liga rutiner men hänvisar till huvudkontoret vid större affärer. På detta sätt sparar banken kostnader men kan ändå ge full service. Samma formel skall kopieras på fastlandet. Sålunda kommer man att bygga upp satelliter till kontoren i Abo, Tammerfors och Vasa. Pargas är det första satellitkontoret på fastlandet.

Ålandsbanken är en liten bank. Att jämföra den med fastlandets större banker för tankarna till lärarinnan som skal! illustrera storleksskillnaden mellan jorden och solen — ifall Ålandsbanken är stor som ett knappnålshuvud så är t.ex. Postbanken en appelsin. Banken hade 1994 en balansomslutning på 3,6 miljarder mk — Postbanken hade 113,7 miljarder och (f.d.) Unitas 131,7 miljarder. Men storlek är en sak som har liten betydelse i åländskt näringsli delat med sig av vinsten åt aktionärerna. Allt detta har skett medan bankjättarna på fastlandet — genomgått — en bankkris som fullständigt förändrat branschstrukturen och tänkandet inom banking.

Då man frågar Ålandsbankens chefdirektör Folke Husell om hur banken klarat att hålla sig utanför bankkrisen år man en lång rad med svar — och endast en del av dem hänför sig direkt till Ålandsbanken. En delorsak han nämner är att Ålandsbanken varit geografiskt isolerad och inte varit tvungen alt tävla om samma kunder som bankerna på fastlandet, En annan delorsak är att Ålandsbanken inte strävat efter att bli större utan efter att bli profitablare — banken har låtit kunder gå ifall man uppfattat att konkurrensen från andra banker skett på ett osunt sätt visavi riskbeaktning. Annu en delorsak ger han i bankens ringa storlek — det är lättare för en liten bank att hålla kreditbeviljningen centraliserad till den högre ledningen, utan att därmed försämra servicen genom att t.ex. förlänga kreditberedningstiden.

Husell menar också att starka ägare gjort Ålandsbanken mer resullatinriktad än andra banker. Tack vare ägare som krävt resultat har Ålandsbanken varit mer lik ett affärsföretag, i motsats till de andra bankerna som mer liknat institutioner.

Generösa dividende Ålandsbanken är, liksom de flesta andra åländska företag och trots att det noteras på Helsingforsbörsen, tryggt i åländsk ägo. Chips-koncernen kontrollerade som mest ca 30 procent av aktierna i banken. Detta har oroat Husell eftersom ett eventuellt uppköp av ett framgångsrikt Chips kunde föra kontrollen av Ålandsbanken vart som helst. Efter en aktieaffäriapril har dock Chips ägarandel minskat till under 20 procent.

Husell är idag nöjd med ägarstrukturen och konstaterar att Ålandsbanken är såpass viktig för Åland att ett åländskt ägande är mycket väsentligt.

Genom sin generösa dividendpolitik skiljer sig Alandsbanken starkt från sina gnidigare fastlandskolleger. Där fastlandsbankerna ger aktieägarna en kall hand med en nolldividend betalar Ålandsbanken ut en av de högsta dividenderna i landet (i proportion). Dividendpolitiken kommenterar Husell enligt öljande — Vår dividendpolitik är ett sält att värna om att ägarna håller i aktierna. Då minskar utbudet av Ålandsbankens aktier. vilketJett till att aktiens värde har stigit. De som sålt har fått ett bättre pris för sin aktie jämfört med om vi inte skulle bedrivit en generös dividendpolitik.

Husell är starkt emot den politik med låga dividender som idkasi Finland. Han anser att det är fel av företagsledningen att hålla kvar pengar i ett bolag om företaget inte är övertygat om att det kan förränta kapitalet på ett bättre sätt än aktieägarna själva kan.

Ålandsbanken kommer till fastlandet under en turbulent tid för bankbranschen. I en bransch där kunderna vanligtvis är trogna som heliga Maria finns det nu många kunder i rörelse. Många sparbankskunder känner sig hemlösa, bl.a. har Ålandsbankens Åbokontor klarat sig över alla förväntningar delvis tack vare att Sparbanken i Åboland försvann ur bilden. Samtidigt försiggår sig en enorm rationaliseringsprocess i sammanslagningen mellan Unitas och KOP som lämnar vissa kundsegment mogna för plockning. I den omfördelning av bankkunder som för närvarande sker i efterdyningarna av bankkrisen kommer Ålandsbanken, sin ringa storlek och försiktiga strategi till trots. att göra sitt bästa för att finna så många av de profitabla kunderna som möjligt.

Ålandsbanken (koncernen det som gäller är resultatet. Banken har inte blivit större under de senaste fem åren (med balansomslutning mätt) — men inte heller redovisat förlust en endaste gång. Banken har dessutom generöst

Forum nr 8-9/9 & Antal anställda: 26 2 Alandiabolagen: 11,6 & Balansomslutning: 3,6 mrd mk . 6 Antal kontor (-94]: 23 st. (av vilka 20 lokalkontor på Åland & Största ägare 31.12.94 [röstandel]: I Chipskoncernen: 26,1 4 lidag under 20 4)

I Ålands Öms. Försäkringsbolag: 8,8 26

Forum nr 8-9/95

BANNAIR

Rea på hela Europa 22.6.-13.8.

Europa tur och retur från Helsingfors

Amsterdam 1.975,Barcelona 2.490,Basel 2.595,Berlin 1.535,Bryssel 1.975,Budapest 1.950),Däösseldorf 1.990,Frankfurt 1.990,Geneve 2.695,Hamburg 1.590,London 2.200,Manchester 2.200,Milano 2.B895,MöÖnchen 2.135,Paris 2.200,Prag 1.825,Riga S20,Rom 3.005,Warszawa 1.620,Wien 2.535,Vilnius 1.140,Zlrich 2.595, Skandinavien tur och retur

Helsingfors/Tammerfors-Stockholm 830,Åbo-Stockholm 650,Vasa-Stockholm B875, Helsingfors/Björneborg/Tammerfors Åbo/VasaGöteborg Oslo Köpenham 1.150,1.150,1.250,Bergen 1.450,Björneborg-Stockholm 750,Priserna inkluderar inte flygfältsskatt.

Begränsat antal platser. Bokning och villkor hos Area!

Espen Östracentrum Hagalund Myrbacka Hyvinge

RESEBYRÅ AB

ARE tel. (90) 818 383 tel. (90) 336 055 tel. (90) 455 2755 tel. (90) 566 6100 tel. (914) 417 940

Utgiven i Forum nr 1995-08-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."